Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika

Medzinárodné sympózium Právo - Obchod - Ekonomika
Mgr.
Lukáš
Cisko
interný doktorand
V dňoch 24. - 26. októbra 2012 v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách sa už tradične konalo medzinárodné sympózium, v tomto roku už tretí ročník, so zameraním na vzájomné interakcie v rovine právo - obchod - ekonomika. Rokovacími jazykmi sympózia boli slovenský, český, poľský, anglický a ruský (s tlmočením).
Medzinárodné sympózium bolo organizované pod gesciou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, v spolupráci s Ústavom státu a práva Akademie věd České republiky, v.v.i., v Prahe a Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Súbežne s dňom otvorenia medzinárodného sympózia bol účastníkom odovzdaný zborník vedeckých prác, vydaný v rámci riešenia grantovej úlohy APVV č.0263-10 "Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní" a grantovej úlohy VEGA č.1/042/11 "Premeny kapitálových obchodných spoločností a družstiev". Zborník bol vydaný pod rovnomenným názvom ako predmetné medzinárodné sympózium.
Prítomných pozvaných hostí, ako aj odbornú verejnosť privítal
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.
, predseda Medzinárodného prípravného výboru sympózia, ktorý zároveň svojím príhovorom otvoril toto sympózium, privítal všetkých účastníkov a odovzdal slovo dekanke Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. JUDr. Gabriele Dobrovičovej, CSc.
Vo svojom vystúpení poďakovala organizátorom za udržiavanie dlhoročnej tradície a vyzdvihla význam a ohlas doterajších sympózií, ktoré napomáhajú rozvoj právnej vedy a nachádzajú svoj ohlas a miesto aj v priestore aplikačnej praxe.
Po otvorení nasledovala časť venovaná odborným príspevkom, ktoré sa systematicky členili na tri okruhy. Prvý deň medzinárodného sympózia bol zameraný na tématické okruhy pod názvom
Rekodifikácia súkromného práva v štátoch "Višegrádskej štvorky"
, k tejto problematike vystúpil
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
, z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, predseda subkomisie pre rekodifikáciu záväzkového práva v Slovenskej republike s príspevkom
Úvahy nad rekodifikáciou záväzkového práva v SR.
V nadväznosti na tému potom
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
, z Právnickej fakulty MU v Brne, oponent vecného zámeru nového Občianskeho zákonníka v Českej republike, priblížil
Hlavní (vybrané) změny v závazkovém právu z pohledu podnikatele.
K tejto problematike tiež vystúpil
prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
, z Fakulty právnickej ZČU v Plzni, s akcentom na
Nové pohledy na smluvní systém po vydání nového Občanského záko
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).