Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

V závoji "logiky"

V závoji "logiky"
Mgr.
Marek
Káčer
PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Káčer, M.: V závoji "logiky". Právny obzor, 95, 2012, č.3, s.197 - 208.
In disguise of "logic".
Present paper analyses the use of the word "logic" in utterances of lawyers. A lawyer does not use this word just to
designate
the rational nature of his reasoning process but also to persuade his addressees that his reasoning is not set up arbitrarily. Although motivation of the first kind of the usage is triggered by correct semantic insight it happens frequently that the lawyer's "logic" designates something else than the
process
of his reasoning. It designates just the
outcome
of the reasoning but not the way how it was created. Thus the meaning of "logic" shifts from
formal
relations between concepts to their
material
(substantial) relations which are conveyed through observation of ordinary course of factual events. However if we wanted to restore the original meaning of "logic" in these cases, we could do it in the following way: to the concept/conclusion designated as "logical" we add all necessary conditions of its logical validity. Example given in this paper indicates this restoration method may secure new refutation strategies against such concept/conclusion. The paper also tries to identify why lawyers use "logic" as a kind of persuasive word. It seems to be plausible they do so because they intuitively suppose that
logical
operations inevitably lead to
true
conclusions.
Key words:
logic, argument, self-evident vs. logical, true vs. logical, "silence gives consent", confidence in law, constitutionality of Slovak military courts.
"logika"
O logike by sa dalo povedať to, čo aj o Bohu: každý ju vzýva, hoci ju nikto nevidel.1) A ako to už s takýmito výrazmi býva, tie sa niekedy vykladajú príliš široko. Potom sa niet čo čudovať, že ľudia označia za "logické" niečo, čo s logikou nemá nič spoločné.
V ľudovej reči je "logické" všetko "čo dáva rozum". Je "logické", že za bochník chleba priemerný obyvateľ našej krajiny nezaplatí viac ako päť eur. To sa hovorí v ľudovej reči, keď sa odmieta ponuka na kúpu základnej potraviny, ktorej cena je stanovená neprimerane vysoko. Avšak to, kvôli čomu príliš drahé pečivo ostane v regáloch potravín aj po záverečnej, nie je logické; naopak: je to akcidentálne, niečo závislé od času a miesta výskytu. No logické zákony platia v každom čase a na každom mieste a vôbec sa neriadia podľa toho, aká je kúpyschopnosť zákazníkov a úroveň konkurencie v rámci určitého segmentu trhu. Existuje totiž zásadný rozdiel medzi formálnymi zákonmi správneho usudzovania a materiálnymi zákonmi výskytu empirických javov.
Niečo z ľudovej reči prebrala aj reč právnická. Niekedy je až na zamyslenie, čo všetko dokáže právnik označiť za "logické". Najskôr je to všetko "čo dáva rozum", teda hocičo, čo zapadá do obvyklého chodu udalostí (napr. "...je "logické", že rokovacia pozícia nekvalifikovaného uchádzača o prácu je slabšia ako pozícia nadnárodnej spoločnosti, ktorá robí nábor novej pracovnej sily"). Okrem toho sa však neraz stane, že právnik použije slovo "logika" bez toho, aby mal ambíciu čokoľvek ním označiť. Použije ho z iných príčin, napr. aby mal lepšie vyhliadky u svojich poslucháčov vzbudzujúc v nich dojem, že to, o čo sa opiera jeho "úsudok" (inak záver bez premís), sa beztak zakladá na niečom, čo je v jeho myšlienkovom postupe nemeniteľné a univerzálne, alebo aspoň ťažko meniteľné a so zopár výnimkami (napr. "...keďže je môj návrh "logický", nemáte priestor na to, aby ste ho zamietli, pretože vy väčšinou prijímate a smiete prijímať iba "logické" rozhodnutia"). Mať logiku za spojenca sa poväčšine opláca. A musí sa oplácať, pretože ak právnika logika zrádza, zväčša to nedá pred nikým najavo, ba čo viac, častokrát podľahne sebaklamu, že k žiadnej zrade nedošlo.
