Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatúre talianskeho ústavného súdu (I. časť)

Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatúre talianskeho ústavného súdu (I. časť)
JUDr.
Milan
Jančo
PhD.
odborný asistent na Katedre občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
JANČO, M. Míľniky aplikácie komunitárneho práva v judikatuře talianskeho ústavného súdu (I. časť). Právny obzor, 93, 2010, č.i, s.18-35.
Tento príspevok bol vypracovaný v rámci projektu č.APVV-0754-07 "Vplyv judikatury súdov Európskej únie na vnútroštátne právo členských štátov", financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
Tento dvojdielny príspevok sa zaoberá niektorými významnými judikátmi talianskeho ústavného súdu, ktoré predurčili genézu aplikácie komunitárneho práva v talianskom právnom poriadku a môžu byť inšpiratívne najmä pre "nové" členské štáty Európskej únie, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Rozhodnutia talianskeho ústavného súdu analyzované v prvej časti príspevku sa týkajú základných otázok aplikácie komunitárneho práva vo vnútroštátnom právnom poriadku, najmä vzťahu komunitárneho a vnútroštátneho práva, riešenia rozporov medzi komunitárnym a vnútroštátnym právom pri aplikácii práva a ochrany základných ústavných princípov a ľudských práv garantovaných ústavou.
Úvodom
Otázka aplikácie komunitárneho práva a jeho vzťahu k vnútroštátnemu právu členských štátov je osobitne významná v "nových" členských štátoch Európskej únie, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika.1) Preto je vhodné v rámci ešte stále len rodiacich sa prístupov ku komunitárnemu právu v našich podmienkach venovať pozornosť genéze aplikácie komunitárneho práva v iných členských štátoch. Jedným z najinšpiratívnejších členských štátov v tomto smere je nepochybné Taliansko.
Vzhľadom na to, že Talianska republika bola jedným zo šiestich zakladajúcich členských štátov Európskych spoločenstiev, poskytuje genéza aplikácie komunitárneho práva v judikatuře talianskeho ústavného súdu ako orgánu, ktorého úlohou je dbať na dodržiavanie Ústavy Talianskej republiky ako základného zákona štátu, stojaceho na vrchole hierarchie vnútroštátnej legislatívy, a ktorý bol konfrontovaný s dovtedy bezprecedentným fenoménom komunitárneho práva, mimoriadne zaujímavé postrehy a podnetné poznatky svedčiace o dlhej ceste aplikácie komunitárneho práva v judikatuře tohto ústavného súdu.
Táto pomyselná cesta smerovala od doslova protekcionistického prístupu v rozhodnutí vo veci
ENEL
z roku 1964 k množstvu zásadných rozhodnutí, ktoré boli čoraz viac "zhovievavejšie" ku komunitárnemu právu. Za doterajší "vrchol" vývoja prístupu talianskeho ústavného súdu ku komunitárnemu právu možno označiť priam revolučné rozhodnutie tohto ústavného súdu z roku 2008,2) v ktorom sa, odchyľujúc sa od svojej predchádzajúcej ustálenej judikatury, rozhodol obrátiť na Súdny dvor Európskych spoločenstiev s návrhom na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Niektoré míľniky tejto dlhej, takmer päťdesiat rokov trvajúcej cesty aplikácie komunitárneho práva v judikatuře talianskeho ústavného súdu sa pokúsime priblížiť v tomto príspevku.
V jeho prvej časti sa budeme zaoberať vybranými judikátmi talianskeho ústavného súdu z obdobia 60. a 70. rokov minulého storočia, v ktorých tento súdny orgán ešte len nachádzal prvotné prístupy ku komunitárnemu právu, ktoré neskôr najmä na základe judikatury Súdneho dvora zásadným spôsobom modifikoval. Ide v prvom rade o rozhodnutie vo veci
ENEL
z roku 1964, v ktorom taliansky ústavný súd zaujal zo svojej pozície vnútroštátneho súdu protekcionistický prístup ku komunitárnemu právu. Toto rozhodnutie je o to zaujímavejšie, že vo veci, v ktorej rozhodoval začiatkom roka 1964 taliansky ústavný súd, vydal Súdny dvor len o niekoľko mesiacov neskôr svoje legendárne rozhodnutie, v ktorom sformuloval zásadu prednosti komunitárneho práva. V nadväznosti na toto rozhodnutie Súdneho dvora taliansky ústavný súd modifikoval svoj protekcionistický prístup ku komunitárnemu právu a nahradil ho striktným rozlíšením komunitárneho práva a vnútroštátneho práva v rozhodnutí vo veci
San Michele
z roku 1965. Túto pomerne netradičnú dualistickú koncepciu taliansky ústavný súd naplno rozvinul vo svojom rozhodnutí vo veci
Frontmi
v roku 1973. Hoci v tomto rozhodnutí taliansky ústavný súd v plnom rozsahu uznal autonómnosť komunitárneho práva, zároveň vyjadril ústavnú výhradu vo vzťahu ku komunitárnemu právu, ktorou si vyhradil právo skúmať súlad komunitárnych noriem so základnými ústavnými zásadami a neodňateľnými právami človeka garantovanými talianskou ústavou. Prvú časť príspevku uzatvára rozhodnutie talianskeho ústavného súdu vo veci /C/C z roku 1975, ktoré vyjadruje rozpaky zo spôsobu aplikácie autonómnych komunitárnych predpisov vnútroštátnymi sudcami. Tieto rozpaky sa prejavili najmä v tom, že taliansky ústavný súd neumožnil vnútroštátnym sudcom autonómne aplikovať komunitárne normy namiesto vnútroštátnych noriem, ale uviedol, že v prípade rozporu vnútroštátnej normy s komunitárnou normou sa musí vnútroštátny súd obrátiť na ústavný súd, ktorý o tomto namietanom rozpore rozhodne.
