Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie

Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie
Článok bol vypracovaný počas stáže autorky na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, v kancelárii právneho poradcu JUDr. Róberta Lindenthala, ktorému patrí osobitné poďakovanie za odborné vedenie a starostlivosť v priebehu stáže.
Mgr.
Jana
Ďurechová
Katedra občianskeho a obchodného práva. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
ĎURECHOVÁ, J.: Postavenie Súdneho dvora v procese dotvárania práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie. Právny obzor, 92, 2009, č. 1, s. 29 - 40.
Článok poukazuje na postavenie Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v procese tvorby, respektíve v procese dotvárania európskeho práva. Pozornosť sa v ňom venuje tiež typom výkladov využívaným pri interpretácii právnych noriem. Článok následne analyzuje jednotlivé výsledky činnosti Súdneho dvora od rozsudkov, cez prejudiciálne otázky až po stanoviská a venuje sa ich významu a postaveniu v uvedenom procese dotvárania práva.
I. Úvod k postaveniu Súdneho dvora v dotváraní práva Európskych spoločenstiev/Európskej únie (ďalej len "ES/EÚ")
Súdny1) dvor prostredníctvom svojej judikatúry formuluje zásady európskeho práva, ovplyvňuje normotvorbu a výrazne sa podieľa na rozvoji práva spočívajúcom v jeho dotváraní. 2 Úlohou nasledujúceho výkladu je objasniť postavenie Súdneho dvora práve v procese tvorby práva, resp. ako je v nasledujúcom texte presnejšie uvádzané, v procese "dotvárania" práva.
Pri výklade a aplikácii práva Súdny dvor vychádza z pravidiel európskeho systému práva, pričom jeho úlohou je právo nachádzať v rozmedzí existujúcich právnych noriem či už kodifikovaných, alebo nie. Úlohou Súdu má byť preto dotváranie práva, a nie jeho tvorba v zmysle vytvárania všeobecne záväzných právnych pravidiel, ktorá by zásadne mala byť ponechaná zákonodarnej moci. Súdny dvor by nemal vytvárať nové, predtým neexistujúce právne normy, ale naopak, z platných právnych noriem vyabstrahovať a "zhmotniť" už existujúce právne pravidlá.
II. Výklad používaný Súdnym dvorom ako prostriedok dotvárania práva ES/EÚ
1. Význam výkladu Súdneho dvora
Hlavnou úlohou Súdneho dvora, tak ako je vymedzená v čl. 220 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev (ďalej len "Zmluva o ES" alebo "ZES"), je zabezpečiť dodržiavanie práva pri jej výklade a uplatňovaní. Uvedený článok ZES však bližšie nevymedzuje rozsah pojmu "právo". Výsledkom tejto absencie je "otvorený koncept" pojmu právo, v dôsledku čoho je možné jeho širšie ponímanie nielen ako primárneho a sekundárneho práva, ale aj ako nepísaného práva, ktorý je jedným z prameňov používaným pri výklade práva.3) Práve na základe spomenutého otvoreného konceptu pojmu práva, ktorý vo svojej činnosti Súdny dvor často využíva, bolo formulovaných množstvo základných zásad a princípov práva ES/EÚ.
Súdny dvor pri výklade a uplatňovaní práva vychádza z viacerých metód interpretácie. Najčastejšie využíva
doslovnú interpretáciu
, a to najmä v prípadoch, keď znenie ustanovenia je jasné, určité a zrozumiteľné. V praxi sa však vyskytujú prípady, v ktorých "nedokonalé" právne normy neposkytujú dostatočný podklad pre vyriešenie určitého konkrétneho právneho problému. Nedokonalosť právnych noriem môže spočívať v ich nedostatočnej zrozumiteľnosti, jasnosti a presvedčivosti, respektíve v tom, že poskytujú len čiastočnú úpravu danej problematiky alebo o nej dokonca úplne mlčia.4) V tomto prípade nie je vhodné a častokrát ani možné vychádzať z doslovného znenia právneho predpisu, Súd preto využíva ďalší druh výkladu, tzv.
teleologický výklad
. Pri jeho uplatňovaní vychádza z prameňa práva ako celku a dôraz dáva na jeho ciele a zmysel. V prípadoch nedostatočne precíznej právnej úpravy Súdny dvor touto činnosťou prispieva k "vybrúseniu" nedokonalých častí právnych predpisov, a tým vlastne k potrebnému "dotváraniu" práva. Najmä v priebehu silnejúceho procesu integrácie Súdny dvor "nahradzoval nedostatky v Zmluve o ES, kedy celý rad komunitárnych noriem dointerpretoval."5) Význam teleologického výkladu spočíva aj v "aktualizácii" zastaranejších právnych predpisov, čo umožňuje Súdnemu dvoru reflektovať materiálne právo a potreby právneho vývoja.
