Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Suverén a právo v moderním státě

Suverén a právo v moderním státě
Mgr.
Jiří
Tuza
asistent na Provozně ekonomické fakultě Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
TUZA, J.: Suverén a právo v moderním státě. Právny obzor, 92, 2009, č. 6, s. 541 - 549.
Postavení suveréna ve státě v průběhu existence státu prochází složitým vývojem. Tento vývoj není přímočarý a postupný, ale stejně jako jiné společenské jevy se někdy vrací zpět k předchozím vývojovým stadiím, aby se opět vrátil k modernějším a kulturnějším formám. Proto v průběhu několika desítek let se můžeme v jednom státě setkat s moderními formami demokracie a totalitními režimy. Cílem tohoto článku není zkoumat příčiny tohoto jevu, ale věnovat se postavení suveréna v moderním demokratickém státním zřízení.
Stát, který je v pozici suveréna prostřednictvím svých institucí, tvoří obecně závazná nařízení - právo. Tento stav je obvyklý v každém právním systému a představuje doktrínu podřízenosti, která "tvrdí, že v každé společnosti, v níž existuje právo, je pod vrstvou rozličných politických forem - tedy ať jde o demokracii nebo absolutní monarchii - nakonec vždycky latentně přítomen jednoduchý vztah mezi podřízenými, kteří ze zvyku prokazují poslušnost, a suverénem, který není poslušen nikoho. Vertikální struktura "suverén - podřízené osoby" je podle této teorie nezbytnou součástí právní společnosti do stejné míry, do jaké je pro člověka důležitá páteř".1) O právní společnosti můžeme hovořit pouze tehdy, jestliže zde existuje zmíněná vertikální struktura v podobě suveréna a podřízené osoby. Pouze v tomto případě se jedná o samostatný nezávislý stát s vlastním právem. V případě absence takové struktury není možno posuzovanou společnost považovat za státní. Potom vztah suveréna a podřízených je jen součástí jejich samotného významu.
Zvyk poslušnosti je spojen u většiny právních systémů se dvěma význačnými rysy. Jednak je to kontinuita autority vytvářet zákony následně různými zákonodárci, a dále je to dlouhodobost trvání zákonů bez ohledu na osobu tvůrce, kterému byla ze zvyku prokazována poslušnost. Jestliže bylo dříve uvedeno, že suverén tvoří právo pro jiné subjekty a ukládá právní povinnosti, zatímco on sám je právně neomezen a neomezitelný, je namístě zabývat se otázkou, zda tato eomezitelnost suveréna je nezbytná pro existenci práva. Dále je třeba zkoumat, zda přítomnost nebo nepřítomnost právních mezí v případě zákonodárné moci může být považována za zvyk poslušnosti suveréna. Pod slovem poslušnost se obvykle chápe podřízenost autoritě a nikoli jen shoda s pokyny, které jsou podloženy hrozbami. Můžeme předpokládat, že poslušná osoba by vykonala předepsaný čin, i kdyby jí to nebylo nařízeno. Potom se naskýtá se otázka, zda v tomto případě by se poslušnost mohla nazvat zvykem. Se vznikem poslušnosti je zpravidla spojeno dlouhodobé respektování určitých nařízení, která byla zpočátku vynucována suverénovou mocí, podloženou hrozbami. Pokušení riskovat trest a neuposlechnout obecného nařízení je tím větší, čím namáhavější a obtížnější je chovat se v souladu se stanoveným nařízením. Je také ale také tím lákavější, čím menší pravděpodobnost jeho odhalení hrozí a čím menší bude morální odsudek či stupeň znemožnění jedince ve společnosti. V případě namáhavé a obtížné poslušnosti bychom stěží mohli zaměňovat výraz poslušnost s výrazem zvyk, a to i v případě, že subjekty si osvojily zvyk jednat v souladu s těmito nařízeními. Příkladem může být placení daní, kde zákon může být v rozporu s tím, k čemu mají subjekty silné sklony. Naopak, za zvyk bychom mohli považovat nařízení, že na silnici se jezdí vpravo, neboť pro účastníky silničního provozu znamená dodržování nařízení doslova otázku života a smrti a působí zde také pud sebezáchovy. Zvyk poslušnosti tedy nemůžeme spatřovat v tom, že subjekty respektují příkaz suveréna pouze z toho důvodu, že jim hrozí donucení. O zvyku poslušnosti můžeme hovořit až tehdy, když subjekty dlouhodobě uznávají, respektují a chovají se v souladu s nařízením, které suverén vydal. "Až tehdy - a nikoli dříve - budeme moci o každém dalším nařízení prohlásit, že se stává právem, jakmile je vydáno, a to ještě předtím, než je lidé uposlechnou. Dokud nebude tohoto stadia dosaženo, panuje mezivládí, kdy nemůže být vytvořen žádný zákon".2) Takovýto stav je samozřejmě ojedinělý. Pro společnost je stav diskontinuity vždy nebezpečný, a pokud nastane, což se nedá nikdy zcela vyloučit, je pro společnost důležité, aby netrval příliš dlouho a náprava se vyvíjela žádoucím směrem k obnovení řádu.
Také instituce evropských společenství tvoří právní normy a členské státy včetně právnických a fyzických osob jsou poslušny tyto právní normy dodržovat.
Pro úplnost je třeba doplnit, že subjekty evropského práva včetně států, se proti rozhodnutím evropských institucí mohou dle norem komunitárního práva mohou obracet k Evropskémusoudnímu dvoru a rozhodnutí této instituce je potom konečné. Ústavní soudy členských států nemohou přezkoumávat rozhodnutí institucí evropských společenství, ale mohou přezkoumávat rozhodnutí, či připravovaná rozhodnutí institucí a orgánů o právních aktech členských států, která se mají v budoucnu stát součástí primárního komunitárního práva. Ústavní soudy touto cestou tedy mohou "zasáhnout" do tvorby primárního komunitárního práva.
Je možno položit otázku, zda ona zmíněná poslušnost států a ostatních subjektů má naprosto stejný charakter, či se tyto poslušnosti nějakým způsobem liší. Domnívám se, že se nejedná o jednu a tutéž poslušnost, a to z několika důvodů. Předně je to původ této poslušnosti. Jelikož příkazy vydané institucemi jsou odvozeny od moci států, není pro právnické a fyzické osoby podstatné, kdo příkaz vydal, zda stát či zmocněná instituce, neboť tyto osoby jsou vždy poslušny státu a je v tomto případě irelevantní, kdo příkaz vydal. V případě neuposlechnutí příkazu nastoupí donucovací moc státu včetně násilí. Dále je to rozdíl ve způsobu donucení. Zatímco v případě neposlušnosti právnické nebo fyzické osoby může stát použít všechny prostředky donucení, v případě neposlušnosti státu je výběr donucovacích prostředků omezen, a to pouze na sankce ekonomického nebo morálního charakteru. Třetí důvod je možno spatřovat v možnosti vymanit se z poslušnosti. Zatí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).