Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Správa z priebehu medzinárodnej vedeckopraktickej konferencie Obstarávanie po novom.

Správa z priebehu medzinárodnej vedeckopraktickej konferencie Obstarávanie po novom.
JUDr.
Lukáš
Cisko
PhD.
Advokátsky koncipient, SITáR & SALOKA, Advokátska kancelária, Košice.
V príjemnom akademickom prostredí Univerzity Komenského v Bratislave sa dňa 25. júna 2018 uskutočnila medzinárodná vedecko - praktická konferencia s názvom
Obstarávanie po novom
. Uvedené prestížne podujatie bolo organizované pod gesciou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.
S originálnymi a vskutku podnetnými príspevkami vystúpili na konferencii vysokoškolskí pedagógovia z usporiadajúcej Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, rovnako renomovaní odborníci a vrcholní predstavitelia štátnych ustanovizní, verejnoprávnych inštitúcií, justície a prokuratúry, ako aj vzácny hosť z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli (Belgické kráľovstvo).
Poslucháčmi zúčastnenými na tomto podujatí boli najmä zástupcovia z ministerstiev a Vyšších územných celkov, obchodných komôr a inštitucionálnych rozhodcovských súdov, stavovských organizácií advokátov a ďalších profesijných komôr, ako aj poslucháči zo súkromného (podnikateľského) sektora.
V rámci jednotlivých okruhov (panelov) sa prednášajúci obsahovo zameriavali na možné riešenia pálčivých teoretických a právno - aplikačných problémov súčasnej právnej normotvorby v takej rozsiahlej (interdisciplinárnej) oblasti, akou je verejné obstarávanie. Treba spomenúť, že na základe verejného obstarávania získavajú dodávatelia možnosť vykonávať rozsiahle dodávky a realizuje sa vďaka nemu značná časť spoločensky disponibilných prostriedkov.1)
Medzinárodnú konferenciu slávnostným príhovorom2) otvoril
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL. M.
, predseda Úradu pre verejné obstarávanie. V úvodnom prejave v prvom rade srdečne privítal prítomných pozvaných hostí, osobitne riaditeľku Politiky Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), pani
Margarete Hofmann
, ako aj odbornú verejnosť s víziou, že uvedené prestížne podujatie v akademickom duchu položí pevné základy tradície v odbornej diskusii o zákonnom a čestnom nakladaní s verejnými financiami.
Priblížil najnovšie návrhy legislatívnych zmien, týkajúcich sa verejného obstarávania, predovšetkým prípravou nového zákona (tzv. veľkej novely), ktorý bol v čase konania tejto konferencie v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Uviedol, že tento zákon sa týka celej našej spoločnosti, od všetkých štátnych orgánov, inštitúcií a obcí, cez podnikateľov, ktorí sa do súťaží hlásia, až po občanov, ktorí očakávajú, že výsledok verejnej súťaže im za ich peniaze (za peniaze nás všetkých) poskytne kvalitný produkt či službu, a to v adekvátnom čase.
Predseda Úradu pre verejné obstarávanie predstavil novú spoluprácu s vybranými orgánmi štátnej moci a so Združením miest a obcí Slovenska. Zdôraznil, že kľúčová je tiež spolupráca s európskymi inštitúciami, akou je Európska komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) či OECD.
Cieľom pripravovaných legislatívnych zmien má byť zjednodušenie a zrýchlenie verejného obstarávania, vyššia transparentnosť v tomto procese a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).