Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov (inauguračná prednáška)

VAČOK, J.: Uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov (inauguračná prednáška). Právny obzor, 104, 2021, č. 2, s. 89 - 98.

The Application of Principle of Cassation in the Examination of Decisions of Administrative Authorities (Inauguration Lecture). The author summarizes his research relating to the system of remedies against administrative authorities’ decisions. He points out the broad spectrum of them, including appeal, action to the court, cassation complaint, a complaint to the Constitutional Court of the Slovak Republic, and complaint to the European Court of Human Rights. The author also notices on the other measures of reviewing administrative decisions. These are examining outside the appellate procedure, retrial, and supervision by the prosecution. Under the opinion of the author, the comprehensive system of remedies is not necessary the advantage. It could try to ensure better control, but on the other side it could interfere with the principle of legal certainty The author mainly points out the interferences in legal certainty. One of the reasons is that most of the remedies direct against the decisions in force. The second is that a large part of the higher instance authorities decides by the principle of cassation. These elements allow open the finished proceedings and prolong the total length of the whole procedures. According to the analysis of the particular remedies in the whole system, the author offers proposals to the future. He gives his attention to the pros and cons of principles for decision (especially to the appellate principle and principle of cassation). He points out the possibility of reducing some instances. He also states the conditions under which the current system could remain. Finally, the author points out the impact of the current system of remedies on public credibility.

Key words:
 remedies, review procedure, decision of the administrative body
Milé dámy, vážení páni,
pri zvažovaní témy mojej inauguračnej prednášky som sa snažil zvoliť si tému, ktorá by čo najviac vystihovala moje pôsobenie na poli právnej teórie, ale aj akademickej praxe. Záujem o problematiku správneho procesu a prostriedkov kontroly správnosti a zákonnosti správnych aktov sa začal v rámci doktorandského štúdia, v ktorom som sa venoval problematike správneho súdnictva. Po doktorandskom štúdiu som vo svojom výskume pokračoval, pričom som záujem rozšíril na celé správne konanie. Dôkazom je aj členstvo v dvoch grantoch Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorých výskumné úlohy boli úzko späté so správnym konaním a súdnym prieskumom správnych aktov. V tejto vedeckej činnosti pokračujem aj v súčasnosti. Svoje nosné aktivity realizujem v rámci projektu VEGA s názvom Prieskum právoplatných individuálnych správnych aktov v kontexte právnej istoty a spravodlivosti vedeného pod číslom 1/0686/18.
V prednáške preto poukážem na niektoré z nosných problémov, ktorým sa venujem vo svojom výskume, a predstavím aj možnosti, akými sa budem uberať pri ich ďalšom riešení. Táto prednáška bude tak určitou syntézou poznatkov nadobudnutých v mojej doterajšej práci.
Bolo by nespravodlivé tvrdiť, že všetko sú to len moje poznatky. Moja činnosť by nemohla existovať bez kvalitnej vedeckej spolupráce doma i v zahraničí a dobre postavených vedeckých tímov. Takisto veľký význam má pre mňa aj spolupráca s praxou, bez ktorej si svoj výskum viem len veľmi ťažko predstaviť.
Svoju prednášku som zameral na uplatňovanie kasačného princípu pri preskúmavaní rozhodnutí správnych orgánov. V rámci nej budem vychádzať najmä so všeobecnej právnej úpravy nachádzajúcej sa v právnom predpise číslo 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len Ústava), v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len Dohovor), v zákone číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien (ďalej len správny poriadok) a v zákone číslo 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších zmien (ďalej len Správny súdny poriadok).
V prednáške sa budem venovať jednotlivým prostriedkom nápravy pri preskúmaní správnych rozhodnutí, princípom uplatňujúcim sa pri rozhodovaní a výhodám i nevýhodám súčasného nastavenia. Posudzovanie kvality budem realizovať aj s ohľadom na časové hľadisko. V závere navrhnem možné spôsoby, akými by bolo možné sa ďalej uberať pri riešení problémov prezentovaných v rámci prednášky.
Systém prostriedkov nápravy nezákonnosti a nesprávnosti rozhodnutí správnych orgánov
Zastávam názor, že žiadne právne odvetvie nemá tak rozsiahly systém prostriedkov nápravy nezákonnosti a nesprávnosti ako správne právo. Samotné správne konanie je historicky budované na princípe dvojstupňovosti konania. Následne nadväzuje možnosť preskúmať správne rozhodnutia v rámci správneho súdnictva. To síce podľa súčasnej právnej úprave je jednostupňové, ale väčšinu rozhodnutí správnych súdov je možné preskúmať v rámci konania o kasačnej sťažnosti. V ďalšom postupe prichádza do úvahy obrátiť sa na Ústavný súd Slovenskej republiky so sťažnosťou podľa článku 127 Ústavy. Celý proces je možné zakončiť sťažnosťou na Európsky súd pre ľudské práva podľa článku 34 Dohovoru. Uplatnenie jednotlivých prostriedkov nápravy je viazané na zákonné podmienky.
Tieto podmienky sú však nastavené tak široko, že jednotlivé prostriedky možno využiť podľa môjho názoru takmer vo všetkých prípadoch.
V správnom konaní je rozhodnutie správneho orgánu preskúmateľné na základe odvolania, ktoré je možné podľa § 53 správneho poriadku podať vždy, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Obdobnú úpravu nachádzame aj pri žalobe na správny súd. Podľa článku 46 odseku (2) Ústavy je možné podať žalobu voči rozhodnutiu správneho orgánu vždy, ak takéto právo nie je vylúčené právnym predpisom so silou zákona.
Na podanie kasačnej sťažnosti sú taxatívne stanovené dôvody. Pretože sa v správnom súdnictve primárne kontroluje zákonnosť, je podľa môjho názoru možné každú kasačnú sťažnosť oprieť o dôvod uvedený v § 440 odseku (1) písmene g) Správneho súdneho poriadku. Podľa tohto ustanovenia možno odôvodniť kasačnú sťažnosť tým, že správny súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podanie ústavnej sťažnosti je naviazané na namietanie poručenia základných práv alebo slobôd. Napriek tejto podmienke sa domnievam, že každé jedno porušenie subjektívneho práva má svoj vplyv na niektoré zo základných práv a slobôd. Z tohto dôvodu si myslím, že možnosť podať ústavnú sťažnosť je pomerne široká.
Obdobne je to aj pri sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva, ktorú je možné podať za predpokladu porušenia práv priznaných Dohovorom alebo niektorým z protokolov. Napriek skutočnosti, že sa Dohovor nevzťahuje na všetky správne konania, domnievam sa, že jeho pôsobnosť je aj tak široká.
Ak zrátame správne konania a uvedené prostriedky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).