Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Pavčnik, Marijan, Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). 3. spremenjena i dopolnjena izdaja.

Pavčnik, Marijan, Argumentacija v pravu (Od življenskego primera do pravne odločitve). 3. spremenjena i dopolnjena izdaja.
Argumentácia v práve (Od životnej situácie k právnemu rozhodnutiu). 3. pozmenené a doplnené vydanie. Ljubljana: GV Založba, 2013, 540 strán. ISBN 978-961-247-262-7
Alexander
Bröstl
1.
Pro primo
Monografia profesora Marijana Pavčnika venovaná právnej argumentácii vyšla v slovinčine ako 47. zväzok edície Právny obzor (Pravna obzorja) a predstavuje rozšírenie prvého vydania z roku 1998 (12. zväzok) a doplnenie druhého vydania z roku 2004 (25. zväzok).1) Autor diela je známou osobnosťou vo svete právnej filozofie, dlhodobo pôsobí ako profesor na Katedre teórie práva a sociológie práva v Ľubľane. Ako štipendista nadácie Alexandra von Humboldta absolvoval celoročné pobyty na Inštitúte právnej filozofie a informatiky Univerzity v Mníchove (1986 a 1990) u jedného z popredných predstaviteľov nemeckej právnej filozofie po druhej svetovej vojne, profesora Arthura Kaufmanna (1923 - 2001), ako aj pobyty v Centre interdisciplinárneho výskumu Univerzity v Bielefelde.2) Začiatkom deväťdesiatych rokov sa blysol brilantnou štúdiou
Právne chápanie a rozhodovanie,
3) ktorá vyšla v nemčine vo vydavateľstve Springer s podtitulom Príspevok k teórii argumentácie, ktorá je aj základom recenzovanej publikácie.
2. Da mihi facta, dabo tibi ius?
Daj mi fakty, dám ti k nim právo - je to také jednoduché? Strany uvedú fakty a sudca rozhodne o práve. Doktrína aplikácie práva chápe rozhodnutie v konkrétnom prípade ako prenesenie obsahu zákona na konkrétnu situáciu, ako dedukciu z práva ako dogmaticky vytvoreného systému.
Pavčnikova teória skôr kladie dôraz na "normatívnu konkretizáciu" ako na "aplikáciu práva", pričom však odmieta obsahovo prázdnu konkretizáciu práva (napr. zákona), s ktorou sa uspokojuje čistá právna náuka. Odmieta i právny decizionizmus, pretože ten prehliada zákon a absolutizuje význam životnej situácie (právne rozhodnutie je čistým vôľovým aktom), ako aj právny determinizmus, pretože ten absolutizuje význam zákona a zanedbáva význam životnej situácie ako skutočného východiska rozhodnutia (jediné správne rozhodnutie je už v úplnej podobe obsiahnuté v zákone).
Vo svetle normatívnej konkretizácie je právne rozhodnutie vždy tvorivý akt, ktorý nespočíva na vopred danom práve, ale ktorý toto právo aj spoluvytvára, pričom sa opiera o formálne pramene práva, ktoré mu túto možnosť poskytujú, a vychádza zo životnej situácie s právne významnými prvkami. Tvorivý akt si vyžaduje odpoveď na otázku, ako sa vyvodzuje záver medzi normatívnym a faktickým, objasnenie, ako sa vytvorila abstraktná skutková podstata a ako konečný vecný stav, ako aj odôvodnenie, ako a prečo sa spojili. Do tohto "tvorivého" priestoru podľa Pavčnika vstupuje
teória právnej argumentácie
. Argumentačná teória môže účinne prispieť ku kvalite právneho rozhod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).