Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii

Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii.
Príspevok bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-51000805 "Konštitucionalizácia a zákonodarstvo v podmienkach SR ako členského štátu HU so zreteľom na formovanie právneho štátu a právnej praxe." Podstatná časť tohto príspevku odznela dňa 13. júna 2008 v Znojme na Medzinárodnej konferencii Metamorfózy práva v strednej Európe poriadanej v dňoch 11. - 13. júna 2008 Ústavom štátu a práva AVČR a Právnickou fakultou ZCU v Plzni.
JUDr.
Peter
Colotka
CSc. LL.M.
riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV
Charakteristika právnej štátnosti sa v podmienkach dvadsiateho storočia stretla so zvýšenou dynamikou. Konotovalo ju i to, že séria relevantných premenných bola neraz sumarizovaná predovšetkým v priebehu historicky prelomových období s vyústením do typológií udávajúcich hodnotové znamienka.
Ak sa za príznačnú črtu súčasných čias dá, medziiným, považovať rozširujúci sa právny priestor, v ktorom na zmluvnom základe má byť uplatňované, postupne zlaďovanč, ba v mnohých ohľadoch priam identické právo tak v stredoeurópskych právnych prostrediach, možno taký formujúci sa priestor rámcovať tiež europeizáciou a zrýchleným právnickým časom a pomeriavať aj tým, na čo viac-menej i ako na situačný údel zrejme bolo odkázané neskoré dvadsiate storočie.
Ako jeden z momentov leitmotívu tohto príhovoru by pravdepodobne prichádzal do úvahy aj náčrt zmnoženia perspektív tak na úrovni štátu v podobe jednotného subjektu právnej normotvorby, ako aj na úrovniach takpovediac dodatočných eurovrstvení právnych determinácií i ďalších požiadaviek v rámci viacuholníkovej európskej spolupráce sotva nie viacuholníkovej Európskej únie.1)
Odosielateľstvo série právnych determinácií sa upína na to, na čo v štáte, v jeho rámci i ponad naň možno odkazovať ako na právne autority.2) Právny štát ako členský štát Európskej únie medzi nimi figuruje i ako moment "siete"3) so znakmi
conditio sine qua non
európskej integrácie a EU aj ako "priestor", právna subjektivita ktorého je ešte viac-menej vždy predmetom očakávaní súvisiacich so zmluvnou reformou EU (s momentálnym referens Lisabonská zmluva).
Situáciu, ktorá v mnohých ohľadoch dosiaľ pretrváva, možno ilustrovať napríklad tým, že aj každá spomedzi krajín V4 bola ako subjekt medzinárodného práva verejného na priestor európskej integrácie viazaná tou - ktorou dohodou zakladajúcou jej pridruženie k entite predstavovanej Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi, a vstupovala do Európskej únie A tak aj v nadväznosti na to možno v dotyku so Zmluvou o EU upozorniť na okolnosť, že sa i v súčasnosti takpovediac konzervatívnejšie čítanie slov európske právo v úniovom kontexte ešte vždy môže uberať i tým smerom, ktorý
suigeneris
aj do istej miery uľahčuje predovšetkým úlohu identifikovať komunitárne právo späté so sotva spochybniteľnou a intenzívnou juridizáciou prvého piliera EU, odkazujúceho na agendu ES s prevažujúcou charakteristikou právom sprostredkovanej integrácie veľkého spoločného európskeho trhu zovretého viacerý
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).