Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy

O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy
Prof. Ing.
Juraj
Nemec
CSc.
Ekonomickosprávní fakulta, Masarykova universita Brno, Česká republika.
JUDr.
Peter
Kukliš
CSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
NEMEC, J. - KUKLIŠ, P.: O niektorých lingvistických problémoch v teórii verejnej správy. Právny obzor, 98, 2015, č.6 , s.602 - 611.
On some linguistic problems in the theory of public administration.
Clear language is necessary and ultimate precondition for proper understanding of professional texts - however, there are many terms used nonsystematically in the Slovak academic literature. Our article deals with problems when translating key public administration terms
governance, government, public administration
and
administration
. We suggest that the metaterm today is
governance
, rather difficult to translate properly into the Slovak language - and we ask all authors to use its possible translations only if this metalevel is discussed. Authors also document the second dimension of translation problems - many existing texts in English do not use core terms properly - one such example is the publication European Principles for Public Administration" (OECD, 1999) - in reality the text deals only with
administrative law principles
. To prevent problems with translating of terms and different sources we suggest that the "contextual" approach shall be used - authors of translations should first read the text carefully for its contents and only afterwards decide how to translate its core terms.
Key words:
translation, terms from the field of public administration, English, Slovak
1.
Kľúčovým informačným zdrojom pre odborníkov, a to aj v oblasti (verejnej) správy, správneho práva, verejnej politiky a verejných financií, sú publikácie a ďalšie informačné zdroje písané v anglickom jazyku. Pri ich využívaní a najmä prekladaní sa stretávame s mnohými problémami, ktoré dokladujú, že kvalita prenosu informácií je v značnej miere závislá od jazyka, lingvistiky. Slovenčina nedokáže presne preložiť mnohé kľúčové termíny, s ktorými angličtina v oblasti verejnej správy pravidelne pracuje.
Pritom rešpektovanie jazyka má pre spoznávanie reality, myšlienkové pochody a konštrukcie oveľa väčší význam, než sme ochotní na prvý pohľad pripustiť. Bertrand Russell v tejto súvislosti tvrdí, že "/h/oci nemožno nekriticky predpokladať, že gramatická klasifikácia zodpovedá skutočnému filozofickému rozlíšeniu, napriek tomu je táto klasifikácia
prima facie
evidenciou pre filozofické rozlíšenie a často ju môžeme využívať veľmi úspešne ako zdroj objavov... Celkovo sa mi zdá, že gramatika nám umožní dostať sa k správnej logike omnoho bližšie než súčasné názory filozofov.".1) Možno sa oprávnene domnievať, že citovanú myšlienku je vhodné zovšeobecniť aj na iné jazykové aspekty ľudskej činnosti.
Pojmy sa považujú za základný prvok ľudského myslenia. Napriek tejto skutočnosti sa samotný pojem používa nejednoznačne. Komplikovanejšia situácia (z hľadiska nejednoznačného používania pojmov) nastáva tak v jazykoch jednotlivých vedných odborov, ako aj v medziodborovej komunikácii. Z pohľadu traktovanej problematiky je významný vzťah pojmu k jeho "označeniu", t.j. k jeho výrazu. Vo všeobecnosti sa pojem definuje ako význam (jazykového) výrazu.2) Komunikáciu v jednotlivých vedných odboroch (nielen v právnej teórii) uľahčuje požiadavka obojstranne jednoznačného (jednojednoznačného) priradenia výrazu a významu. Tento prístup zahŕňa predovšetkým predpoklad stálosti (konštantnosti) terminológie, t.j. aby odborný jazyk na označenie určitého významu používal vždy rovnaký výraz tak, aby bolo možné usúdiť, že vždy, keď sa použije určitý výraz, mieni sa ním to isté a ak sa použije iný výraz, myslí sa tým niečo iné.3)
Zdá sa, že ku skvalitneniu komunikácie môže napomôcť o. i. vhodná aplikácia Fregeho sémantického trojuholníka, modelu znázorňujúceho základné vzťahy medzi objektívnou realitou, myšlienkovou sférou a jazykovou oblasťou; teda súvzťažnosť medzi slovom (znakom) - predmetom - myšlienkou (predstavou).4)
2.1.
Medzi najznámejšie prípady, keď slovenčina nedokáže presne preložiť viaceré kľúčové termíny, možno zaradiť koreláty
politics - policy, responsibility - accountability - liability,
5) resp. termín
public goods.
6) V našom prípade sa zameriame najmä na termíny
governance, government, public administration a administration
, keďže existuje naliehavá potreba koordinovať vhodné postupy pri ich prekladaní jednotne vo všetkých disciplínach, s ktorými sa odborníci, ale aj študenti, z oblasti verejnej správy stretávajú. Uvedené výrazy prináležia ku kľúčovým termínom, s ktorými anglický jazyk v oblasti verejnej správy pracuje. Zdá sa, že z uvedených termínov najkomplexnejším je termín
governance
, ktorý je (v podobe, ako sa s ním pracuje dnes) relatívne novým termínom.
Možno ho považovať za "metatermín" a možno aj za termín, ktorého kľúčový význam môže mať len prechodný charakter. "(Public) Governance" - na rozdiel od "Corporate Governance", ktorý používa podniková ekonomika - je termín, ktorý v značnej miere vznikol ako reakcia na "zlyhanie" koncepcie "New Public Management".7)
Kríza štátu, ktorá sa začala naplno prejavovať v osemdesiatych rokoch minulého storočia, viedla k vzniku názorov, podľa ktorých uplatnenie trhových nástrojov vo verejnom sektore napomôže skvalitnenie fungovania štátu a vyrieši naakumulované problémy.8) Najmä anglosaské krajiny pristúpili k zásadným reformám, ktorých obsahom bola privatizácia, kontraktácia, výkonový manažment a mnohé ďalšie prvky.9) Súčasné analýzy však poukazujú na skutočnosť, že "trh" problémy štátu nevyriešil, ale mnohé z nich prehĺbil a že reformné snahy priniesli len obmedzené pozitívne výsledky. Reakciou, ktorá sa začala prejavovať už od začiatku tohto storočia, je snaha hľadať nové alternatívy. V odbornej literatúre, ale aj v politických dokumentoch, sa najčastejšie uvádzajú výrazy
governance, neoweberian state a developmental state.
10)
2.2.
Obsah a princípy
governance
pravdepodobne najširšie interpretuje Osborne.11) Tento autor pracuje s pojmom "New Public Governance", ktorého obsahom je päť subsystémov:
-
socio-political governance
(zaoberá sa všeobecnými inštitucionálnymi vzťahmi v spoločnosti; znalosť týchto vzťahov sa považuje za základ implementácie verejnej politiky),
-
public po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).