Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Adriána Tokára, LL.M.

Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Adriána Tokára, LL.M.
Mgr.
Viliam
Janáč
Dňa 12.01.2009 sa na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila obhajoba dizertačnej práce Mgr. Adriána Tokára, LL.M., doktoranda Ústavu štátu a práva SAV pod názvom
Suverenita a európska integrácia.
Obhajobu otvoril predseda spoločnej odbornej komisie prof. JUDr. Jozef Prusák, ktorý na obhajobe prítomných privítal a predstavil jednotlivých oponentov dizertačnej práce. Boli nimi prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, prof. JUDr. Ján Azud, DrSc., z Ústavu štátu a práva SAV a doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Školiteľom dizertanta bol JUDr. Eduard Bárány, DrSc., a konzultantom JUDr. Peter Colotka CSc., LL.M., z Ústavu štátu a práva SAV. Prof. Prusák konštatoval, že počet prítomných členov komisie je dostatočný a komisia uznášaniaschopná. Vzápätí prof. Prusák predstavil dizertanta, jeho profesijnú minulosť, profil a bohatú publikačnú činnosť.
Dizertant je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1999. Po ukončení magisterského štúdia dizertant absolvoval viacero študijných pobytov (v Londýne a vo Florencii). Následne nastúpil ako interný doktorand na Ústav štátu a práva SAV. V roku 2003 v Bruseli absolvoval na Európskej akadémii právnej teórie postgraduálne štúdium a bol mu udelený titul LL.M. V súčasnosti dizertant pôsobí ako člen právneho servisu Európskej komisie v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).