Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Orosz, L. - Lešková, K. - Ruman, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 - 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky).

Zborník Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty 2021, 197 s., ISBN 978-80-574-0018-9.

Krehkosť a zraniteľnosť textu základného zákona Slovenskej republiky (ako aj nadväzujúcich ústavných zákonov) je predmetom polemiky i kritiky viacerých ústavných právnikov takmer od okamihu jeho prijatia. Ukazuje sa však, že aj súčasný vývoj ústavnej legislatívy potvrdzuje potrebu väčšej stability ústavného textu.
Možno povedať, že za takmer tridsať rokov svojho ústavného života totiž prekonal text Ústavy Slovenskej republiky, ako aj naň nadväzujúce ústavné zákony, viac ako hektický vývoj, poznamenaný množstvom významných i menej významných zmien a doplnení obsahu a ešte väčším počtom neúspešných pokusov o takéto zmeny či doplnenia, predovšetkým však z radov ambicióznych členov zákonodarného (ústavodarného) zboru.
V odbornej spisbe pritom doposiaľ absentovala sústredená hlbšia analýza zameraná nielen na počet, ale aj na kvalitu uskutočnených ústavných zmien, no taktiež aj na neúspešné pokusy o takéto zmeny podľa jednotlivých volebných období Národnej rady Slovenskej republiky.
Príspevky publikované v zborníku Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 - 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky) odzneli na rovnomennom seminári, ktorý sa uskutočnil 23. apríla 2021 a v ktorého rámci sa pedagogickí a vedeckí pracovníci Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením prof. Ladislava Orosza pokúsili, v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/039/20 Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza - hodnotenie - perspektívy), o zmapovanie ústavnej legislatívy od zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky až po voľby v roku 2020.
Pokladám za potrebné oceniť výsledok, ktorý dosiahli, pretože zborník predstavuje čitateľovi nielen faktografické údaje, informácie a poznatky o doterajšej ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky od obdobia nadobudnutia účinnosti Ústavy Slovenskej republiky(1. októbra 1992) po zatiaľ posledné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (29. februára 2020), ale takmer vo všetkých svojich príspevkoch prináša aj kritickú analýzu týchto zmien a vo viacerých aj vyargumentované návrhy
de constitutione ferenda.
Ide teda svojím spôsobom o jedinečnú kolektívnu prácu, ktorá sa zamerala výlučne na kvalitu ústavnej legislatívy v Slovenskej republike a ktorá nielen dokumentuje, ale aj kriticky hodnotí všetky doposiaľ uskutočnené (úspešné aj neúspešné) ústavodarné aktivity uskutočnené na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako poz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).