Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných právEÚ: Rozsudky vo veciach Aklagaren Fransson a Melloni

Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných právEÚ: Rozsudky vo veciach Aklagaren Fransson a Melloni
Táto práca vznikla v rámci riešenia projektu "Záväznosť a aplikovateľnosť Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobitným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike", ktorý je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.APVV-0814-12.
Prof. JUDr.
Ján
Mazák
PhD.
Právnická fakulta UPJŠ Košice.
Doc. JUDr.
Gabriela
Dobrovičová
CSc.
Právnická fakulta UPJŠ Košice.
Doc. JUDr.
Ladislav
Orosz
CSc.
Právnická fakulta UPJŠ Košice.
JUDr.
Martina
Jánošíková
PhD.
Právnická fakulta UPJŠ Košice.
MAZÁK, J., DOBROVIČOVÁ, G., OROSZ, L., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo veciach Aklagaren Fransson1) a Melloni2). Právny obzor, 97, 2014, č.2, s.115 - 130.
A Message of the Court of Justice of the European Union to National Courts on the Scope ofApplication of the Charter of Fundamental Rights of the European Union:
Aklagaren Fransson
and
Melloni
Judgments.
The article intends to contribute to theoretical and practical debates concerning the scope of application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (hereafter "the Charter") in relation to the recent judgments of the Court of Justice in the cases
Aklagaren Fransson
and
Melloni.
An analysis of these judgments is concentrated on the interpretation of the general provisions of the Charter, namely of Articles 51,52 and 53. The key element of the application of the Charter within the Member States is a proper interprreation of Article 51 paragraph 1 which uses, regarding to the Member States, the term:
only when they are implementing the EU law
. The interpretation of that Article in the recent case law goes visibly beyond its mere wording since the Court of Justice wants to connect the application of the Charter with its previous case law on the general principles. The authors deal also with the levels of protection of fundamental rights in interaction between the Charter and national constitutions and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The conclusions of the treatise should open the door for further research of the question of applicability of the Charter within the Member States.
Key words:
the Charter of Fundamental Rights of the European Union; scope of application; Member States; the case law of the Court of Justice of the European Union; national courts; level of protection; Aklagaren Fransson and Melloni judgments
Vymedzenie problému
Od dátumu, keď Charta základných práv Európskej únie3) (ďalej len "Charta") získala vďaka odkazu obsiahnutému v čl. 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii právnu silu primárneho práva (1. december 2009), sa diskusia o tomto právnom dokumente značne zintenzívnila.4) Analyzovala sa vecná a osobná pôsobnosť Charty (čl. 51 a nasl.), vymedzoval sa jej vzťah k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a významnou otázkou sa stalo aj používanie Charty v konaniach pred vnútroštátnymi súdmi.5)
Mnoho podnetov na túto diskusiu dal svojimi rozhodnutiami Súdny dvor Európskej únie (ďalej len "Súdny dvor"), ktorý bol s Chartou konfrontovaný už v čase pred Lisabonskou zmluvou, teda v čase, keď právna povaha Charty bola viac než neistá. Určite sa zhodneme v tom, že aj ďalšia budúcnosť Charty a efektívnosť jej pôsobenia bude výrazne ovplyvnená pôsobením Súdneho dvora. Najvýznamnejšou úlohou pre Súdny dvor v tomto momente zostáva výklad VII. časti Charty, ktorá obsahuje všeobecné ustanovenia o výklade a používaní Charty. V tejto otázke dominuje čl. 51 ods. 1, ktorý má rozhodujúci význam pre osobnú pôsobnosť Charty so zreteľom na členské štáty. Do vynesenia rozsudku vo veci
Aklagaren Fransson
sa nepochybovalo o tom, že Charta predstavuje minimálny štandard ochrany základných práv v priestore Európskej únie, čo pre členský štát znamená možnosť poskytnutia vyššej ochrany na vnútroštátnej úrovni než na úrovni Únie. Výklad čl. 52 ods. 3 Charty v citovanom rozsudku túto tézu viac ako spochybnil. A napokon, ako dokazuje rozsudok
Melloni
, aj taký čl. 53 Charty, ktorý, z hľadiska jeho textu, bol do vynesenia tohto rozsudku trochu podcenený a zanedbávaný, otvára vážne ústavné otázky týkajúce sa jeho výkladu a používania.
