Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie 10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
Spracovanie správy, ako aj usporiadanie medzinárodnej vedeckej konferencie bolo podporené APVV v rámci riešenia grantovej úlohy č. APVV-0823-11.
Mgr.
Adam
Giertl
asistent Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
V dňoch 29. - 30. mája 2014 sa na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika konala medzinárodná vedecká konferencia
10 rokov v EÚ: Vzťahy, otázky, problémy
. Ako je z názvu podujatia možné dedukovať, konferencia svojím zameraním reagovala na uplynutie dekády od kvantitatívne najväčšieho rozšírenia Európskej únie v máji 2004. Okrem pripomenutia si tohto významného jubilea bolo zámerom organizačného výboru nadviazať na konferenciu
Komunitárne právo na Slovensku - päť rokov "po"
, ktorú usporiadala Slovenská asociácia európskeho práva v roku 2009 na pôde Bratislavskej vysokej školy práva (v súčasnosti Paneurópska vysoká škola).1) Mnohí účastníci konferencie z roku 2009 pozitívne zareagovali na výzvu a aktívne prispeli svojou účasťou aj k usporiadaniu tohtoročného podujatia. Organizácie konferencie sa zhostil kolektív Ústavu európskeho práva a oddelenia medzinárodného práva z Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod vedením riaditeľa ústavu
prof. JUDr. Jána Klučku, CSc
., a organizáciu podujatia podobne ako pred piatimi rokmi zastrešilo aj stále zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike. Konanie konferencie zároveň zapadá do širšieho rámca výskumu, ktorý v súčasnosti prebieha na Ústave európskeho práva a je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorý sa zameriava na regionalizmus a jeho vplyv na univerzálne medzinárodné právo. Ku konferencii prispeli účastníci, ktorý sa stretávajú s právom európskej únie tak v rámci svojej vedeckej činnosti, ako aj v aplikačnej praxi tak z Českej republiky, ako aj zo Slovenska. Rokovanie konferencie otvoril úvodným príspevkom
JUDr. Andrej Králik, PhD., LL.M.
, pôsobiaci na Stálom zastúpení Európskej komisie v Slovenskej republike. Príspevok poukázal na prínos členstva v Európskej únii pre právny systém Slovenskej republiky, ktorý sa pozitívne prejavil už počas prístupového procesu v súvislosti so záväzkom prebrať
acquis communautaire
. Skonštatoval, že príbeh Slovenskej republiky je príbehom úspechu. Doktor Králik poukázal na dobré výsledky Slovenska čo sa týka transpozičného deficitu, avšak poukázal aj na niektoré problematické oblasti, konkrétne oblasť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vo svojom vystúpení poukázal na prílišnú regulatívnosť aj v spojitosti s vnútroštátnym aktivizmom pri preberaní pravidiel práva Európskej únie. Aj napriek problematickým stránkam je zrejmé - a poukazuje na to aj súčasný vývoj, že potreba mieru a stability, ktoré boli hlavnými motívmi európskej integrácie, je stále aktuálna. Do budúcnosti sa objavuje otázka, či zachovať súčasný stav integrácie, alebo pokračovať v jej prehlbovaní. Otázka budúceho smerovania EÚ v najbližších rokoch sa týka Slovenskej republiky o to viac, keď SR preberá v roku 2016 predsedníctvo v Rade Európskej únie. S príspevkom týkajúcim sa občianstva Európskej únie a uplatňovania práv s ním súvisiacich vystúpila
doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.,
z Fakulty spo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).