Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Povinná mediácia v spotrebiteľských sporoch ako podmienka prípustnosti žaloby spotrebiteľa.

Povinná mediácia v spotrebiteľských sporoch ako podmienka prípustnosti žaloby spotrebiteľa.
(rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2017, Menini a Rampanelli, C-75/16, EU:C:2017:457)
Doc. JUDr.
Martina
Jánošíková
PhD.
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Jedným z posledných nástrojov prijatých na európskej úrovni za účelom zvýšenia úrovne ochrany spotrebiteľa je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len "smernica 2013/11").1) Podľa odôvodnenia smernice by mali mať spotrebitelia prospech zo zabezpečenia prístupu k jednoduchým, efektívnym, rýchlym a nízkonákladným spôsobom riešenia vnútroštátnych a cezhraničných sporov, ktoré vyplývajú z kúpnych zmlúv alebo zmlúv o službách, vďaka čomu by sa zvýšila dôvera spotrebiteľov v trh. Alternatívne riešenie sporov, ktoré ponúka jednoduché, rýchle a nízkonákladné mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, už síce v jednotlivých členských štátoch existuje, ale nie je ešte dostatočne a rovnomerne rozvinuté v celej únii. Preto smernica 2013/11 predstavuje minimálnu harmonizáciu požiadaviek kvality, ktoré musia spĺňať subjekty poskytujúce alternatívne riešenie sporov, a postupov alternatívneho riešenia sporov v jednotlivých členských štátoch.
Prejudiciálne otázky talianskeho súdu, ktoré sú vedené v registri Súdneho dvora pod číslom C-75/16, dali Súdnemu dvoru možnosť po prvýkrát podať výklad smernice 2013/11. Tieto otázky vznikli v rámci konania o odpore, ktorý pán Menini a pani Rampanelli podali proti platobnému rozkazu vydanému na návrh Banco Popolare - Societa Cooperativa. Ide o banku, v ktorej mali pán Menini a pani Rampanelli bežný účet s povoleným prečerpaním. Platobný rozkaz znel na sumu zodpovedajúcu debetnému zostatku na tomto bežnom účte.
Taliansky súd potreboval odpovede Súdneho dvora na to, aby zistil, či talianska úprava nie je v rozpore so smernicou 2013/11. Poukazuje na tri okruhy problémov, ktoré z talianskej úpravy vyplývajú. Po prvé, prípustnosť odporu spotrebiteľa je podmienená predchádzajúcim začatím mediácie zo strany spotrebiteľa. Po druhé, v rámci mediácie sa vyžaduje povinné zastúpenie spotrebiteľa advokátom. Po tretie, s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).