Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe (preklad Ž. Šuleková).

Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe (preklad Ž. Šuleková).
JUDr.
Žofia
Šuleková
PhD. MCL.
Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Forum
Europaeum on Company Groups
Forum
Europaeum on Company Groups: Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe. Právny obzor, 99, 2016, č. 5, s. 431 - 439.
Proposal to facilitate the Management of Cross-Border company Groups in Europe. In European Company and Financial Law Review (ECFR), Vol. 12, Issue 2, 2015, p. 299-306.
The reports of various expert groups as well as the Commission's Action Plan 2012, have acknowledged the need to facilitate the establishment, restructuring and consolidated governance of transnational corporate groups in the Common Market. In this line of thought, the
Forum
Europaeum on Company Groups has elaborated basic principles for a European approach regarding transnational groups. It takes into account the variety of subsidiaries regarding their size and function and thereby develops a twofold approach: A simple and clear-cut framework for smaller subsidiaries with a purely auxiliary function ("Service Companies"), and a more elaborate system balancing the various stakeholder interests for larger and more independent subsidiaries ("Ordinary Companies"). It is suggested that both systems be introduced by means of an EU directive.
Key words:
Crossborder company groups, service company, ordinary company, subsidiary, right to give directions
Predhovor prekladateľa
Regulácia skupín obchodných spoločností1) (koncernov) na európskej úrovni je už dlhšiu dobu predmetom záujmu viacerých expertných pracovných skupín,2) momentálne najmä vo svetle čiastkových cieľov stanovených Európskou komisiou v Akčnom pláne pre právo obchodných spoločností z roku 2012.3) Dopyt po európskej regulácii je zapríčinený narastajúcim počtom cezhraničných skupín spoločností, ktoré v prípade sporov čelia množstvu právnych otázok.4) Za jeden z hlavných dôvodov prevládajúcej neistoty o dostupných riešeniach sa považuje okrem iného aj skutočnosť, že osobitná právna úprava pre skupiny spoločností v niektorých členských štátoch Európskej únie, a to vrátane Slovenskej republiky, absentuje. Európska intervencia v tejto oblasti by sa mala sústreďovať predovšetkým na uľahčenie fungovania skupín spoločností s cezhraničnou pôsobnosťou. Vynárajúce problémy regulácie sa dotýkajú najmä problematiky usmerňovania a koordinácie činnosti dcérskych spoločností, informovanosti a kooperácie medzi jednotlivými členmi skupiny, otázok zodpovednosti materskej spoločnosti, ako aj uznania konceptu skupinového záujmu.5) Dovolíme si konštatovať, že v nadväznosti na pripravovanú reformu práva obchodných spoločností v rámci celkovej rekodifikácie slovenského súkromného práva by prijatie európskych pravidiel výrazne ovplyvnilo reguláciu skupín spoločností na vnútroštátnej úrovni a predurčilo smerovanie slovenského koncernového práva. Považujeme preto za prínosné priblížiť slovenskej právnej obci nové tendencie, ktoré sú predmetom európskeho diskusného fóra, a prezentovať návrhy a. o možnom vývoji európskeho práva zameriavajúceho sa na skupiny spoločností. Čitateľom prinášame slovenský preklad dokumentu "Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe", ktorý bol vypracovaný expertnou skupinou
Forum
Europaeum on Company Groups.
Členmi tejto pracovnej skupiny sú právni odborníci a profesionáli z rôznych členských štátov, ktorí sa dlhodobo venujú danej problematike. Navrhované tézy v publikovanom dokumente predpokladajú odlišný režim regulácie pre jednoduchšie obchodné spoločnosti plniace výlučne pomocnú funkciu (tzv. servisné spoločnosti) a obchodné spoločnosti, ktoré samostatne vystupujú vo vzťahoch s tretími osobami (tzv. štandardné spoločnosti). Niektoré z predložených téz sú už dokonca obsiahnuté v Návrhu smernice o spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (SUP),6) ktorý upravuje minimálne štandardy pre vznik novej vnútroštátnej formy obchodnej spoločnosti. Anglická verzia tohto dokumentu bola publikovaná v ECFR 2/2015, s. 299 a nasl., nemecká verzia v ZGR 4/2015, s. 507 a nasl.. Český preklad daného textu je možné nájsť v časopise Obchodněprávní revue, 2/2016, s. 58 a nasl. Slovenský preklad ponúkame s dôverou, že aj slovenská odborná komunita bude pri formulovaní záverov o smerovaní vnútroštátneho koncernového práva inšpirovaná práve predloženými návrhmi.7)
Návrh na uľahčenie cezhraničného riadenia skupín spoločností v Európe
Forum
Europaeum on Company Groups
Prehľad obsahu8)
I.
Legislatívne pozadie
II.
Autori a účel predložených návrhov
III.
Dva typy dcérskych spoločností
Právo materskej spoločnosti udeľovať pokyny
V.
Servisná spoločnosť
VI.
Štandardná spoločnosť
VII.
Opt-in
VIII.
Publicita
IX.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).