Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Šváb, J.: Jak psát, aby se to dalo číst. Příručka přístupného psaní.

Praha: Leges, 2021, 131 s., ISBN 978-80-7502-502-9

V rámci českej odbornej právnej spisby v ostatných rokoch sa čoraz väčšej pozornosti teší téma písania textov o práve, resp. právnych textov (napr. Vučka, J.: Právní psaní. Praha : C. H. Beck, 2019; Machalová, T. a kol.: Akademické psaní pro právniky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, Kysela, J.: Metodologie v právnickém psaní: dobrý sluha, zlý pán. In Jurisprudence, 2016, č. 6). Predmetom českého odborného diskurzu sa tak stáva technika písania textov o práve, resp. právnych textov. Určitú renesanciu pritom prežívajú aj otázky metodologického prístupu k vedeckému bádaniu v oblasti práva (napr. Smekal, H. – Šipulová, K.: Empirický právní výzkum. In Jurisprudence, 2016, č. 6), ktoré potom, pochopiteľne, úzko súvisia s otázkami literárneho podania výsledkov tohto bádania.
Jedným z najnovších príspevkov do uvedeného odborného diskurzu je útlejšia monografia Jakuba Švába Jak psát, aby se to dalo číst. Příručka přístupného psaní (Praha: Leges, 2021). Ako napovedá samotný názov, recenzovaná monografia predstavuje (stručný) návod na písanie (právnych) textov, aby boli pre adresáta (čitateľa) zrozumiteľné, a teda prístupné.
Predmetná monografia Jakuba Švába pozostáva z úvodu a piatich kapitol venovaných piatim zásadám prístupného písania, po ktorých nasledujú príklady postupu, ako up
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).