Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna povaha bankových vkladov v kontexte spoločenského vývoja

Právna povaha bankových vkladov v kontexte spoločenského vývoja
JUDr.
Vladislav
Mičátek
PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva.
JUDr.
Katarína
Lenhartová
PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva.
MIČÁTEK, V., LENHARTOVÁ, K.: Právna povaha bankových vkladov v kontexte spoločenského vývoja. Právny obzor, 99, 2016, č. 1, s. 29 - 38.
Legal nature of a Bank Deposits in the context of social development.
The article deals with the issue of financial crisis, which has been a dominant societywide topic for more than six years. Autors discusse Roman
depositum
and
mutuum
, or the deposit and loan for use. It looks at the history of these institutiutes and explains their nature in the light of present bank account agreement. Contrary to supporters of bank fractional reserve demand deposits, the article explains that such an agrement (treating loans and deposits interchangeably) is impermissible due to
a priori
legal and economic principles.
Key words:
Depositum
, mutuum, deposit, loanmoney, banking
Finančná kríza a bankové kontrakty
Od roku 2008 celosvetové publikum sleduje v priamom prenose dramatický stav v ekonomike, poklesy hodnôt finančných aktív, konkurzy finančných inštitúcií a dokonca štátne bankroty. Slovné spojenia ako napríklad finančná kríza, strata dôvery, dlhová kríza alebo rozvrat finančných trhov sa stali nielen mediálnymi pojmami, ale zároveň výrazne ovplyvnili právo a právnu vedu. Sprvoti sme sa domnievali, že finančný kolaps1) v Spojených štátoch amerických2) sa týka len relatívne úzkeho finančného sektora, neskôr že prerástol iba do obyčajnej recesie, avšak v roku 2009 bolo jasné, že globálne hospodárstvo smeruje do hlbokej krízy. Zároveň padol mýtus o stabilite európskeho finančného systému, kríza zdrvila Rusko, vyvolala prvý štátny bankrot v západnej Európe v povojnovom období v prípade Islandu a urýchlila stav, že Grécko sa každodenne nachádza pred dlhovou priepasťou na pokraji bankrotu. Súčasná finančná kríza, ktorá býva označovaná aj ako
veľká finančná kríza
3) alebo
veľká depresia 21. storočia,
4) nezmenila len svetovú ekonomiku, ale aj pohľad na úlohy štátu a práva, postavanie finančného sektora, ekonomické vzťahy hlavných politických centier.
Nové paradigmy postavili pred ekonomickú a právnu teóriu a prax nielen otázku analýzy nových javov, ale aj nutnosť nového prístupu a skúmania súvisiacich väzieb, a to z pohľadu príčiny krízy i nástrojov na jej budúci vznik a eskalovanie. Toto jednak rozširuje predmet skúmania a zároveň stavia do novej roviny aj skúmanie vzájomných väzieb a súvislostí. V zmysle tejto premisy sme toho názoru, že k danej problematike je vhodné využiť ekonomickú analýzu právnych inštitútov a pohľad konceptu
Law and Economics.
5) Práve pri pohľade na bankové vklady a ich dostupnosť, privilegovaný prístup k súkromným bankám a s tým prepojenú úverovú expanziu vo finančnom sektore zaznieva otázka, či príčinou nie je ekonomická a právna deformácia povahy bankových vkladov. Zaujímavý je aj názor F. A. Hayeka, že hospodárske krízy vznikli zo samotnej podstaty modernej organizácie úveru:
Pokiaľ budeme bankový úver využívať ako prostriedok ďalšieho ekonomického rozvoja, budeme sa musieť zmieriť s vyplývajúcimi hospodárskymi cyklami. V istej podstate predstavuje cenu, ktorú platíme za rýchlosť rozvoja, ktorý prevyšuje rozvoj, ktorý by bol umožnený dobrovoľnými úsporami ľudí a bol by na nich založený.
