Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA

Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA
Mgr.
Dušan
Marják
Interný doktorand Katedra obchodného práva a hospodárskeho právaPF UPJŠ v Košiciach
V dňoch 26. - 28. októbra 2011 sa na Štrbskom plese v hoteli Patria uskutočnil ďalší ročník medzinárodného sympózia z oblasti práva, obchodu a ekonomiky. Medzinárodné sympózium týmto nadviazalo na predchádzajúce ročníky podobných vedeckých stretnutí organizovaných Katedrou obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to už od roku 1973, pričom sa doposiaľ uskutočnilo už štyridsať takýchto podujatí. So zreteľom na to možno minuloročné sympózium označiť ako jubilejné štyridsiate, keďže v niektorých rokoch sa uskutočnili dve podobné akcie.
Sympózium už tradične organizovala Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v posledných rokoch v spolusúčinnosti s Ústavom státu a práva Akademie věd České republiky. Financovanie sympózia bolo čiastočne zabezpečené z prostriedkov grantového projektu APVV-0263-10 "Efektívnosť právnych a ekonomicko-finančných nástrojov v období krízových javov a situácií v podnikaní" a z finančnej podpory hlavného sponzora sympózia AK PAVELA, prípadne ďalších účastníkov z právnej praxe. Pred konaním samotného sympózia bol, rovnako ako v minulom roku, vydaný zborník nesúci rovnomenný názov ako samotné sympózium.
Úvodné slovo sympózia predniesla dekankaPrávnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., v ktorom vyzdvihla význam a ohlas doterajších sympózií pre rozvoj právnej vedy a aplikačnej praxe. Po otvorení nasledovala odborná časť sympózia pozostávajúca zo štyroch tematických okruhov. Prvý okruh bol venovaný v súčasnosti pertraktovaným otázkam zmluvného systému súkromného práva z aspekt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).