Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Sto rokov Právneho obzoru. Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej terminológie.

Sto rokov Právneho obzoru. Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej terminológie.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Práca vznikla v rámci programu APVV-15-0456.
Jedným z motívom pre založenie časopisu Právny obzor v roku 1917, a to motívom základným, bola absencia slovenskej právnej terminológie ako sústavy právnych pojmov. Vyplývalo to, z postavenia slovenčiny za Rakúsko - Uhorska pred vznikom Československej republiky: "
... nebolo slovenského práva, nebolo slovenskej právnickej knihy, slovenského súdu, slovenského sporného spisu, slovenskej právnickej reči, ba, keď použitie materinskej reči slovenskej pri súde bolo zákonom i násilnou praksou obmedzené na dorozumievací styk sudcov advokátov so stranami, iného než slovenského jazyka neznalými, pomocou slovenčiny, ktorá, ale - až na citáty, niektoré druhy prísah a podobné nepatrné výnimky - nemohla sa dostať v žiadnej forme ani len do súdnej zápisnice.
"1) Potreba kreovania slovenskej právnej terminológie v tom období teda súvisela s presadzovaním slovenčiny vo verejnom živote.
Preto aj zakladateľ časopisu Emil Stodola hneď v úvode prvého čísla pri uvádzaní poslania časopisu na prvom mieste formuluje potrebu diskusie o slovenskom právnom názvosloví, pričom uvádza:
"Sme bez názvoslovia, nevieme sa o právnych veciach jeden s druhým v našej materinskej reči porozprávať, tým menej vieme niečo poriadne napísať."2)
Právny obzor sa tejto úlohy zhostil s veľkou vervou. Už v prvom čísle v roku 1917 uverejňuje E. Stodola stať
Právne názvoslovie.
V dvojčísle 2 - 3 prvého ročníka, ktoré vyšlo v roku 1918, vychádza pokračovanie tejto state už v spolupráci aj s Adolfom Zátureckým. Zároveň sa E. Stodola obracia na odbornú verejnosť, keď píše:
"Odborné názvoslovie tvorí si každý národ namáhavou prácou, ono nevyskočí hotové z hlavy jednoho, ako Minerva z hlavy Jupiterovej, treba je k tomu účasť viacerých."3)
Ďalšia časť názvoslovia vyšla vo 4. čísle prvého ročníka v roku 1918.4)
Po vzniku Československej republiky k potrebe formovať a rozvíjať slovenskú právnu terminológiu pristúpili aj ďalšie dôvody. Slovenčina sa stala úradným jazykom. Tým sa podstatne zmenili podmienky, ale zároveň sa aj zvýraznila potreba sústavnej práce na tvorbe a rozvoji slovenskej právnej terminológie.
Prvý zjazd slovenských právnikov v Žiline
(1918) poveril E. Stodolu a A. Zátureckého, ktorí sa zaoberali slovenskou právnou terminológiou, zostavením
Rukoväti slovenského právneho názvoslovia
ako prvoradej úlohy tých čias. Autori túto úlohu splnili v roku 1919, keď bola publikovaná ich práca
Návrh slovenského právneho názvoslovia
.5)
Aj druhý ročník Právneho obzoru z roku 1919 ako trojčíslie (č. 1 - 3) sa vo veľkej miere venoval právnej terminológii, pravda, už v nových podmienkach.
Tretí ročník Právneho obzoru vydáva v roku 1920 už Právnická jednota na Slovensku. Nová redakcia Právneho obzoru sa rozhodla pokračovať v rozvíjaní slovenskej právnej terminológie. Zo začiatku zamýšľali vydávať právnu terminológiu postupne ako prílohu k časopisu. Neskôr však považovali za výhodnejšie požiadať A. Zátureckého, aby terminológiu doplnenú o príspevky V. Fajnora vydal knižne. Táto práca s názvom
Právnicky terminologický slovník I.
(časť maďar
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).