Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Uzatvorená obchodná spoločnosť

JANÁČ, V.: Uzatvorená obchodná spoločnosť. Právny obzor, 102, 2019, č. 5, s. 411 – 423.

Close corporation. The paper deals with the concept of close corporation. Close corporation does not represent any specific type of corporation in Slovak commercial law. It represents a concept that essentially refers to a corporation, but at the same time it shows certain elements, which are more typical for a partnership. A closed corporation is always a privately held company with a high concentrated ownership structure and is not listed on a stock exchange. This fact then determines the setting of internal relations of corporate governance in a close company. In this paper we primarily focus on the characterictic features of a close company.

Key words: close corporation, corporation, listed company, limited transferability

1. Úvod

V úvode príspevku by sme odbornej verejnosti radi predstavili koncept tzv. uzatvore­nej obchodnej spoločnosti 1 (v zahraničnej literatúre sa najčastejšie stretávame s jej ozna­čením ako close corporation alebo closely-held corporation“). Pre zjednodušené ozna­čenie budeme ďalej v texte príspevku používať pre uzatvorenú obchodnú spoločnosť len skrátený pojem „uzatvorená spoločnosť“.

Uzatvorenej spoločnosti ako samostatnému predmetu skúmania nebola dosiaľ v do­mácej spisbe venovaná systematickejšia pozornosť. Ak sa aj s pojmom uzatvorená spo­ločnosť pracuje, používa sa skôr len na zjednodušené označenie spoločnosti, v ktorej voľ­ná dispozícia s účasťou býva obmedzená. Nepristupuje sa však k systematickému chápa­niu uzatvorenej spoločnosti ako relatívne samostatného a osobitého konceptu fungovania v rámci obchodných spoločností, a to naprieč ich jednotlivými právnymi formami.

Uzatvorené spoločnosti sú veľmi rozšíreným nástrojom na realizáciu podnikateľ­ských zámerov a snáh spoločníkov pri dosahovaní zisku. Medzi uzatvorené spoločnosti možno zaradiť celý rad podnikateľských subjektov – počnúc rodinnými podnikmi cez začínajúce startupové spoločnosti až po joint-venture spoločnosti, ktorých spoločníkmi môžu byť napríklad nadnárodné korporácie. V domácich podmienkach tvoria azda naj­rozšírenejšiu skupinu uzatvorených spoločností jednosoobové spoločnosti s ručením ob­medzeným.

Uzatvorená spoločnosť je obchodnou spoločnosťou. Obchodné spoločnosti (jednot­livé právne formy) vymedzuje Obchodný zákonník v § 562. V rámci uvedeného katalógu právnych foriem obchodných spoločností rozlišuje právna teória skupinu tzv. osobných3 spoločností a skupinu kapitálových spoločností. Medzi kapitálové spoločnosti radíme spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.), akciovú spoločnosť (a. s.) a jednoduchú spoločnosť na akcie (j. s. a.).4 Uzatvorená spoločnosť zásadne spadá do podmnožiny kapitálových spoločností. Napriek subsumovaniu uzatvorenej spoločnosti pod kategóriu kapitálová spoločnosť nie všetky tradičné znaky korporácie platia pre uzatvorenú spo­ločnosť rovnako.

V právnom poriadku uzatvorené spoločnosti nepredstavujú žiadnu novú, či osobitnú právnu formu obchodnej spoločnosti. Uzatvorenú spoločnosť nemožno zamieňať ani spájať s konkrétnou právnou formou niektorej obchodnej spoločnosti.5 Neexistuje ani žiadna univerzálna definícia uzatvorenej spoločnosti. Je preto oveľa jednoduchšie uza­tvorenú spoločnosť vymedzovať len s využitím popisu jej definičných znakov.

Poznanie týchto definičných znakov nám však umožňuje spoľahlivé odlíšenie uza­tvorenej spoločnosti – či už od kapitálovej spoločnosti samotnej, resp. od nekótovaných súkromných spoločností s rozptýlenou vlastníckou štruktúrou, alebo od tzv. otvorených spoločností, ako aj od spoločností kótovaných na burze cenných papierov6.

2. Uzatvorená obchodná spoločnosť

Odborná literatúra uvádza niekoľko znakov, akými sa vyznačuje korporácia:

1) samostatná právna subjektivita spoločnosti, ktorá je odlišná od právnej subjekti­vity jej zakladateľov/spoločníkov;

2) zodpovednosť spoločníkov voči veriteľom za záväzky spoločnosti je obmedzená,resp. úplne vylúčená. Spoločník spoločnosti je pred rizikom podnikateľského ne­úspechu a uplatňovaním nárokov veriteľov spoločnosti zásadne chránený tzv.korporačným štítom.7 Spoločník tak za záväzky spoločnosti osobne neručí vôbec  (prípady j. s. a.; a. s.), alebo ručí len obmedzene, a to do výšky nesplateného vkla­du do základného imania (prípad s. r. o.);

3) účasť spoločníka na spoločnosti je voľne prevoditeľná. Voľná prevoditeľnosť účasti je znakom, ktorý typicky odlišuje kapitálovú spoločnosť od osobných spo­ločností, ako aj od iných druhov právnických osôb (nadácia, občianske združeniea pod.) Účasť v kapitálovej spoločnosti nie je, na rozdiel od osobnej spoločnosti, viazaná na osobu spoločníka. Kým spoločnosti to umožňuje aj naďalej vykonávať podnikateľskú činnosť (zánik účasti spoločníka nemá vplyv na existenciu spoloč­nosti ako právnickej osoby)8, spoločníkovi to prináša zvýšenú likviditu jeho kapi­tálovej investície, čo mu umožňuje lepšie diverzifikovať riziko investovania.9

