Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Ondřejek, P., Koncepce práva jako systému.

Osvedčený autor z prostredia Právnickej fakulty Univerzity Karlovej ponúka čitateľskej verejnosti zaujímavú vedeckú prácu. Pôvodne ide o jeho habilitačný spis, ktorým zaujal už v rámci obhajoby a následne našiel cestu do renomovaného vydavateľstva právnickej literatúry.
Téma umožnila čerpať z rozsiahlej odbornej spisby a zároveň formulovať vlastné, pôvodné názory a závery. Možno ju chápať aj ako jeden z produktívnych právnoteoretických prístupov k skúmaniu práva. Autor zvolil širší spôsob spracovania i tak rozsiahlej matérie, keď sa zaoberá nielen samotným systémovým charakterom práva, využitím systémových teórií pri jeho výskume, ale aj faktormi a koncepciami determinujúcimi systémový charakter práva a snažiacimi sa o jeho systémové uchopenie.
Takýto prístup ho konfrontuje s väčšinou novodobého právneho myslenia a stavia pred neho - paradoxne - otázku výberu vhodných či skôr reprezentatívnych činiteľov, smerov myslenia a ich reprezentantov.
Doc. JUDr. P. Ondřejek, PhD., ju zvláda vďaka sčítanosti a poznaniu rozsiahlej, pre tému relevantnej odbornej spisby, v ktorej sa profesionálne orientuje. Vzhľadom na mimoriadny tematický záber diela možno vždy nájsť i ďalšiu užitočnú knihu, ale autorov výber je rozsahom úctyhodný a obsahovo kvalitný.
Jazyk monografie je kultivovaný, no zároveň jednoduchý a zrozumiteľný. Autorove úvahy či myšlienkové línie sú až na zanedbateľné výnimky jasné, sledovateľné a argumentačne podložené. Nepredstavujú, samozrejme, jediné možné stanoviská, ale sú rozumné a v nezanedbateľnej miere i pôvodné.
Rozsiahly text je podrobne členený. Názvy jednotlivých kapitol a rubrík vyjadrujú veľa z ich obsahu. Okrem úvodu a záveru je základom formálnej štruktúry práce sedem kapitol. Dopĺňa ho anglické resumé (summary), zoznamy použitej a citovanej literatúry a register.
Obsahovo významný je už Úvod, lebo v ňom možno nájsť myšlienkové a čiastočne i pramenné východiská práce, napríklad i vetu majúcu blízko k vymedzeniu systému: "O systému hovoříme tehdy, definujeme-li určité prvky, které mezi sebou vytvářejí určité vazby a které tak vytvářejí celek, lišící se od svého okolí." (s .4)
Prvá kapitola História úvah o práve ako systéme vychádza z rozlíšenia topického a systémového prístupu k právu, na ktorý nadväzuje zaujímavý postreh, že až so systémovým prístupom prišla predstava subjektívneho hmotného práva.
Právne dejiny p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).