Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z konferencie Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety? Vnútroštátna aplikácia európskeho práva a úloha európskej judikatúry v nej

Správa z konferencie Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety? Vnútroštátna aplikácia európskeho práva a úloha európskej judikatúry v nej
JUDr.
Milan
Hodás
Mgr.
Katarína
Onušková
Dňa 7. mája 2010 sa na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity konala medzinárodná vedecká konferencia
Vnútroštátne súdy a európske súdy: spojené alebo paralelné svety? Vnútroštátna aplikácia európskeho práva a úloha európskej judikatúry v nej.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vrcholných súdnych inštitúcií - Súdny dvor Európskej únie, Nejvyšší správní soud České republiky, Najvyšší súd Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, ale aj odborníci z akademickej obce Trnavskej univerzity, Bratislavskej vysokej školy práva či European University Institute.
S príspevkom z oblasti aktuálnej zmeny primárneho práva Európskej únie nazvaným
Lisabonská zmluva - posilnenie súdnej kontroly práv jednotlivcov
vystúpil sudca Súdneho dvora Európskej únie
Daniel Šváby
. V príspevku rozoberal najmä problematiku právomoci Súdneho dvora Európskej únie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, v boji proti terorizmu, ale aj problematiku žalôb o neplatnosť právnych aktov a problematiku Charty základných práv Európskej únie. V súvislosti so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou Európskej únie explicitne spomenul článok 275 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého v tejto oblasti Súdny dvor Európskej únie
apriori
nemá právomoc. Je však stanovená výnimka, a to definovaním novej právomoci Súdneho dvora v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, právomoci preskúmať reštriktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám. JUDr. Šváby, okrem iného, poukázal aj na rozšírenie právomoci Súdneho dvora Európskej únie vo vzťahu k aktom úradov, orgánov alebo agentúr Európskej únie, ktoré zakladajú právne účinky voči tretím stranám.
S príspevkom
Vnútroštátna aplikácia úniového práva v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu
vystúpil
Ivan Rumuna
, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý v úvode príspevku zdôraznil potrebu rozlišovať medzi aplikáciou normatívneho právneho aktu a caselaw. V ďalšej časti príspevku sa venoval otázke, kde z pohľadu súdu možno nájsť právo Európskej únie. Skonštatoval, že účastníci konania sa v prípadoch, že im z toho vypl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).