Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodná vedecká konferencia: 15 rokov v Európskej únii: aktuálne otázky a súčasné výzvy

Pri príležitosti 15. výročia vstupu Sloven­skej republiky do Európskej únie ústav medzi­národného práva a európskeho práva Právnic­kej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zorganizoval v dňoch 16. a 17. mája 2019 medzinárodnú vedeckú konferen­ciu. Jej cieľom bolo nadviazať na predchádza­júce konferencie z rokov 2009 (s názvom Ko­munitárne právo na Slovensku – päť rokov „po“) a 2014 (s názvom 10 rokov v EÚ: Vzťa­hy, otázky, problémy) a poskytnúť tak účastní­kom konferencie priestor pre výmenu názorov a hodnotení uplynulých pätnástich rokov s ohľadom na členstvo Slovenskej republiky, ako aj iných štátov, ktoré sa v rámci doposiaľ najrozsiahlejšieho rozšírenia členskej základne Európskej únie v roku 2004 stali jej členom. Konferencia rovnako ponúkala priestor na vy­hodnotenie aktuálnej situácie v rámci Európ­skej únie, a to najmä so zreteľom na výzvy, pred ktorými v súčasnosti stojí nielen Európska únia ako celok, ale aj jej jednotlivé členské štá­ty.

Konferencia prebiehala v priestoroch veľ­kej zasadacej miestnosti historickej budovy rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Rokovanie bolo rozdelené na blo­ky spravidla troch príspevkov, za ktorými na­sledoval priestor na diskusiu, ktorý bol aj plne využitý.

Nad medzinárodnou konferenciou prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky An­drej Kiska, ktorý vo svojom videopríhovore privítal účastníkov vedeckej konferencie, pod­čiarkol, že Európska únia je pre Slovensko ži­votným a hodnotovým priestorom, ktorý nemá alternatívu. Vstup do tohto spoločenstva nezá­vislých a suverénnych štátov označil za histo­ricky najvýznamnejší medzinárodný úspech krajiny. Konštatoval, že obyvatelia Slovenska s odstupom času a v drvivej väčšine vnímajú Európsku úniu ako záruku ďalšieho slobodné­ho, demokratického a ekonomicky úspešného rozvoja. Uviedol, že Európska únia určite žije aj ťažkosťami, ale nemožno povedať, že by bola v kríze – potrebujeme však reformy, nové prístupy, vyššiu efektivitu, viac solidarity, spo­lupatričnosti. Preto považoval toto vedecké stretnutie za užitočné a z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).