Azda najjednoduchším príkladom v tomto prípade môže byť príklad spoločnosti s ru­čením obmedzeným. Smrť spoločníka nie je v prípade s. r. o. sama osebe dôvodom na zrušenie spoločnosti. Nič však nebráni tomu, aby spoločenská zmluva v súlade s § 151 písm. b) OBZ určila, že smrť spoločníka je jedným z dôvodov, pre ktorý sa spoločnosť zrušuje, alebo aby smrť spoločníka označila za dôvod, na ktorého základe sa spoločníci (prípadne aj konatelia) môžu na súde domáhať zrušenia spoločnosti v zmysle § 152 OBZ.10

Voľnú prevoditeľnosť si však netreba zamieňať s voľnou predajnosťou účasti. Kým voľnú prevoditeľnosť účasti vnímame ako neexistenciu korporačných či zmluvných ba­riér pri nakladaní spoločníka s účasťou; voľná predajnosť už predpokladá aj existenciu istej miery dopytu po takomto druhu aktíva; tá však býva v prípade uzatvorených spoloč­ností nízka11;

4) vlastný majetok spoločnosti vytvorený vkladmi zakladateľov, ktorí je oddelený od ich vlastného majetku. S kapitálovou spoločnosťou sa tradične spája povin­nosť vytvárať základné imanie, ktoré je tvorené vkladmi zakladateľov. Poskytnu­tie vkladu (vstupného kapitálu, investície) je podmienkou vzniku účasti v spoloč­nosti.12 Veľkosť poskytnutého kapitálu je mernou veličinou a zohráva úlohu pri určení miery účasti spoločníka na spoločnosti (na rozdiel od osobných spoločnos­tí, kde sa pri rozhodovaní počítajú hlasy podľa hláv a nie podľa veľkosti kapitálu, ktorý daný spoločník do spoločnosti vniesol);

5) v korporácií sa vytvára pevná organizačná štruktúra, ktorá sa prejavuje obligatór­nym vznikom a existenciou orgánov spoločnosti.13 Súčasťou tejto štruktúry je aj profesionálny a spoločníkmi volený manažment, ktorý je od spoločníkov oddelený a zabezpečuje im správu „vlastníctva“, pričom v rámci výkonu funkcie štatutára je povinný tento manažment postupovať s odbornou starostlivosťou a v procese prijí­mania rozhodnutí brať do úvahy nielen záujmy niektorých spoločníkov (majorit­ných), ale tiež záujmy spoločnosti a aj ostatných spoločníkov. Priama osobná účasť spoločníka na správe a riadení je tak v prípade korporácie až druhoradá, prípadne úplne irelevantná. Táto úloha je zverená do rúk profesionálneho manažmentu.

Nie všetky uvedené znaky korporácie však možno v plnej miere aplikovať aj na uzatvorené spoločnosti. Dôvodom je skutočnosť, že uzatvorené spoločnosti vykazujú zároveň aj niektoré prvky, ktoré sú typické pre osobné spoločnosti (predovšetkým sa jedná o osobnú angažovanosť spoločníkov na obchodnom vedení spoločnosti, užšia pre­viazanosť osoby spoločníka so spoločnosťou, v porovnaní s jeho kapitálovou účasťou, ako aj rôzne obmedzenie voľnej dispozície s účasťou).

Konkrétne prejavy týchto osobových prvkov sú dôsledkom faktu, že oddelenie „vlastníctva“ spoločníkov od správy a riadenia spoločnosti zabezpečovaného profesio­nálnym manažmentom nebýva štandardom v uzatvorených spoločnostiach. Naopak, spoločníci sa medzi sebou veľmi dobre poznajú, často medzi nimi existujú interakcie a veľmi úzke sociálne väzby (či už rodinné alebo priateľské). Rozhodovanie o zásad­ných otázkach fungovania spoločnosti býva v prípade týchto spoločností založené skôr na báze spoločného konsenzu spoločníkov, ako na základe diktátu majority.14 Účasť spo­ločníka v spoločnosti nebýva neosobná, a preto ju nemožno vnímať len ako čistú kapitá­lovú účasť (investíciu), ktorou sa spoločník podieľa na podnikateľskom úspechu, či ne­úspechu spoločnosti.15 Na jednej strane uvedené vedie k redukcii tzv. agency cost nákla­dov na kontrolu a dohľad nad manažmentom,16 na strane druhej je to práve potenciálny zdroj konfliktných situácií medzi spoločníkmi, keďže existencia úzkych personálnych vzťahov komplikuje dodržiavanie potrebnej miery profesného odstupu pri riadení spo­ločnosti. Nie je preto ničím nezvyčajným, ak konflikty spoločníkov, ktorí sú v rodinnom zväzku, vyústia do sporov, ktoré dokážu byť rovnako trpké ako rozvod veľmi silno roz­hádaných manželov.17 A následne vedú aj k zániku spoločnosti samotnej. Riziko vzniku konfliktu medzi spoločníkmi býva imanentnou súčasťou každej obchodnej spoločnosti. Rozdiel však spočíva v tom, že v podmienkach uzatvorenej spoločnosti takýto konflikt nedopadá len na korporačné alebo zmluvné vzťahy medzi spoločníkmi, ale zároveň do­padá aj na sociálne väzby a medziľudské vzťahy u tejto skupiny osôb.

3. Definičné znaky uzatvorenej spoločnosti

Ako sme už v príspevku uviedli, žiadnu univerzálnu definíciu uzatvorenej spoločnos­ti nenájdem

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).