1. Protekcionizmus a podnet na revolúciu - ENEL (1964)
3) Zmierovací sudca v Miláne (Conciliatore di Miláno) sa obrátil na taliansky ústavný súd s otázkou súladu zákona č.1643 zo 6. decembra 1962 o založení Enté nazionale per ľenergia elettrica (E.N.E.L.) s článkami 67, 43, 4, 41, 3 a 11 talianskej ústavy. Tieto otázky boli vznesené v konaní medzi Flaminiom Costom, spoločnosťou E.N.E.L. a spoločnosťou Edisonvolta SpA o zaplatenie ceny za dodávku elektrickej energie. Podľa pána Costu bola totiž spoločnosť E.N.E.L. založená zákonom č.1643 zo 6. decembra 1962 v rozpore s talianskou ústavou.
Pokiaľ ide o namietaný rozpor s článkom 11 talianskej ústavy, ktorý umožňuje obmedzenie suverenity, ktoré si vyžaduje usporiadanie sveta, ktoré zabezpečí mier a spravodlivosť medzi národmi, zmierovací sudca v Miláne uviedol, že celý zákon, ktorým bola založená spoločnosť E.N.E.L., je v rozpore s článkami 102, 93, 53 a 37 zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.
Pán Costa v konaní uviedol, že Talianska republika prijatím citovaného zákona porušila viaceré ustanovenia Zmluvy, najmä preto, že prijatie tohto zákona Talianska republika neprerokovala s Komisiou, že tento zákon je v rozpore so zákazom nových obmedzení slobody podnikania a že umožňuje neoprávnené poskytnutie štátnej pomoci. Pán Costa navrhol prerušenie konania na ústavnom súde a predloženie prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu ustanovení 102, 93, 92, 53 a 37 Súdnemu dvoru. Podľa pána Costu v dôsledku porušenia citovaných ustanovení Zmluvy je citovaný zákon v rozpore s talianskou ústavou,
a
preto navrhol, aby bol vyhlásený za protiústavný. Podobné návrhy predložila v konaní aj spoločnosť Edisonvolta SpA.
Spoločnosť E.N.E.L. namietala, že nedošlo k porušeniu článku 11 talianskej ústavy, pretože toto ustanovenie sa nevzťahuje na obmedzenia suverenity vyplývajúce zo Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ale len na obmedzenia suverenity potrebné na usporiadanie sveta, ktoré zabezpečí mier a spravodlivosť medzi národmi. Podobné argumenty smerujúce k záveru, že citovaný zákon nie je v rozpore so Zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a teda ani v rozpore s článkom 11 talianskej ústavy, v konaní predložila aj Avvocatura dello Stato.
V súvislosti s namietaným rozporom citovaného zákona s článkom 11 talianskej ústavy ústavný súd uviedol, že toto ustanovenie je relevantné v časti, v ktorej uvádza, že Taliansko súhlasí, za podmienok rovnosti s ostatnými štátmi, s obmedzeniami suverenity, ktoré si vyžaduje usporiadanie sveta, ktoré zabezpečí mier a spravodlivosť medzi národmi, a podporuje medzinárodné organizácie s týmto cieľom. Táto norma podľa ústavného súdu umožňuje za určitých okolností prijatie medzinárodných zmlúv, z ktorých vyplývajú obmedzenia suverenity, ktoré sa vykonajú obyčajným zákonom.
Článok 11 talianskej ústavy však nepriznáva zákonom, ktorými sa tieto zmluvy vykonávajú, prednosť pred ostatnými zákonmi Talianskej republiky.
