Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa

Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa
Doc. JUDr.
Jozef
Vozár
CSc.
Ústav štátu práva SAV, Bratislava.
VOZÁR, J.: Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa. Právny obzor, 99, 2016, č. 1, s. 61 - 70.
Some considerations on the issue of financial consumer protection.
The issue of financial consumer protection has become an integral part of the Slovak law and becomes a subject of interest of the legal science. At present Slovak financial consumers are protected by a series of regulations of both public and private law. It must be noted that consumer protection is efficient when interventions of public and private law supplement each other and provide an integrated framework of protection. In this article we refer to the most recent legal regulation and function of courts in financial consumer protection.
Key words:
Financial consumer protection, legal principles, function of courts in consumer protection
Úvod
Ochrana spotrebiteľa sa stala postupne aj vážnou právnickou témou v kontinentálnom systéme práva, a to tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. V príspevku by sme chceli poukázať na niektoré problémy pri ochrane finančného spotrebiteľa.1)
Táto problematika sa stala neodmysliteľnou súčasťou aj slovenského právneho poriadku a stáva sa predmetom záujmu právnej vedy.2) V súčasnosti chráni slovenského finančného spotrebiteľa celá plejáda zákonov tak verejného, ako aj súkromného práva. Je potrebné uviesť, že ochrana spotrebiteľa je účinná, ak sa zákony verejného a súkromného práva vzájomne doplňujú a tvoria ucelený rámec účinnej ochrany.
Práve účinná verejnoprávna úprava u nás dlhodobo absentovala. Ako učebnicový príklad by sme mohli uviesť skutkovú podstatu úžery podľa § 235 ods. 1 Trestného zákona. Jej doterajšie znenie,3) aplikácia a do nedávna
deficit
trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, viedli k tomu, že ani 200 či 300 % ročná miera nákladov u niektorých slovenských nebankových subjektov neznamenala trestnoprávny postih takto podnikajúcich subjektov. Ak k tomu pripočítame zneužívanie inštitútu rozhodcovských súdov, nižšieho právneho povedomia spotrebiteľov v našej krajine, tak zistíme, že nebankové subjekty v značnej miere deformovali trh v oblasti poskytovania pôžičiek či úverov a potláčali práva spotrebiteľov.
Zákonodarca, hoci vie byť pri prijímaní iných zákonov neuveriteľne pružný, tak v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa neuveriteľne sklamal. Mnohé z potrebných zákonov prijal až v posledných rokoch. Pritom signály z praxe trvali viac ako jedno desaťročie. Dátum vzniku prvých tzv. nebankových subjektov sa datuje na začiatok milénia. Dôsledkom sú nielen oklamaní spotrebitelia, ale dokonca aj kritika zo strany EÚ kvôli nedostatočnej ochrane spotrebiteľov voči niektorým nebankovým subjektom, ktoré používajú nekalé obchodné praktiky.4) Jeden zo sporov našich spotrebiteľov dokonca skončil na Súdnom dvore EÚ. Ten, okrem iného, uviedol: "
Článok 7 ods. 1 smernice 93/13 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby existovali primerané a účinné prostriedky na zabránenie používaniu nekalých podmienok v zmluvách uzatváraných so spotrebiteľmi. V tejto súvislosti z článku 7 ods. 2 tejto smernice vyplýva, že medzi tieto prostriedky patrí možnosť osôb alebo organizácií, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov, požiadať súdy o rozhodnutie, či podmienky navrhované na všeobecné uplatňovanie majú nekalú povahu, a prípadne dosiahnuť ich zákaz
.".5)
I. Pojem finančný spotrebiteľ a jeho nová právna ochrana vo verejnom práve
Pojem "spotrebiteľ" v slovenskom právnom poriadku nemá iba všeobecný jazykový význam (osoba, ktorá kupuje, spotrebúva
tovar
, služby,
odberateľ, konzument
).6) Ide o pojem, ktorý zákonodarca precizoval7) a na jeho vymedzenie aj v súlade s právom EÚ použil legálnu definíciu, a to v Občianskom zákonníku, zákone o ochrane spotrebiteľa aj v ďalších zákonoch. Občiansky zákonník v § 52 ods. 4 za spotrebiteľa označuje
fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.8) "Spotrebiteľská zmluva"
ako právny pojem je definovaná v § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka ako
každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Pojem
"dodávateľ"
nájdeme zadefinovaný v § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka a označuje
osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Ako uvádza vo svojej monografii J. Strémy, definíciu pojmu finančný spotrebiteľ by sme v súčasnej právnej úprave márne hľadali.9) Akurát zákon č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ustanovení § 2 písm. d) rozumie pod pojmom spotrebiteľ "
fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje finančná služba a ktorá pri uzatváraní zmluvy o finančnej službe a plnení z nej nekoná v rámci svojho zamestnania alebo podnikateľskej činnosti a ktorá pri jej uzavieraní a plnení nekoná v rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania.".
Aká právna ochrana v záujme finančného spotrebiteľa bola zákonodarcom v poslednom období prijatá? V oblasti verejného práva treba predovšetkým oceniť prijatie dvoch novelizácií zákonov. V prvom rade ide o zákon č. 35/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedený zákon by mal prispieť k transparentnosti a zvýšeniu výkonu dohľadu na trhu poskytovateľov spotrebiteľských úverov. Zavádza dve základné zmeny:
-
zavedenie povoľovacieho procesu pre veriteľov a
-
zavedenie povinnosti nahliadania do registra údajov o spotrebiteľských úveroch z dôvodu posúdenia schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.
Povoľovací proces vykonáva Národná banka Slovenska a je rozlíšený obmedzeným a neobmedzeným povolením závislým od objemu poskytnutých úverov. Súčasne sa zaviedol licenčný proces pre iných veriteľov, ktorí poskytujú iné ako spotrebiteľské úvery, ktorých rozsah je zákonom vymedzený. Každý veriteľ, bez ohľadu na rozsah povolenia, je povinný pre získanie povolenia splniť určitý minimálny štandard podmienok stanovených zákonom, ktoré boli vybrané s ohľadom na prax a požiadavky odbornosti veriteľa.
Ďalším významným krokom na ochranu spotrebiteľa je zakotvenie povinnosti nahliadnutia do aspoň jedného registra údajov o spotrebiteľských úveroch, ktorý obsahuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).