2. Úloha súdneho dvora pri vyplňovaní "medzier" v práve
"Stále sa vyskytujú oblasti, v ktorých je interpretačný materiál nedostačujúci a kde Súdny dvor musí vyabstrahovať riešenie prípadu zo všeobecných právnych zásad Spolo čenstva."6) Práve v prípade právnych predpisov, ktorých nedokonalosť sa prejavuje v úplnej absencii riešenia určitého právneho problému, plní Súdny dvor prostredníctvom teleologického výkladu najvýznamnejšiu úlohu pri dotváraní práva a najzreteľnejšie sa tu prejavuje "kreatívny moment" v činnosti sudcu.
Pri riešení týchto prípadov Súd vychádza, ako už bolo uvedené, zo všeobecných právnych princípov práva ES/EÚ, z celkového zmyslu a podstaty právnej normy, ako aj zo spoločných ústavných tradícii členských štátov. Navyše "každé ustanovenie komunitárneho práva musí byť umiestnené v kontexte a interpretované vo svetle ustanovení komunitárneho práva ako celku, so zameraním na ciele a stav vývoja v dobe, kedy sa ustanovenie predpisu aplikuje."7)
Uvedená kreatívna činnosť Súdu je nevyhnutná vzhľadom na zásadu zákazu denegatio justitiae; nie je preto možné odoprieť súdnu ochranu len z toho dôvodu, že na riešenie určitého prípadu neexistuje výslovná právna norma. Na tomto mieste sa vynára otázka, kde sa nachádza hranica medzi prípustným výkladom práva a sudcovskou "tvorbou" práva, podobnou tvorbe, ktorá je výsledkom činnosti legislatívy. Napriek tomu, že táto hranica je veľmi tenká a význam Súdu je v tomto zmysle naozaj nepopierateľný, Súdny dvor by nemal byť označovaný ako "tvorca" práva v legislatívnom slova zmysle.8) Predmetom jeho činnosti stále zostáva nachádzanie práva, pričom "Súd pri plnení tejto úlohy netvorí právo, ale ho aplikuje v konkrétnom prípade. A aj keď Súd pri jej plnení nepoužíva kodifikované písané právo, nachádza
už existujúce
, avšak nekodifikované právo."9)
Pri plnení úlohy nachádzania práva Súdny dvor svojou činnosťou právo dotvára a dopĺňa ho o chýbajúce kodifikované právny normy. Uvedené dotváranie práva sa uskutočňuje v rámci aplikačného procesu ako koncepčnej systematickej činnosti Súdu, čím dochádza k rozvíjaniu existujúceho právneho poriadku.10) Aj pri "dotváraní" práva formou vypĺňania medzier v práve je teda Súdny dvor limitovaný jednak rozsahom existujúcich právnych noriem a pravidiel európskeho práva, či už výslovne uvedených v textovej podobe, alebo vyplývajúcich z právneho systému ako celku, ako aj pôvodným zámerom legislatívnych orgánov, ktorý tieto orgány sledovali pri vytváraní konkrétneho "problematického" predpisu.
III. Rozsudky Súdneho dvora, ich postavenie a význam v dotváraní práva ES/EÚ
1. Základné zásady formulované judikatúrou Súdneho dvora
Súdny dvor svojou rozhodovacou činnosťou predstavuje nenahraditeľný prínos pre dotváranie práva ES/EÚ práve formulovaním jednotlivých základných zásad a princípov. Ide o značne rozsiahlu problematiku, v rámci ktorej je potrebné poukázať aspoň na najzávažnejšie rozsudky, ktoré dali európskemu právu súčasnú podobu. Ako prvú svojou judikatúrou, iniciovanou rozsudkom Van Gend & Loos11) z roku 1963, zaviedol Súdny dvor zásadu
priameho účinku
práva Spoločenstva. Následne rozsudkom Costa v. ENEL12) z roku 1964 zaviedol
prednosť
práva Spoločenstva pred vnútroštátnou právnou úpravou. V roku 1991 v rozsudku Francovich13) Súd rozvinul zásadu
zodpovednosti členského štátu
voči jednotlivcom za škody, ktoré im štát spôsobil v prípade porušenia práva Spoločenstva.
Rozhodnutia Súdneho dvora majú ďalej nespochybniteľný význam vo vývoji spoločných politík, medzi iným prispeli najmä k zrýchleniu re
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).