Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mosný, P. a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia

Mosný, P. a kol.: Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia
Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014, 336 s. ISBN 978-83-7490-745-2.
JUDr.
Viera
Valková
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva.
Odbornej i laickej verejnosti sa v roku 2014 dostalo do rúk druhé rozšírené vydanie kolektívneho monografického diela slovenských a českých právnych historikov s názvom
Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia
. Toto významné dielo prezentuje nielen východiská, ale aj základné prvky podstaty sociálnej doktríny na našom území v období predmníchovskej Československej republiky a Slovenskej republiky vojnového obdobia. Čitateľom predkladá i pohľad na formovanie odvetví pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, pričom ich v predposlednejkapitole porovnáva s predchodcom modelu sociálneho zabezpečenia z obdobia kancelára Bismarca a z obdobia tzv. tretej ríše. Účelom recenzie je preto poskytnúť súhrnný pohľad na vyššie uvedenú vedeckú monografiu, ktorej hlavná idea vychádza zo vzájomného vzťahu štátu a jeho obyvateľstva s prihliadnutím na podmienky realizácie každého jednotlivca ako člena spoločnosti. Monografické dielo je rozdelené do deviatich kapitol.
Prvá kapitola s názvom
Sociální doktrína první Československé republiky a její odraz v právu
, ktorej autorom je prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., poukazuje na sociálnu doktrínu 20. storočie prvej Československej republiky ako na veľmi všeobecne formulovaný ideál. Za tvorcu prvorepublikovej sociálnej doktríny sa považuje Tomáš Garriguee Masaryk, ktorý koncept sociálnej doktríny odrážajúcej túžby väčšiny obyvateľstva predstavil už v texte Washingtonskej deklarácie. Hlavná idea doktríny vychádzalaz toho, že p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).