Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodná vedecká konferencia Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi na tému spotrebiteľský kódex: áno či nie?

Medzinárodná vedecká konferencia Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi na tému spotrebiteľský kódex: áno či nie?
Mgr.
Veronika
Trojčáková
Interná doktorandka Katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Tri právnické fakulty - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - spoločne s Ústavom štátu a práva Akadémie vied ČR zorganizovali medzinárodnú vedeckú konferenciu Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi na tému Spotrebiteľský kódex: áno či nie? v dňoch 31. mája - 1. júna 2018. Uskutočnila sa na akademickej pôde Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Konferencia venovaná spotrebiteľskej problematike bola zameraná na mimiriadne aktuálnu tému v celoeurópskom meradle, ktorou bola najmä vhodnosť kodifikovania spotrebiteľskej právnej úpravy a miesto tohto kódexu v systémoch právnej úpravy nielen slovenského a českého súkromného práva, ale vďaka mnohým účastníkom zo zahraničia bolo možné vypočuť si názory a skúsenosti so spotrebiteľským kódexom aj z iného právneho prostredia ďalších členských štátov EÚ.
Dekanka Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
doc. JUdr. Markéta selucká, Phd.,
otvorila konferenciu a privítala všetkých účastníkov konferencie.
Prof. JUdr. Jan Kysela, Ph.d., dsc.,
z Univerzity Karlovej v Prahe sa v príspevku pokúsil o zhodnotenie, či je právny štát tak, ako ho v dnešnej dobe chápeme, zlučiteľný s dynamikou právotvorby na úrovni EÚ. Poukázal predovšetkým na základné postuláty právneho štátu, akými sú právna istota a predvídateľnosť, pričom v závere skonštatoval, že aj keď EÚ svojím spôsobom poskytuje právnu istotu formou tvorby hodnotovo definovaného a akceptovaného priestoru naprieč členskými štátmi, rýchlosť a dynamika pri prijímaní smerníc môže kolidovať s tradičným chápaním právneho štátu. Súčasne poukázal na dôležitosť nezávislej súdnej ochrany tak v národnom, ako aj celoeurópskom chápaní rozoberaného konceptu.
Prof. dr. JUdr. Karel Eliáš
z Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR nadviazal na predchádzajúcu tému príspevkom o podstate a obsahu pojmu právna istota a jeho prejavoch (nielen) v českom súkromnom práve. Profesor Eliáš považuje právnu istotu za základnú hodnotu práva, ktorú ako abstraktný pojem práva vieme vymedziť cez jeho prvky: predvídateľnosť a prijateľnosť práva ako jeho hodnotový základ. Zamýšľal sa nad "mýtusom dokonalej legislatívy" ako pokusom o formalistické a kazuistické právo, ktoré dokáže ohroziť stabilitu práva, a tým aj právnu istotu. Príliš častá novelizácia predpisov je výrazom buď zlej aktuálnej právnej úpravy a jej nedostatočného premyslenia, alebo výrazom potreby jej ďalšieho prispôsobenia. Profesor Eliáš vyjadril znepokojenie nad zámerom kodifikovať české spotrebiteľské právo v samostatnom kódexe len štyri
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).