Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Posudzovanie platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní

FEČÍK, M., JAKUBÁČ, R.: Posudzovanie platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní. Právny obzor, 104, 2021, č. 5. s. 389 - 399.

https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2021.5.05

Assessment of the validity of a deposit agreement in administrative legal proceedings. The assessment of the validity of a registered contract in administrative court proceedings is a specific form of the court´s assessment of the validity of a private act, which differs in many respects from „classical“ assessment of the validity of a private act in civil litigation. The assessment of the validity of a registered contract in administrative court proceedings is determined by the nature of the proceedings for the contribution permission between administrative (public) and civil (private) law as well as by the nature of the administrative court proceedings. In the present article, the authors analyse in more detail the individual determinants of assessing the validity of a deposit contract in civil litigation and administrative court proceedings. At the same time, the authors emphasise the need to maintain a unifrom interpretation of the norms of civil (private) substantive law regarding the validity of a registered contract in the decision-making practice of civil and administrative courts. Key words: validity of legal act, administrative court proceedings, proceedings for the contribution permission, administrative judiciary

1. Úvod
Posudzovanie platnosti súkromnoprávnych úkonov je typickou doménou súdov v civilnom sporovom konaní. Právna úprava vkladového konania na rozhraní správneho (verejného) a občianskeho (súkromného) práva však spôsobuje, že atypicky platnosť súkromnoprávnych úkonov súdy posudzujú aj v správnom súdnom konaní v rámci prieskumu zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností vydaných vo vkladovom konaní (ďalej aj len "rozhodnutie vo vkladovom konaní"),
1)
a to za podmienok stanovených v Správnom súdnom poriadku.
De lege lata
platnosť jedného a toho istého súkromnoprávneho úkonu môže byť súdom posudzovaná tak v civilnom sporovom konaní, ako aj v správnom súdnom konaní. Súd v civilnom sporovom konaní pritom nikdy nebude viazaný posúdením platnosti súkromnoprávneho úkonu v správnom súdnom konaní, keďže správny súd nikdy nemôže konštatovať priamo vo výroku svojho rozhodnutia, ktorý jedine nadobúda záväznosť,
2)
(ne)platnosť súkromnoprávneho úkonu - správny súd v rámci prieskumu zákonnosti rozhodnutia vo vkladovom konaní posudzuje platnosť súkromnoprávneho úkonu "len" ako prejudiciálnu otázku v nadväznosti na rozsah a dôvody správnej žaloby. Na druhej strane, ak súd v civilnom sporovom konaní posudzuje platnosť súkromnoprávneho úkonu, či už v rámci prejudiciálnej otázky, alebo i vo výroku svojho rozhodnutia, nie je ani správny súd týmto posúdením priamo formálne viazaný.
3)
Samozrejme, ak súd v civilnom sporovom konaní určí priamo vo výroku neplatnosť, prípadne i platnosť právneho úkonu, nemôže ani správny súd napriek absencii normatívne ustanovenej viazanosti toto posúdenie ignorovať. Takéto posúdenie totiž znamená, že o platnosti právneho úkonu už bolo právoplatne rozhodnuté na to príslušným súdom. Ignorovanie tejto skutočnosti by bez ďalšieho bolo aj ignorovaním právomoci súdu v civilnom sporovom konaní. Napriek tomu, že Civilný sporový poriadoknevzťahuje záväznosť takéhoto rozhodnutia aj na správny súd
4)
a Správny súdny poriadoksúčasne neustanovuje viazanosť takýmto civilnoprocesným rozhodnutím, je namieste, aby správny súd z takéhoto rozhodnutia vychádzal, a to minimálne s odkazom na princíp právnej istoty spoločný pre civilný i správny súdny proces.
5)