Táto štúdia je síce
zameraná na (spolu)analýzu oboch rozsudkov
citovaných v jeho názve, ale s obmedzením na otázky pôsobnosti Charty a súvisiacich problémov (najmä čl. 51 ods. 1, 52 ods. 3 a 53).
Zámerom
príspevku je preskúmať, aký je odkaz oboch rozsudkov pre vnútroštátne, najmä ústavné súdy, ktoré problémy tieto rozsudky vyriešili a ktoré otázniky zostali otvorené, nezodpovedané alebo vznikli v dôsledku prijatých riešení.
Nepriamymcieľom
tohto článku je odporúčanie vnútroštátnym súdom (Ústavnému súdu Slovenskej republiky a všeobecným súdom vrátane Špecializovaného súdu), ako by mali postupovať, ak vznikne otázka výkladu a používania Charty ako nového ústavného základu6) na ochranu základných práv a slobôd aj v Slovenskej republike.
Uvedený nepriamy cieľ príspevku vyplýva z toho, že oba rozsudky,
Aklagaren Fransson
a
Melloni,
vyriešili podľa nášho názoru, čiastočne, otázky výkladu Charty na účely konkrétnych konaní pred vnútroštátnymi súdmi; viacero otázok však čaká na svoje riešenie a zovšeobecnenie. A niektoré sú - z hľadiska národných ústav a ústavnej identitiy členských štátov7) - základného (zásadného) charakteru.
Napokon autori príspevku považujú jeho obsah za
pilotnú štúdiu
k výskumu aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty v konaní pred súdmi a ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republiky,8) ktorý už čiastočne začal publikovaním prvej štúdie o uvedenej problematike.9)
Paradox výkladu čl. 51 ods. 1 Charty: Kontinuita s judikatúrou o základných právach a príklon k Vysvetlivkám
Ťažiskovým pojmom v čl. 51 ods. 1 Charty pre členské štáty je záväznosť Charty pre nich výlučne vtedy, ak "vykonávajú" právo Únie.
K členským štátom Vysvetlivky k Charte10) uvádzajú:
"... z judikatúry Súdu jednoznačne vyplýva, že povinnosť rešpektovať základné práva vymedzené v rámci Únie je pre členské štáty záväzná výlučne vtedy, ak konajú
v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.
Toto pravidlo sa, samozrejme, vzťahuje tiež na ústredné orgány, ako aj na regionálne alebo miestne orgány, a na verejnoprávne subjekty, pokiaľ vykonávajú právo Únie.".
Vzhľadom na to, že Vysvetlivky nie sú právne záväzné, očakávalo sa, aký postoj zaujme Súdny dvor k výkladu pojmu "vykonávať právo Únie". Súdny dvor sa v rozsudku
Aklagaren Fransson
11) priklonil k takému chápania vecnej pôsobnosti Charty vyjadrenej v čl. 51 ods. 1, ako je vymedzená vo Vysvetlivkách12) a v podstate vyplýva z doterajšej judikatúry o základných právach ako súčasti všeobecných právnych zásad.13)
Konkretizácia pojmu:...výlučne vtedy, ak vykonávajúprávo Únie:Veľa zbytočných pojmov?
Súdny dvor v rozsudku
Aklagaren Fransson
vyložil pojem "...výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie" z čl. 51 ods. 1 Charty takto:
"Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora totiž v podstate vyplýva, že základné práva zaručené v právnom poriadku Únie sa uplatnia vo
všetkých situáciách, ktoré upravujeprávo Únie
, avšak nie mimo týchto situácií." (bod 19 prvá veta).
A pokračoval:
"Keďže teda základné práva zaručené Chartou musia byť dodržané v prípade, ak
vnútroštátna právna úprava patrí do pôsobnosti práva Únie,
nemôže nastať prípad, ktorý by spadal pod právo Únie a neuplatnili by sa uvedené základné práva. Z uplatniteľnosti práva Únie vyplýva uplatniteľnosť základných práv zaručených Chartou
(bod 21).
