Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva

Správa z medzinárodnej Jesennej školy práva
Mgr.
Hana
Magurová
Katedra ústavného práva PF UK
V dňoch 13. - 21. novembra 2009 sa v malebnom okolí Modry, v rekreačnom zariadení pod Lipou, konala Jesenná škola práva, ktorú organizoval Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Bratislavskou vysokou školou práva, s Nadáciou Friedricha Eberta a Slovenským národným podporným výborom EUROPE2000. Jesenná škola práva, ktorú Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied organizuje každoročne už od roku 1995, tak nadviazala na svoje predchádzajúce, nemenej úspešné ročníky.
Približne štyridsať šťastlivcov, vybraných spomedzi domácich aj zahraničných záujemcov, sa mohlo pýšiť statusom účastníka Jesennej školy práva. Záujem zúčastniť sa početne prevyšoval kapacitné možnosti prednáškovej miestnosti i rekreačného zariadenia.
Organizátorom sa podarilo vytvoriť rôznorodú skupinu poslucháčov zo Slovenska, Česka, Poľska i Maďarska, pozostávajúcu z odborníkov právnej teórie i praxe, vedeckých pracovníkov, doktorandov dennej i externej formy štúdia, ako i študentov právnických fakúlt.
Početné zastúpenie na Jesennej škole práva mali vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied, doktorandi Bratislavskej vysokej školy práva, doktorandi Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zamestnanci kancelárie verejného ochrancu práv Českej republiky, študenti Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, ako i študenti z Právnickej fakulty Univerzity v Lodži (Wydzial Prawa i Administracji UL, Lodž, Poľsko) a z Právnickej fakulty Univerzity v Katowiciach. Na škole sa zúčastnili i doktorandi z Právnickej fakulty Masarykovy univerzity v Brne, Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, ako i pracovníci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tohtoročnú Jesennú školu práva, rovnako ako po minulé roky, slávnostne otvorili a účastníkov osobne privítali JUDr. Eduard Bárány, DrSc., spolu s Mgr. Danielou Lengyelovou, ktorí naznačili hlavný cieľ tohto projektu, a to vzájomnú výmenu poznatkov a informácií, ako i nadviazanie medzinárodných sociálnych sietí. Tézy Jesennej školy práva vyplývali z ústrednej témy
Presadzovanie ľudských práv - európska skúsenosť
.
Na štrnástom ročníku Jesennej školy práva odznelo symbolicky štrnásť príspevkov, každý deň v dvoch blokoch, a to v dopoludňajších hodinách od deviatej do dvanástej a v popoludňajších hodinách od tretej do šiestej. Nakoľko po každom príspevku nasledovala bohatá diskusia, nebolo ničím výnimočným, že v diskusii sa pokračovalo i počas obeda alebo večere.
Ako prvá v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).