Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika.

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika.
JUDr.
Lukáš
Cisko
PhD.
Advokátsky koncipient, SITÁR & SALOKA, advokátska kancelária.
V príjemnom vysokohorskom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách sa v dňoch 26. až 28. októbra 2016 už tradične konalo medzinárodné sympózium, v tomto roku siedmy ročník, so zameraním na vzájomné interakcie v rovine právo - obchod - ekonomika. Rokovacími jazykmi sympózia boli slovenský, český, poľský a anglický.
Medzinárodné sympózium bolo organizované pod gesciou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, v spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavem státu a práva Akademie věd České republiky, v. v. i., v Prahe.
Súbežne s dňom otvorenia medzinárodného sympózia bol účastníkom odovzdaný zborník vedeckých prác, vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV č. 14-0598
"Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty".
Zborník vedeckých prác bol vydaný pod rovnomenným názvom ako medzinárodné sympózium. Recenzentmi tejto vedeckej publikácie boli
prof. nadzw. UR dr. hab. Viktoriya Serzhanova
, vedúca Katedry Európskeho práva Fakulty práva a administrácie Rzeszowskej Univerzity v Rzeszowe,
doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.
, docentka Katedry manažmentu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a zároveň prodekanka tejto fakulty pre vedu a doktorandské štúdium a
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
, vedúca Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Predkladaný zborník vedeckých prác pozostáva z viacerých štúdií spracovaných v rámci riešenia tohto vedeckého programu učiteľmi a vedeckými pracovníkmi jednak Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jednak renomovanými odborníkmi obchodného a finančného práva, ďalších nadväzných právnych a ekonomických disciplín z právnických fakúlt, prípadne akademických vedeckých inštitúcií v Slovenskej republike a Českej republike a v niektorých ďalších európskych krajinách.
V tomto zborníku svoje vedecké a odborné príspevky publikovali tiež významní predstavitelia štátnych ustanovizní (napríklad ministerstiev), verejnoprávnych inštitúcií, predovšetkým obchodných komôr a inštitucionálnych rozhodcovských súdov, stavovských organizácií advokátov a ďalších profesných komôr, a to nielen slovenských a českých, ale aj niektorých európskych krajín, napríklad Ruskej federácie a Poľska.
Predmetom rokovania na medzinárodnom sympóziu boli aktuálne problémy z oblasti práva, obchodu a ekonomiky s akcentom na nasledujúce tematické okruhy:
I.
Pôsobenie inštitútov verejného a súkromného práva na obchodné vzťahy
.
II.
Rekodifikácia súkromného práva
.
III.
Aktuálne otázky elektronizácie v podnikaní
.
Medzinárodné sympózium otvoril odborný garant a zároveň člen Vedeckého výboru Medzinárodného sympózia
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
, vedúci Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý privítal prítomných pozvaných hostí, ako aj odbornú verejnosť a odovzdal slovo
doc. JUDr. Milene Barinkovej, CSc.
, docentke Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň prodekanke tejto fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie. V zastúpení
doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc.
, dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a zároveň členky Vedeckého výboru Medzinárodného sympózia vo svojom príhovore v mene usporiadajúcej fakulty rovnako privítala prítomných pozvaných host
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).