Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vplyv európskej normotvorby na národné parlamenty a legitimita legislatívneho procesu v EÚ

ŽITNÁ, Z.: Vplyv európskej normotvorby na národné parlamenty a legitimita legislatívneho procesu v EÚ. Právny obzor, 105, 2022, č. 3, s. 183 – 190.

https://doi.org/10.31577/ pravnyobzor.2022.3.01

The impact of the EU legislation on national parliaments and the legitimacy of the legislative process on the EU level. National parliaments have a specific role to play in European integration and participation in the EU decision-making processes. In addition to control powers towards the executive power, the last changes of the primary law (Lisbon Treaty) have provided them with new competencies in the form of more sophisticated procedures of democratic control, including the implementation of the subsidiarity test under the so-called yellow and orange card mechanism. National legislators thus have a specific type of powers to some extent beyond national constitutional law, in which they exercise individual and collective control over decision-making processes at the EU level.

 Keywords:national parliaments, subsidiarity principle, yellow and orange card mechanism

Úvod
Úloha národných parlamentov a ich postavenie v architektúre EÚ v kontexte európskej integrácie je téma, ktorej sa v posledných rokoch v právnej doktríne venuje čoraz väčšia pozornosť. Záujem o túto problematiku sa začal v polovici 90. rokov v súvislosti s objavujúcimi sa úvahami o demokratickom deficite EÚ a potrebe posilnenia postavenia národných parlamentov. Cieľom diskusií bolo dosiahnuť čo najefektívnejšie zapojenie zákonodarných zborov členských štátov EÚ do európskych záležitostí. Tento trend bol postupne reflektovaný aj v primárnom práve s cieľom vytvoriť dovtedy neexistujúci právny základ na etablovanie funkcií národných parlamentov v európskej inštitucionálnej štruktúre. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že istá redukcia úlohy národných parlamentov bola prirodzená ako logický následok stále silnejúcej európskej integrácie. Postavenie národných parlamentov bolo oslabené najmä v dôsledku zásad prednosti a priameho účinku komunitárneho práva, rozširujúcich sa kompetencií EÚ a tiež absenciou ich formálnej úlohy v európskych rozhodovacích procesoch. Je nesporné, že európska integrácia priniesla aj postúpenie výkonu časti právomocí na nadnárodnú entitu vrátane kompetencií v oblasti legislatívy, čím dochádza k zásahu do vnútroštátneho sýtemu, v ktorom národné parlamenty ako vnútroštátne zákonodarné zbory plnia najmä tradičné úlohy ústavodarcu a zákonodarcu, ale tiež kreačného či kontrolného orgánu. Národné parlamenty sú niektorými autormi označované ako "obete" európskeho integračného procesu, keďže v dôsledku európskej integrácie stratili nielen časť legislatívnych, ale aj kontrolných právomocí, najmä vo vzťahu k vnútroštátnej exekutíve, ktorá naďalej zohráva ústrednú úlohu pri rozhodovaní na úrovni EÚ.
1)
1. Členské štáty EÚ ako suverénne parlamentné demokracie
Všetky členské štáty EÚ sú parlamentnými demokraciami založenými na tradičných ústavných princípoch ako sú napr. deľba moci, dodržiavanie zásady bŕzd a protiváh a zodpovednosti výkonnej moci parlamentu. Jednotlivé zložky moci, t.j. legislatívna, výkonná a súdna, sú oddelené a ich vzájomná interakcia podlieha vopred stanoveným ústavným pravidlám. V parlamentnej demokracii sa vyžaduje, aby vládny kabinet získal pri svojom kreovaní podporu parlamentu, resp. parlamentnej väčšiny. Vláda je priamo zodpovedná volenému parlamentu, ktorý má najmä zákonodarnú právomoc, pričom si vo vzťahu k nej plní aj ďalšie úlohy ako napr. kreačné, menovacie, kontrolné (a to jednak vo vzťahu k vláde ako celku, ako aj k jednotlivým ministrom). Vnútroštátnymi nositeľmi zákonodarnej moci sú národné parlamenty, ktorých právomoci a procesné postupy sú upravené v ústavách, ústavných zákonoch a ústavných zvyklostiach jednotlivých členských štátov EÚ. Isté právomoci v rámci legislatívneho procesu, najmä právo zákonodarnej iniciatívy, má tiež exekutívna zložka moci.
2)
Existuje tiež možnosť využiť referendum ako inštitút priamej demokracie. Každopádne najvyššími vnútroštátnymi inštitucionálnymi suverénmi sú už tradične národné parlamenty.
Európska integrácia istým spôsobom ovplyvnila výkon suverénnych právomocí jednotlivými vnútroštátnymi zložkami moci v rámci členských štátov vrátane moci zákonodarnej. Štátna suverenita zjednodušene znamená nezávislosť štátu od inej moci, či už vonkajšej alebo vnútornej, keď štát vykonáva jurisdikciu na svojom území a nad svojím obyvateľstvom nezávisle od inej moci, iných štátov, orgánov, resp. entít. Samozrejme, koncept suverenity štátu nemožno vnímať v zmysle neobmedzenej slobody a nerešpektovania záväzkov či medzinárodného práva. Každý štát v interakcii s inými entitami, či už štátmi alebo inými subjektmi medzinárodného spoločenstva, či členstvom v medzinárodných organizáciách
3)
v určitom rozsahu zdieľa, resp. akceptuje medzinárodnoprávne záväzky. V podstate každý štát je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).