Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Ak právo reaguje na novoty (Piešťany, 11. - 13. marca 2015)

Správa z konferencie Ak právo reaguje na novoty (Piešťany, 11. - 13. marca 2015)
JUDr.
Elena
Závadská
Už po tridsiaty raz Ústav štátu a práva SAV zorganizoval medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú právnoteoretickým otázkam. Túto jar sa konferencia uskutočnila v dňoch 11. až 13. marca v Piešťanoch a ako tradične na nej spolu rokovali slovenskí a českí právni teoretici aj za účasti kolegov z Maďarska a Poľska. Znovu sa potvrdilo, že ich pravidelné stretnutia sú veľkým prínosom pre právnu vedu v našom prostredí a patria medzi najvýznamnejšie udalosti v živote slovenskej a českej obce právnych teoretikov. S potešením možno konštatovať, že témy, ktoré sú predmetom ich odborného záujmu, rovnako v tomto roku, ako aj v minulosti reagujú na aktuálne problémy súčasnej právnej praxe a sú dobrým podnetom na ich riešenie.
V tomto ročníku sa konferencia zaoberala skutočne mimoriadne zložitou témou a posúdením naliehavej otázky, ako právo reaguje na novoty.
Na rokovaní pléna v prvý deň konferencie vystúpil s príspevkom na tému
Právo v pozdně moderní době
profesor JUDr.
Aleš Gerloch
, CSc., z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Poukázal na historický vývoj práva po druhej svetovej vojne, charakterizovaný právnym pozitivizmom, ktorý v súčasnosti ustupuje obnovujúcej sa prirodzenoprávnej teórii oslabujúcej princíp legality a využívajúcej návrat k zvyklostiam v práve. Tiež poukázal na všeobecnú dostupnosť informácií, na zmeny v písomnej komunikácii, na nástup jej elektronickej formy, na rastúcu judicializáciu práva, na zmysel demokratického právneho štátu a na riziká a predpokladané východiská spojené so súčasným právnym a spoločenským vývojom. Po jeho vystúpení na tému
Co je v právě nové?
doc. JUDr.
František Cvrček
, CSc., z Ústavu štátu a práva AV ČR v Prahe a Právnickej fakulty ZČÚ Plzeň, poukázal na požiadavky aj problémy elektronizácie v práve aj s prihliadnutím na metodologické hľadiská a potrebu jednotného slovníka, ktorý môže uľahčiť právnu komunikáciu. Po jeho vystúpení nasledovalo vystúpenie JUDr
. Vlasty Formánkovej
z Ústavného súdu ČR, s názvom
Nové výzvy - nové problémy
, poukazujúce aj na problematiku preventívneho obmedzovania ľudských práv a slobôd a na rozhodovaciu činnosť ústavného súdu v tejto oblasti.
Vo svojom vystúpení prof. JUDr. PhDr.
Miloš Večeřa
z Právnickej fakulty MU Brno na tému
Právo jako závislá a/nebo nezávislá proměna sociální změny
poukázal na vzájomný vzťah sociálnych zmien a práva.
Konštatoval, že právo nemožno oddeľovať od doby, v ktorej pôsobí, a sociálnymi zmenami sa zaoberajú najmä právni sociológovia, ktorí spájajú zmeny práva so zmenami spoločnosti, najmä s postmodernitou a globalizáciou a europeizáciou práva. Právo reflektuje existujúce spoločenské podmienky a samo vyvoláva rad sociálnych zmien. Právo vystupuje ako nezávislá i závislá premenná sociálnej zmeny v spoločnosti, je jej príčinou, ale i jej dôsledkom. Závažnejšie zmeny spoločenskej situácie si často vynucujú zmenu existujúcej právnej úpravy. Právo je ale aj nástrojom presadzovania sociálnych zmien a nástrojom sociálneho inžinierstva. Prináša však aj nebezpečenstvo obmedzenia slobody jednotlivca a občianskej spoločnosti.
Zámerom príspevkov bolo poukázať na negatívne dôsledky neuvážených a niekedy aj politicky poplatných zmien právnych predpisov nielen do právnej istoty subjektov práva, ale aj do celkového právneho prostredia spoločnosti. Vo vystúpeniach sa opätovne prejavil poznatok, že právny poriadok sa častými zmenami právnych predpisov stáva neprehľadný, pre používateľov práva nejasný, a preto často porušovaný, čo popiera jeho základnú podstatu.
V prvý deň rokovania vystúpil ešte doc. JUDr. Mgr.
Martin Škop
z Právnickej fakulty MU Brno s príspevkom
Právní věda: mezi moderní vědou a iluzí
, ktorý tiež reagoval na problematiku informatizácie spoločnosti a nebezpečenstvo zníženia úlohy práva v takejto situácii. Zaoberal sa témou právnej vedy a skúmal, či možno právnu vedu naozaj pokladať za vedu modernú, alebo či sa táto veda pohybuje skôr v oblasti presviedčania či vytvorených ilúzií. Zameral sa preto nielen na súčasnú povahu právnej vedy, ale aj na špecifické vlastnosti spoločenských vied a ich akceptovateľné podoby.
So svojím erudovaným príspevkom na tému
Právny systém a jeho prostredie
vystúpil JUDr.
Eduard Bárány
, DrSc., z Ústavu štátu a práva SAV v Bratislave, a zdôraznil naliehavú požiadavku, aby spoločenské prostredie, v ktorom právo pôsobí, napomáhalo všeobecnému posilneniu právneho štátu. Rovnako zdôraznil metódy a prístupy v zmenách práva, ktoré by mali byť systémové a mali by zodpovedať aj zosúladeniu zmien v práve z hľadiska ich hierarchického zaradenia v systéme práva.
Jeho úvaha sa zakladala najmä na predpoklade, že právo je systém a teda jeho reakcie na novoty má význam opísať aj v terminológii teórii systémov, čo znamená predovšetkým ako vzťah právneho systému a jeho prostredia. Keď teda právo reaguje na novotu, čiže na niečo mimo neho, tak táto reakcia je súčasťou vzťahov právneho systému s jeho prostredím.
Pred večerou si účastníci vypočuli príspevok JUDr.
Františka Nováka
, CSc., z Ústavu štátu a práva AV ČR v Prahe, na tému
Co nového zrcadlí legislativa ČR po roce 1990?
, obsahujúci podrobné podklady o vývojových tendenciách v legislatíve samostatnej ČR po roku 1999. Autor sa snažil hľadať a identifikovať "nové" v prostredí existencie práva a zvlášť v legislatíve v Českej republike v období po roku 1990, resp. medzi rokmi 1993 až 2013 a reakcie legislatívy na tieto "novoty".
Na základe kvantitatívnej deskripcie a analýzy niektorých vlastností, aspektov a súčastí legislatívy ČR a ich vývoja prezentoval a dokladal autor najmä tézu o hypertrofii českého zákonodarstva v uvedenom období
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).