Ustanovenia týchto zmlúv teda nemajú prednostné postavenie v hierarchii talianskeho právneho poriadku. Zákon, ktorý obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmito zmluvami, nie je protiústavný pre nepriamy rozpor s článkom 11 ústavy. Článok 11 ústavy je totiž len "dovoľujúcou normou", ktorá "nepriznáva zákonu na vykonanie zmluvy osobitné postavenie vo vzťahu k ostatným zákonom".
Porušenie zmluvy síce "vedie k zodpovednosti štátu na medzinárodnej úrovni, ale nezbavuje zákon, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, jeho úplnej účinnosti". 4)
Ústavný súd uviedol, že
je nepochybné, že štát si musí plniť záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv, ale v súlade so zásadami časovej postupnosti zákonov rozpor medzi zákonmi nemôže viesť k rozporu s ústavou.
Ústavný súd sa preto nezaoberal otázkou, či je napadnutý zákon v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ani otázkou predloženia prejudiciálnych otázok Súdnemu dvoru, a vyhlásil predložené otázky ústavnosti napadnutého zákona za neopodstatnené.
Rozhodnutie talianskeho ústavného súdu vo veci
ENEL je
prejavom
protekcionistického prístupu
ústavného súdu členského štátu k medzinárodným záväzkom štátu, ktoré vyplývajú z
tradičného odlíšenia vnútroštátnych noriem a noriem obsiahnutých v medzinárodných zmluvách.
Vzhľadom na to, že Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva nebola do talianskeho právneho poriadku prebratá zákonom, ktorý by mal vyššiu právnu silu ako ostatné (obyčajné) zákony, ústavný súd logicky posudzoval vzťah zákonov rovnakej právnej sily v súlade so zásadou
lex posterior derogat legi priori.5)
Týmto fakticky
umožnil talianskemu zákonodarcovi nerešpektovať medzinárodné záväzky Talianska na vnútroštátnej úrovni a prijať právne predpisy, ktoré môžu byť v rozpore s medzinárodnými záväzkami Talianska.
G. Tesauro výstižne označuje tento prístup talianskeho ústavného súdu k aplikácii komunitárneho práva z dnešného pohľadu za "prehistorický".6)
Táto vec dala podnet na
prelomové rozhodnutie Súdneho dvora vo veci Costa
v. ENEL,7)
v ktorom Súdny dvor dospel k záveru nezlučiteľnému so záverom talianskeho ústavného súdu a dal nový rozmer európskej integrácii. Súdny dvor, okrem iného, uviedol, že
"na rozdiel od obyčajných medzinárodných zmlúv, zmluva o EHS vytvorila svoj vlastný právny systém, ktorý sa vstupom zmluvy do platnosti stal integrálnou súčasťou právnych systémov členských štátov a ktorý sú ich súdy povinné aplikovať".
Súdny dvor, na rozdiel od talianskeho ústavného súdu, rozhodol, že
členské štáty nemôžu jednostranne spochybniť alebo zrušiť právne predpisy Spoločenstva neskôr prijatými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktoré by mohli mať prednosť pred právom Spoločenstva. 8)
2. Vyrovnanie sa s komunitárnym právom - San Michele (1965)
9) Súd v Turíne vzniesol v rámci civilného konania medzi spoločnosťou Acciaierie San Michele di Torino a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele otázku súladu článku 33, druhý odsek, článku 41 a článku 92, posledný odsek, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorá bola uvedená do platnosti zákonom č.766 z 25. júna 1952, s článkami 102 a 113 talianskej ústavy. Súd v Turíne uviedol, že napadnuté ustanovenia určujú výlučnú právomoc Súdneho dvora Spoločenstva rozhodovať o žalobách proti aktom Vysokého úradu a pozastaviť účinnosť týchto aktov a okrem iného obmedzujú súdnu ochranu vo vzťahu k týmto aktom len na prípady zneužitia právomoci. Z tohto dôvodu sú v rozpore so základnými zásadami talianskej ústavy, ktoré zverujú výkon súdnej moci riadnym sudcom, ktorí sú ustanovení a ktorí podliehajú právnej úprave súdneho systému, a ktoré zakazujú, aby boli ustanovení mimoriadni alebo špeciálni sudcovia a zaručujú každému občanovi úplnú ochranu práv a oprávnených záujmov pred aktmi verejnej moci. Súd v Turíne tiež uviedol, že považuje za problematickú implementáciu ustanovení medzinárodných zmlúv, ktoré môžu mať vplyv na ústavné normy, do talianskeho právneho poriadku zákonom a že na účinnosť takýchto ustanovení sa vyžaduje zmena ústavy.
Spoločnosť Acciaierie San Michele uviedla, že
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).