Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z diskusného workshopu Osobitosti nájmu poľnohospodárskych pozemkov

 Práve nájom poľnohospodárskych pozemkov bol témou diskusného workshopu, ktorý sa konal dňa 2. decembra 2022 v Šenkviciach v útulných priestoroch vinárstva CARPATE DIEM. Workshop sa konal pod záštitou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 1/0041/22 pod usporiadateľskou taktovkou JUDr. Mareka Masláka, PhD.

Diskusný workshop bol rozdelený na štyri bloky, pričom každý jeden z blokov bol zameraný na určitú oblasť, týkajúcu sa nájmu poľnohospodárskych pozemkov.
Prvý blok bol zameraný na súčasný stav pozemkového vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, ktorý spôsobil, že nájomcovia často nevedia preukázať právny vzťah k obhospodarovanej ploche, resp. k jej časti. V dôsledku uvedeného sa začínajú do popredia dostávať diskusie o novom registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde, ktorého cieľom je sprehľadniť právne vzťahy jej užívania. V rámci uvedeného bloku s príspevkom na tému
Problémy s preukázaním užívacieho titulu k poľnohospodárskym pozemkom pri rozdrobenom pozemkovo vlastníctve
vystúpil Ing. Jozef Bujňák, znalec z odboru geodézia, kartografie a kataster nehnuteľností. Zameral sa na podmienky získavania dotácií na hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, ako aj na sankcie za porušenie podmienok na získanie uvedených dotácií. Poukázal na znemožnený výkon vlastníckeho a nájomného práva z dôvodu nesúrodého tvaru pozemkov, rozdrobenosti pozemkov a pozemkového vlastníctva a dôvodnú potrebu sanácie týchto vzťahov.
Ako druhý v uvedenom bloku vystúpil Mgr. Jozef Štefanko, PhD., LL.M., z Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho a obchodného práva, ktorý súčasne pôsobí aj ako advokát, s príspevkom na tému
O hospodárení so spoločnou vecou a o právnych úkonoch týkajúcich sa spoločnej veci (osobitosti poľnohospodárskych pozemkov
), kde sa primárne venoval problematike vymedzenia predmetu nájmu. Poukázal na skutočnosť, že platná právna úprava chápe spoluvlastnícky podiel ideálne, t. j. že sa neviaže na reálnu (konkrétnu) časť pozemku a prepočet na výmeru spoluvlastníckeho podielu nie je v právnej praxi korektný. Taktiež sa venoval hospodáreniu so spoločnou vecou a právnym úkonom, týkajúcim sa spoločnej veci, eventuálne či samotné rozhodovanie o nakladaní s poľnohospodárskym pozemkom je právnym úkonom, ktorý vyvoláva právne následky a môže byť aj predmetom súdneho prieskumu. Autor sa tiež zaoberal myšlienkou, či jeden z podielových spoluvlastníkov môže uzatvoriť nájomnú zmluvu v mene všetkých ostatných podielových spoluvlastníkov a či takýto právny úkon zakladá solidaritu.
Ako tretia v rámci prvého bloku vystúpila JUDr. Petra Kmecová z Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového a lesného odboru s príspevkom
Najprv mediátor, potom sudca, až nakoniec úradník.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).