6) V súvislosti s hľadaním nových globálnych pravidiel, ktoré by eliminovali alebo obmedzili finančné krízy v budúcnosti, je zároveň vhodné upriamiť pozornosť aj na koncept zavedenia stopercentných rezerv zo všetkých bankových vkladov na požiadanie, ktorý možno odôvodniť podrobnou ekonomickoprávnou analýzou.
Pre základnú analýzu je najskôr potrebné venovať pozornosť právnej podstate peňažných kontraktov a najmä peňažnej depozitnej zmluve s dôrazom na je hlavné právne vlastnosti, ktoré ju odlišujú od pôžičky, ako aj na spôsoby právnej regulácie. Tradičné právne princípy sú rozpracované už v dobách rímskeho práva a boli rešpektované celé storočia, až kým začali byť porušované novodobým bankovníctvom. J. H. de Soto vo svojej komplexnej štúdii7) v nadväznosti na ďalšie diela8) na rôznych príkladoch poukazuje na to, ako bankári v priebehu dejín porušovali tradičný právny princíp iregulárneho depozita, ako aj dôvody, prečo tomu regulačné mechanizmy spoločnosti nevedeli zabrániť. A. P. Usher poukazuje na to, že prvé banky v Janove v 12. storočí vo svojich účtovných knihách jasne rozlišovali medzi vkladmi na požiadanie a termínovanými vkladmi, ktoré označovali za
mutuum
(pôžičky), avšak vklady na požiadanie postupne začali používať vo svoj prospech a dali možnosť vzniku expanzie bankového systému.
Východiskovým bodom je právna analýza inštitútu
commodatum
9) (výpožička),
mutuum
10) (pôžička),
depositum
11) (vlastná úschova)
a
depositum
irregulare
12) (nevlastná úschova) a ich vzájomné porovnanie a rozdielne právne dôsledky daných kontraktov,13) pričom prvotné podklady vychádzajú z dôsledného výkladu rímskoprávnych zásad. Na dôvažok upriamujeme na rímskoprávnu normu, že ak uschovávateľ ďalej nakladal s vecami, dopúšťal sa civilného deliktu - krádeže úžitku a pre tento prípad jestvovala žaloba
actio furti
.
14) Prostredníctvom historického vývoja od Rímskej ríše, cez stredovek,15) posledný vážny pokus založiť banku postavenú na všeobecných pravidlách peňažného iregulárneho depozita a ustanovenia efektívneho systému kontroly a ochrany majetkových práv vkladateľov, vrátane stopercentných hotovostných rezerv, sa dostávame k pohľadu na to, akým spôsobom došlo k porušovaniu prvotných základných a univerzálnych právnych princípov16) zo strany prijímateľov vkladov. Tieto bankové praktiky a systém bankovníctva čiastočných rezerv začali postupne ospravedlňovať aj právne teórie, ktoré boli formulované
ex post
- stalo sa tak stotožnením zmluvy o iregulárnom depozite a zmluvy
o pôžičke alebo konštruovaním nového právneho konceptu disponibility,17) čo sa premietlo do právnych noriem kontinentálneho právneho systému vytvorením celého radu bankových kontraktov. Navyše, stotožnenie inštitútu
mutuum
a
depositum
irregulare
bolo napokon fixované aj v anglosaskom práve, ktoré súdnymi precedensmi konštatovalo totožnosť týchto dvoch inštitútov.18)
Odlišná podstata pôžičky a depozitného kontraktu
Tradičná právna teória a prax poznala dva druhy pôžičiek:19)
(i)
commodatum
, keď sa prevádza len užitie veci a vypožičiavateľ je povinný vec vrátiť a
(ii)
mutuum
, ktorým sa prevádza vlastníctvo požičaných vecí, čiže vec sa prevádza za účelom spotreby a vypožičiavateľ je povinný vrátiť veci v rovnakom množstvo a kvalite ako pôvodne prijal.
Uvedené kontrakty vždy sprevádzal prevod dostupnosti veci, ktorá sa počas dojednanej doby prenášala od veriteľa na vypožičiavateľa. Iným druhom je depozitný kontrakt, v rámci k
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).