Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej on-line vedeckej konferencie Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie

Správa z medzinárodnej on-line vedeckej konferencie Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie
JUDr.
Ján
Drgo
Katedra právnych dejín PF TU.
JUDr. Bc.
Štefan
Siskovič
Katedra právnych dejín PF TU.
Katedra právnych dejín Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala dňa 1. júna 2012 medzinárodnú on-line vedeckú konferenciu s názvom
Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie.
Nosná téma medzinárodnej vedeckej konferencie bola spojená s novými výzvami v oblasti reformy právnického vzdelávania s dôrazom na oblasť dejín štátu a práva. Výskum v tejto oblasti je podporený Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA) v rámci riešenia projektu č.003TTU-4/2012
"Formácia podnikateľských schopností študentov spojená s reformnou optimalizáciou výučby dejín štátu, prameňov práva a právnych inštitútov"
, ktorého zodpovedným riešiteľom je vedecký garant konferencie prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný, CSc.
Cieľom konferencie o výuke dejín štátu a práva bolo prispieť k lepšej predstave o výuke právnych dejín a možnostiach jej reformnej optimalizácie na právnických fakultách nielen na Slovensku, ale v rámci užšieho stredoeurópskeho regiónu. Konferencia umožnila zúčastneným právnym historikom zo Slovenska, Českej republiky a Poľska obojstranne prehĺbiť si svoje vedomosti o výuke právnych dejín na jednotlivých právnických fakultách, oboznámiť sa s novými možnosťami zefektívnenia transferu právnohistorických poznatkov na študentov prostredníctvom metodologických, filozofických, pedagogických, ako aj informačnotechnologických postupov najmä v smere inovovania efektivity a využiteľnosti naučených právnohistorických poznatkov v praxi.
Uvedené závery potvrdzuje aj vydanie zborníka z konferencie, ktorého editormi sú prof. JUDr. Dr.h.c. Peter Mosný,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).