Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.
JUDr.
Ľudmila
Gajdošíková
CSc.
Ústav štátu a práva SAV, Bratislava.
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Ochrana sociálnych práv v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Právny obzor, 100, 2017, č. 3, s. 218 - 225.
Protection of the Social Rights in the Proceedings of the Constitutional Court of the Slovak Republik.
The protection of social rights is offered by general courts and by the Constitutional Court. The Constitutional Court offers this protection through the proceedings on compliance of the legal regulations, and in individual cases in proceedings on constitutional complaints. The constitutional limits of the protection of social rights are on one side given by the generally binding constitutional principles of the functioning of the state defined in the Constitution, by which the Slovak Republic is bound, on the other side they are also considered as the limits of the scope of social rights contained in legal regulations that govern social rights.
Key words:
social rights, social protection, proceedings on compliance of the legal regulations, proceedings on constitutional complaints
I. Úvod
Systém sociálnej ochrany (Social Protection System) tvorí systém právnych, ekonomických a inštitucionálnych nástrojov a opatrení vytvárajúcich podmienky (priestor) na realizáciu/výkon sociálnych práv fyzických osôb garantovaných ústavou a medzinárodnými zmluvami, ktorými je štát viazaný, rešpektujúc základné/ústavné princípy, na ktorých je založený. V ich medziach a na ich základe sa vytvára priestor na realizáciu sociálnych práv.
Neoddeliteľnou a kľúčovou súčasťou systému sociálnej ochrany je systém sociálneho zabezpečenia/poistenia, systém štátnych sociálnych dávok a systém sociálnej pomoci. Sociálne práva sú upravené v druhej hlave piatom oddiele Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len "ústava"). Domáhať sa ochrany základných práv upravených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, 38 až 42, 44 až 46 ústavy možno v súlade s čl. 51 ods. 1 ústavy len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Súdna a iná ochrana sociálnych práv sa poskytuje v rozsahu garantovanom v čl. 46 až 48 ústavy.
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) poskytuje ochranu základným právam a slobodám vrátane práv sociálnych. Túto ochranu poskytuje ústavný súd:
1.
v konaní o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy a
2.
v konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy.
II. Ochrana sociálnych práv v konaní podľa čl. 125 ústavy
Po nadobudnutí účinnosti "veľkej" novely ústavy, a to ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavný súd vyslovil nesúlad s niektorým zo sociálnych práv v týchto prípadoch, a to:
-
vo veci sp. zn. PL. ÚS 15/06,
a to § 19 ods. 1 písm. a), b) a c) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/08,
a to § 55 ods. 7 tretej a štvrtej vety zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
vo veci sp. zn. PL. ÚS 3/09,
a to § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
-
vo veci sp. zn. PL. ÚS 13/09,
a to čl. I § 8 ods. 2 písm. d) v časti "ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)" a čl. I § 8 ods. 3 písm. d) v časti "ak vyšší územný celok nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c)" zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
-
vo ve
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).