Ide minimálne o dva základné typy nevhodného použitia slova "logika". Prvý typ, v ktorom sa za "logický" označuje výsledok a nie spôsob určitého myšlienkového postupu, avšak bez toho, aby bol tento výsledok (ako dokázaný záver) explicitne spojený so všetkými nutnými podmienkami svojej dokázateľnosti (premisami), čím dochádza k významovému posunu, v ktorom sa logická povaha nepripisuje myšlienkam, ale tomu, čo tieto myšlienky označujú ("logickosť nulového dopytu po drahom pečive", "logickosť slabého postavenia uchádzača o prácu"...). A druhý typ, v ktorom je použitie slova "logika" vedené motiváciou presvedčiť adresáta prejavu bez ohľadu na to, či sú jednotlivé myšlienky v danom prejave pospájané nejakou logickou operáciou. Dá sa predpokladať, že ak sa v právnickej (a napokon možno aj ľudovej) reči použije slovo "logika" nevhodne, tak to bude chyba klasifikovateľná podľa obidvoch menovaných typov súčasne: slovo "logika" právnik nepoužije len preto, aby ním namiesto myšlienkového postupu označil prejav nejakého obvyklého chodu udalostí, ale aj preto, aby presvedčil (či už pravdivo, alebo nepravdivo) svoje okolie, že myšlienky ním prezentované sú nezávislé od jeho ľubovôle.
Zrada (keď sa z obvyklého stáva nutné)
"... Dňa 23.10.2001 asi 15 minút pred začatím pojednávania sa člen justičnej stráže telefonicky pýtal, či povoľujem u občana O. B., aby mal na pojednávaní diktafón, ktorý u neho počas prehliadky našli v jeho veciach. Moje rozhodnutie bolo záporné...
...Na moju otázku pred začatím pojednávania, kedy mienil navrhovateľ oznámiť súdu, že chce nahrávať pojednávanie na diktafón, právna zástupkyňa navrhovateľa uviedla: "Podľa Ústavného súdu, túto skutočnosť nie je potrebné oznámiť súdu.".
Z uvedeného jasne a logicky vyplýva,
že pokiaľ by člen justičnej stráže nenašiel pri kontrole u navrhovateľa diktafón, tento by bez oznámenia a povolenia súdu pojednávanie nahrával tajne."2)
Je "logické", že navrhovateľ by súdne pojednávanie nahrával tajne. Prečo?
Jednoducho
pretože:
a)
navrhovateľ mal vo svojich osobných veciach prístroj na nahrávanie,
b)
navrhovateľ si myslel, že na použitie daného prístroja nepotrebuje súhlas súdu.
To, že navrhovateľ svoj diktafón sám od seba neukázal justičnej stráži, a to, že nepovažoval za potrebné žiadať o povolenie na jeho použitie má podľa citátu logicky implikovať, že navrhovateľ by diktafón použil bez vedomia súdu.
Ak by autorka citátu namiesto "jasne a logicky vyplýva" zvolila formuláciu "dá sa predpokladať", zo sémantického hľadiska by sa jej nedalo nič vyčítať. Empatický čitateľ by jej tvrdenie zasadil do kontextu "obvyklého chodu udalostí", v ktorom mlčanie o prostriedku býva sprievodným javom zatajeného úmyslu. Avšak to, že je tento vzťah sprostredkovaný obvyklým chodom udalostí, ešte vôbec neznamená, že je sprostredkovaný aj logikou. Ruža skrytá za milencovým chrbtom
logicky
implikuje jeho tajný úmysel obveseliť milovanú asi tak ako violončelo v puzdre
logicky
implikuje tajný úmysel obesiť sa na jednej z jeho strún. Ani v jednom, ani v druhom prípade nejde o logiku, ale o fakty/empíriu. Žiadna iná možnosť, navzdory mienke mnohých právnikov, neexistuje. V danom zmysle je "logický fakt"3)
contradictio in adjecto.
Predmetom logiky sú
formálne vzťahy medzi termínmi (pojmami) a výrokmi (súdmi).
To, na čo právnik niekedy zabúda, sú prvé dve slová:
formálne vzťahy.
To, že je logické spojenie myšlienok (pojmov a súdov)
formálne
, znamená, že jeho dokázateľnosť sa neodvodzuje zo sveta našej skúsenosti, ktorý je v daných myšlienkach vyjadrený. Z formálneho hľadiska je logicky dokázateľné všetko, čo si neprotirečí. Akýkoľvek záver je dokázateľný, ak vyplýva zo svojich premís bez ohľadu na to, či sú premisy skutočne pravdivé. Je logicky dokázateľné, že moja suseda si zaslúži byť pozdravená, pretože (rozumej: za predpokladu, že...) každý dobrý človek si zaslúži byť pozdravený, pričom moja suseda je jedným z nich. Je logicky dokázateľné, že dnes v noci som n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).