Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mutatio ipso iure so zreteľom na rímske právo a občianske zákonníky

Mutatio ipso iure so zreteľom na rímske právo a občianske zákonníky
Dr. h. c. prof. JUDr.
Peter
Blaho
CSc.
Katedra rímskeho a cirkevného práva, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta.
BLAHO, P.: Mutatio
ipso iure
so zreteľom na rímske právo a občianske zákonníky. Právny obzor, 99, 2016, č. 1, s. 3 - 11.
Mutatio
ipso iure
with regard to Roman law and civil codes.
The author gives an interpretation of
mutatio
ipso iure
, i.e. endurance of proprietary right (
usucapio
). Subject to the fulfilment of conditions of endurance, tenure (
possessio
) will be transformed into the ownership (
dominium
). It is a transformation
ipso iure
resulting from the objective right, without human intervention. Therefore the author regards endurance as a kind of, (necessary change). The legal basis of mutatio is the will of the legislator to tolerate the transformation of tenure to ownership and it concerns each legal order, which has officially introduced the institute of endurance. The transformation of tenure to ownership eliminates the chaos in ownership relations and represents the effort at a successful legal expression.
Key words:
endurance, usucapio, mutatio,
ipso iure
, tenure, ownership, Roman law, civil law
1.
Rozhodujúci impulz, nepochybné východisko k danej téme, môžeme priamo vidieť v právnej kategórii "spôsobilosť právne konať". Podľa všeobecnej teórie práva predstavuje spôsobilosť právne konať podnietiť vlastným správaním buď pre seba, alebo pre iného vznik, zmenu alebo zánik subjektívneho práva a subjektívnej právnej povinnosti, čiže inými slovami, má sa na mysli výkon práva a povinnosti.1)
Ak sme povedali, že niekto môže vlastným konaním (správaním) spôsobiť "vznik", tak sme rozumeli pod vznikom i "nadobudnutie" práva. Na druhej strane, ak sme hovorili o "zániku" práva, tak sme nemysleli na samotný zánik práva, ale i na "stratu" práva. Pojmy "vznik" a "nadobudnutie" sa majú k sebe ako pojmy "zánik" a "strata". Ak použijeme výraz "vznik", ako opozitum preň platí výraz "zánik", ak použijeme slovo "nadobudnutie", ako protiklad preň platí slovo "strata". Ale môže niekedy nastať situácia, že vzniku nezodpovedá "zánik", lež "strata" a naopak, že "nadobudnutiu" nevyhovuje "strata", ale "zánik".2)
2.
V slovnom spojení "spôsobilosť právne konať" sú dôležité tri slová: vznik, zmena, zánik. Doteraz sme si všimli dve z nich - vznik a zánik. Na prvý pohľad sa zdá, že im v ďalšom budeme venovať pozornosť. Vôbec nie. Nás bude zaujímať pojem, ktorý sme doteraz nespomenuli, a to je výraz "zmena" (
mutatio
).3) Sloveso
mutare
sa vyskytuje v prameňoch rímskeho práva napríklad v známej parémii
Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest
4) alebo
Minime sunt mutanda, quae interpretationem certam semper habuerunt
.5)
Na začiatok možno povedať, že mutácia prinášajúca zmenu dosiahnutého právneho stavu spôsobenú vlastným konaním je nám ľahostajná z toho dôvodu, že nedokážeme spoľahlivo očakávať, či dôjde k zmene, či sa niečo transformuje, sublimuje, metamorfuje, transmutuje a podobne. Takže je na slobodnej vôli jednotlivca, či sa rozhodne na zmenu, a ak áno, v akom smere. Veď zmena závislá od vystúpenia ľudského jedinca je popravde problém v jadre bežný. V čom má spočívať zmena náleží úplne od subjektu, od jeho autonómnej vôle. Typickým prípadom takejto zmeny je napríklad v rímskom a modernom práve novácia, t.j. premena existujúceho záväzkovoprávneho vzťahu na nový záväzkovoprávny vzťah z vôle kontrahentov.
Celkom inak sa má situácia, keď dôjde k zmene nezávisle od ľudskej vôle. V tom prípade premena jestvujúceho právneho stavu sa deje z vôle zákonodarcu a znamená, že právne účinky zmeny nastupujú zo samého práva (
ipso iure
) bez toho, aby bol potrebný ešte ďalší akt; premena sa uskutoční, akonáhle nadišla skutočnosť, ktorá viedla k mutácii. Vôľou subjektu táto zmena nie je vyjadrená a keďže dochádza k mutácii
ipso iure
, spôsobí právo zmenu objektívne.
V antike sa vyskytlo niekoľko prípadov, v ktorých zmena pôsobila nestranne bez ohľadu na vôľu konajúceho. Patrila k nim
capitis deminutio
, ďalej procesná novácia,
mora debitoris
, aj prípad, keď
promissor
vzal na seba povinnosť zaplatiť stipuláciou peňažnú sumu, ktorú
stipulator
promisorovi mal vyplatiť najprv pôžičku a pôžičku zaplatil6) a podobne.
3.
Vyberieme si z väčšieho množstva prípadov mutácie s účinkami
ipso iure
: premenu držby na vlastnícke právo, ktorej právnou formou transformácie bola
usucapio
. Či skutočne došlo k mutácii držby na vlastníctvo, ukáže táto miništúdia.
Pôvod vydržania (
usucapio
) časť romanistickej literatúry vidí v Zákone XII. tabúľ, konkrétne vo vete
usus
auctoritas
fundi
biennium
est
, [...]
ceterarum rerum omnium
[...]
annus est usus
.7) Uvedená veta predstavovala situáciu, keď niekto tretí žaloval kupujúceho, tvrdiac, že on (tretí) je skutočný vlastník veci, ktorú mancipačne kúpil kupujúci, tak predávajúci bol spovinnostnený zastať sa kupujúceho na súde (
auctoritas
). To prakticky znamenalo, že predávajúci sám prevzal súdny spor ako žalovaný. Ak vydržacia lehota uplynula (ubehol jeden rok alebo dva roky), nadobudol kupujúci vlastníctvo ku kúpenej veci, a tak
auctoritas
predávajúceho sa stala od chvíle uplynutia vydržacej lehoty bezúčelná.
Veta o
usus
auctoritas
býva v Zákone XII. tabúľ 6, 3 vyjadrená obyčajne neuceleným fragmentom z Ciceronovho spisu Topica 4, 23,8) no celá časť z Ciceronovho spisu znela:
  
Cic top 4, 23: 
item
quod in re pari valet, valeat in hac, quae par est, ut, quoniam usus
auctoritas
fundi
biennium
est, sit etiam aedium. at in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium, quarum annus est usus. valeat
aequitas
, quae paribus in causis paria iura desiderat! 9)
Podľa názoru nemeckej literatúry treba priradiť k tab. 6, 3 i Ciceronovu súdnu reč
Pro Aulo Caecina
, ktorá sa vzťahovala na súkromnoprávny súdny spor o držbu pozemku, popravde 19, 45.10)
   
Cic pro Caec 19, 45: Lex usurum et auctoritatem fundi iubet esse 
biennium; at utim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).