Vzhľadom na výrazné "vytesnenie" posudzovania platnosti právnych úkonov do sféry prejudiciality v rámci reformy právnej úpravy civilného procesu z roku 2015 možno predpokladať, že posúdenie platnosti súkromnoprávneho úkonu bude len výnimočne predmetom výroku rozhodnutia súdu v civilnom sporovom konaní, a že teda len výnimočne bude výrok rozhodnutia súdu v civilnom sporovom konaní "rozhodným podkladom" pre súd v správnom súdnom konaní vo vzťahu k posudzovaniu platnosti súkromnoprávneho úkonu.
Táto dichotómia posudzovania platnosti súkromnoprávnych úkonov súdom v civilnom sporovom konaní a v správnom súdnom konaní, ako ani osobitosti posudzovania platnosti súkromnoprávnych úkonov súdom v správnom súdnom konaní neboli doposiaľ predmetom výraznejšej vedeckej reflexie. Ambíciou tohto príspevku je preto upriamiť pozornosť odbornej verejnosti na posudzovanie platnosti takého typického súkromnoprávneho úkonu, akým je vkladová zmluva,
6)
v rámci správneho súdnictva, ktoré má svoje úskalia vyplývajúce z presahov správneho (verejného) a občianskeho (súkromného) práva v právnej úprave vkladového konania, ako aj na riziká vyplývajúce z možnoskonaní.
2. Súdny prieskum platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní
Súdny prieskum platnosti vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní je do značnej miery determinovaný:
-
normatívnym vymedzením (všeobecnej) správnej žaloby,
-
viazanosťou správneho súdu rozsahom a dôvodmi správnej žaloby,
-
určením rozhodujúceho času na rozhodnutie správneho súdu,
-
určením vzťahu princípov správneho konania a občianskoprávnej úpravy neplatnosti právnych úkonov,
-
nesporovým charakterom a spôsobmi rozhodovania v rámci vkladového konania.
2.1 Normatívne vymedzenie (všeobecnej) správnej žaloby
Zákonnosť rozhodnutí orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností vydaných vo vkladovom konaní je preskúmavaná na poli správneho súdnictva v konaní o (všeobecnej) správnej žalobe. Podstata tohto typu správneho súdneho konania je typicky prieskumná, a preto správny súd je oprávnený preskúmavať len tie skutočnosti, ktoré mohol a mal preskúmavať žalovaný orgán verejnej správy. To vo vzťahu ku vkladovému konaniu znamená, že správny súd bude môcť preskúmavať platnosť vkladovej zmluvy len v tom prípade, ak túto platnosť bol oprávnený preskúmavať aj žalovaný orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností. Z uvedeného potom vyplýva, že platnosť vkladovej zmluvy môže byť zo strany správneho súdu posudzovaná, len ak žalované rozhodnutie bolo vydané v rámci vkladového konania spojeného s prieskumom podľa § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Len pri tomto type prieskumu spojenom so zmluvou o prevode nehnuteľností nevyhotovenej vo forme notárskej zápisnice alebo neautorizovanej advokátom, resp. s inou vecnoprávnou zmluvou, je totiž orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností oprávnený a povinný preskúmavať platnosť vkladovej zmluvy. Aj keď od 1. septembra 2009 už nie je v § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona
expressis verbis
uvedené, že sa preskúmava platnosť vkladovej zmluvy, je nesporné, že v rozsahu zákonom ustanovených hľadísk to tak naďalej je. Postup a rozhodovanie orgánu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností v takomto prípade pritom nesie v sebe určité prvky justičnej činnosti. Tie spočívajú v tom, že i keď o samotnej platnosti vkladovej zmluvy orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností nerozhoduje, pretože na to je oprávnený výlučne súd v civilnom sporovom procese, ak príde k záveru, že vkladová zmluva nie je platná, nemôže na jej podklade rozhodnúť o povolení vkladu. Vkladová zmluva je pritom skúmaná z hľadiska absolútnej neplatnosti, pričom ústavne konformným by mal byť prístup
"favor co
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).