Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012

Správa z konferencie Trnavské právnické dni 2012
Mgr.
Barbora
Králičková
PhD.
Ústav štátu a práva SAV v Bratislave
JUDr. Mgr.
Marián
Kropaj
PhD.
Katedra obchodného práva Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
JUDr.
Matúš
Filo
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
V dňoch 20. - 21. septembra 2012 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Trnavské právnické dni pod názvom -
Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi.
1) Účastníci konferencie sa pokúsili hľadať odpovede na zásadné otázky hodnotového systému práva. Mohlo ich k tomu viesť presvedčenie, že zodpovedná sloboda, spravodlivosť, solidarita, rovnosť pred zákonom, morálka a dôstojnosť človeka stratili svoje náležité miesto v slovenskej spoločnosti. Presadzovanie hodnotového systému práva a jeho rozvíjanie dlhodobo nenachádza v právnom systéme Slovenskej republiky svoje legislatívne naplnenie, pretože je zámerne potláčaný na okraj pozornosti v prospech naplnenia krátkodobých záujmových politických a ekonomických cieľov. V popredí záujmu zákonodarcu je najmä presadzovanie záujmov politických strán, ktoré sú len málo identické s oprávnenými požiadavkami na hodnotový systém práva. Tieto požiadavky nie sú dostatočne presadzované ani v právnoaplikačnej praxi, ktorá často vykladá zákony príliš formalisticky a bez náležitého prihliadnutia na ich hodnotové zakotvenie. Možno preto privítať ako vysoko aktuálne organizovanie konferencie na tému hodnôt a hodnotového systému práva.
Vzhľadom na jej bohatý vedecký program nie je jednoduché v rámci tohto tlačového priestoru podať o ňom vyčerpávajúcu informáciu: na konferencii vystúpilo viac ako dvesto zástupcov právnej teórie, praxe a mimoprávnych odborov - nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska, Chorvátska, Ukrajiny, Španielska a iných štátov.
Organizátori rozdelili program konferencie do dvoch dní.
Prvý deň konferencie sa uskutočnilo plenárne zasadnutie, ktoré otvorili
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
, rektor Trnavskej univerzity v Trnave a
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
, dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. So svojimi príspevkami na ňom vystúpili:
prof. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.
, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na tému
Rešpekt k normám ako základ poriadku a podmienka znesiteľného života, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom
Perspektívy právnej ochrany svedomia ako kľúčového hodnotového činiteľa spravodlivosti a efektívnosti práva v systéme zmlúv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami v SR, JUDr. Iva Brožová
z Najvyššieho súdu ČR s príspevkom
Hodnotová nazíraní na právo/pojem práva, JUDr. Eduard Bárány, DrSc.
, z Ústavu štátu a práva SAV s príspevkom
Ústava ako idealizovaný obraz verejného života, prof. dr. hab. Wojciech Dajczak
z Právnickej fakulty univerzity Adama Mickiewicza v Poznani s príspevkom
Prirodzený charakter zmluvy v právnej argumentácii tradície civilného práva, prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom
Ľudská dôstojnosť v systéme práva, prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, CSc.
zo Súdu medzinárodnej arbitráže v Paríži, prezident Svetovej asociácie právnikov s príspevkom
Základní právní hodnoty ako ordre public v medzinárodnom práve procesnom, prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
, z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s príspevkom
Lidské vztahy jako ekonomická a právní hodnota, doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof.
, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom
Verejná správa a ochrana ústavných práv a slobôd, prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
, z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe s príspevkom
Právo obvineného na obhajobu ako atribút spravodlivosti trestného procesu, prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
, z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s príspevkom
Politická svoboda a duševní vlastnictví, prof. JUDr. (jur. dr.) Michael Bogdan, B.A., LL.M.
, z Právnickej fakulty univerzity v Lunde s príspevkom
O takzvanom deficite sociálnych hodnôt v kolíznom práve, prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
, z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne s príspevkom
Sociální doktrína předmnichovského Československa, dr.h.c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
, z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave s príspevkom
Morálka, právo a politická moc v starovekom Ríme.
Druhý rokovací deň konferencie sa konalo zasadnutie účastníkov, ktoré prebiehalo v 11 tematických sekciách:
občianske právo, trestné právo, teórie práva, rímske a cirkevné právo, právne dejiny, správne p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).