Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vozár, J., Humeník, I., Zlocha, Ľ.: Zákon o reklame. Komentár.

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 280 s. ISBN 978-80-7676-240-4

Jozef Vozár so spoluautormi Ivanom Humeníkom (advokát, Ústav štátu a práva SAV, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach) a Ľubomírom Zlochom (advokát, Ústav štátu a práva SAV) sa po 24 rokoch vracia k téme reklamy po tom, ako v roku 1997 ponúkol slovenskej právnickej verejnosti prvé doktrinálne spracovanie právneho režimu reklamy (VOZÁR, J. Reklama a právo. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1997, 280 s. ISBN 80-224-0529-9).
Na rozdiel od monografického charakteru prvej publikácie sa autorský kolektív rozhodol pre paragrafový komentár zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení jeho početných novelizácií. Štruktúra publikácie tak bola vopred daná vnútorným členením zákona o reklame.
Komentár ku každému paragrafu obsahuje po citácii komentovaného ustanovenia systematicky aj relevantné pasáže dôvodovej správy (prípadne aj dôvodových správ k jednotlivým relevantným novelizáciám komentovaného ustanovenia), vlastný výklad s odkazmi na relevantnú odbornú literatúru, citácie relevantných ustanovení prípadných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne aj samoregulačných etických predpisov, a právne vety relevantných rozhodnutí súdov (slovenských, českých a európskych), ako aj rozhodnutí prípadných príslušných správnych orgánov (napr. Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv alebo Rady pre vysielanie a retransmisiu).
Paragraf 1 (Predmet zákona) využili autori zákona aj na historický exkurz do vývoja právnej úpravy reklamy od prelomu 19. a 20. storočia po súčasnosť, rovnako ako na sumárny prehľad európskych smerníc, ktoré svojou transpozíciou ovplyvnili obsah slovenskej právnej úpravy reklamy, európskych nariadení, ktoré z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).