Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Trellová, L., Vrabko, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy.

Praha: Leges, 2022, 196 s., ISBN 978-80-7502-617-0

Právo, obec a verejná správa sú fenomény, ktoré si zasluhujú neutíchajúci seriózny záujem nielen samostatne, ale najmä vo vzájomnej interakcii. Autori predloženej publikácie sa zamerali na aktuálne, často neriešené problémy. V tejto súvislosti analyzujú: územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky - obec ako základ územnej samosprávy - koncept práva na územnú samosprávu - právo na samosprávu mestských častí - priama demokracia ako forma prejavu práva na samosprávu obce.
Autori pri koncipovaní monografie nezohľadnili len dikciu právnych predpisov. Vzhľadom na skutočnosť, že ústavodarca nešpecifikuje ani minimálny štandard zákonného vymedzenia rozsahu územnej samosprávy obcí a samosprávnych krajov, rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj "ústavný súd") dotvára a obohacuje stručné ústavné vymedzenie územnej samosprávy, jej povahy, rozsahu a obsahu.
Pojem "právo na územnú samosprávu" možno chápať ako jeden z obsahových komponentov územnej samosprávy
per se
. Pretože prvkom práva na územnú samosprávu je nielen
"samospravovanie"
záležitostí zverených štátom do samostatnej pôsobnosti, ale rovnako aj určitý typ povinného spolupôsobenia samosprávy viažuci sa na výkon verejnej správy ako celku (s. 65).
Uznanie ústavného princípu územnej samosprávy ústavným súdom potvrdilo, že predstavuje jednu zo základných demokratických hodnôt právneho štátu, ktorá vzhľadom na význam a dôležitosť pre spoločnosť musí požívať ústavnú ochranu nezávisle od zákonnej úpravy. je prirodzené, že hodnotovo založené ustanovenia ústav predstavujú významnú pomôcku pri systematickom a teleologickom výklade podústavného práva. Za míľnik vo vývoji vnímania ústavného práva na územnú samosprávu autori považujú nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. 4/2016, ktorý potvrdil existenciu tohto ústavného práva bez ohľadu na to, že nie je v Ústave Slovenskej republiky (ďalej aj "ústava") výslovne formulované. Dá sa vyvodiť z obsahu čl. 64 a čl. 64a v spojitosti s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (s. 69).
Pri koncepte práva na samosprávu autori neobchádzajú skutočnosť, že špecifický charakter (ústavného) práva na územnú samosprávu a jeho kvalita sú zdôraznené aj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).