Pokiaľ
právna situácia nespadá do pôsobnosti práva Únie, Súdny dvor nemá právomoc o nej rozhodnúť
a prípadne uvádzané ustanovenia Charty nemôžu samy osebe túto právomoc založiť."
(bod 22).14)
V prípade
Aklagaren Fransson
však nie je možno sa zastaviť pri tomto všeobecne vymedzenom výklade pojmu...výlučne vtedy, ak vykonávajú právo únie, použitom v čl. 51 ods. 1 Charty. Súdny dvor, vychádzajúc zo skutkových osobitností veci, odôvodnil, z akých dôvodov považuje situáciu v konaní pred švedským súdom za takú, ktorú upravuje právo Únie, hoci vnútroštátne právne predpisy, ktoré boli použité ako základ pre daňové sankcie a trestné stíhania,
neboli prijaté na prebratie
(transpozíciu) smernice 2006/11215) takto:16)
...každý členský štát musí prijať všetky legislatívne a správne opatrenia, aby zabezpečil, že splatná DPH bude na jeho území vyberaná v plnej výške a bude bojovať proti podvodom. Okrem toho článok 325 ZFEÚ ukladá členským štátom povinnosť bojovať proti protiprávnym konaniam poškodzujúcim finančné záujmy Únie prostredníctvom odstrašujúcich a účinných opatrení a osobitne im ukladá povinnosť prijať rovnaké opatrenia na zamedzenie podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, aké prijímajú na zamedzenie podvodov poškodzujúcich ich vlastné finančné záujmy. Z toho vyplýva, že
také daňové sankcie a trestné stíhania pre daňový delikt, ktorých predmetom bol alebo je obžalovaný, o ktorého ide vo veci samej, a to z dôvodu nesprávnosti údajov poskytnutých v oblasti DPH, predstavujú vykonanie článku 2, článku 250 ods. 1 a článku 273 smernice 2006/112, a teda práva Únie v zmysle článku 51 ods. 1 Charty.
Skutočnosť, že vnútroštátne právne predpisy, ktoré slúžia ako základ pre uvedené daňové sankcie a trestné stíhania, neboli prijaté na prebratie smernice 2006/112, nemôže tento záver spochybniť, lebo ich uplatnením sa má sankcionovať porušenie ustanovení uvedenej smernice, a teda splniť povinnosť spočívajúca v účinnom sankcionovaní konaní poškodzujúcich finančné záujmy Únie, ktorú Zmluva ukladá členským štátom.".
Ak sa vezme do úvahy, že každá perfektná právna norma sa skladá z hypotézy, dispozície a sankcie, tak sa s takým prístupom Súdneho dvora dá do určitej miery stotožniť. K tomu treba dodať, že vôbec nie je nevyhnutné, aby najmä sankcia bola v právnej norme vyjadrená tak, že je jej súčasťou. Sankcia za porušenie pravidla správania obsiahnutého v dispozícii sa môže nachádzať (a často sa aj volí takáto legislatívna technika) aj v inej právnej norme, resp. inom právnom akte.
To je prípad
Aklagaren Fransson.
Daňové sankcie a trestné stíhanie sú sankcie za neplnenie povinností na úseku DPH, ktorý je harmonizovaný smernicou 2006/112 a tieto sankcie dovŕšujú
plný účinok
článku 2, článku 250 ods. 1 a článku 273 citovanej smernice (hoci v skutočnosti ide len o čl. 273 tejto smernice).
Z tohto dôvodu, t.j. že sankcia sa môže nachádzať aj inde než v tom právnom akte, ktorého uskutočňovanie sankcionuje, a tak zabezpečuje jeho plný účinok, sa nedá stotožniť s názorom,17) podľa ktorého Švédsko ukladaním sankcií v prípade
Aklagaren Fransson
nevykonávalo smernicu 2006/112, pretože táto smernica ani neobsahuje sankcie za neplnenie povinností pri odvádzaní DPH.18)
Základný problém spojený s Aklagaren Fransson chápaním čl. 51 ods. 1Charty ...výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie
Základný problém súvisiaci s rozsudkom
Aklagaren Fransson
sa dá formulovať ako otázka, či tento rozsudok má ambíciu prispieť k tvorbe
všeobecnejdoktríny
viažuce
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).