Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku - Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť

Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku - Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť
Doc. JUDr.
Katarína
Chovancová
PhD. LL.M. (Lond.)
Ústav medzinárodného práva, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola, Bratislava.
CHOVANCOVÁ, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku - Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) II. časť. Právny obzor, 95, 2012, č.5, s.446 - 467.
Enforcement of international arbitration award in the Netherlands - Yukos Capital vs. OAO Rosneft (practical example) Part II.
The main obligation of every arbitrator, deciding the case in international commercial arbitration, has always been to decide the dispute in such manner, that it would mean a successful outcome of arbitration. This successful outcome is bound to have a form of the valid international arbitral award, which is easily recognizable and enforceable in any assumed state of its enforcement. Nowadays it is possible to state that courts, competent to permit an enforcement of foreign arbitral award are applying a positive approach, at least in states with the international commercial arbitration being a usual way of solving international commercial disputes. Among states, in which the recognition and enforcement of foreign arbitral award is refused only exceptionally, firmly stands undoubtedly the Netherlands. And it is the analysis of the complex case
Yukos v Rosneft
, decided in the Netherlands, to which the two-part-long study submitted has been utterly dedicated. The first part of the study will introduce an international commercial arbitration in the Netherlands for the reader, together with characteristics of the most famous Dutch arbitration institution. The analysis of the
Yukos v Rosneft
case has been included in the second part of the study. Actually, the Dutch judgments, gradually rendered in all instances of the Dutch judicial system have proved to be an illustrative example of interpretation of the New York Convention, as well as an example of application of the Dutch Act on Arbitration 1986. Far from exaggerating any point, after delving into the intricacies of the
Yukos v Rosneft case
, it is possible only to predict, that nothing could have been able to diverge the reader's attention from the fact that these judicial decisions are definitely both complicated and highly controversial in their very nature.
Key words:
international, arbitral award, recognition, enforcement, the Netherlands
Pokračovanie z predchádzajúceho čísla
I. Úvod; okolnosti prípadu
Skutočne komplexným prípadom, v ktorom sa postupne na všetkých stupňoch holandského súdnictva rozhodovalo o povolení výkonu medzinárodného rozhodcovského rozsudku, zrušeného v štáte jeho vydania, sa stal prípad
Yukos Capital v Rosneft
(ďalej len "prípad Yukos").1) Posledným zásadným súdnym rozhodnutím v prípade Yukos bolo rozhodnutie holandského Najvyššieho súdu, vydané 25. júna 2010.2) Samotný spor však vznikol oveľa skôr, na sklonku roka 2004. Luxemburská obchodná spoločnosť Yukos Capital vtedy uzavrela štyri individuálne medzinárodné úverové zmluvy s ruskou obchodnou spoločnosťou OJSC Yuganskneftegaz (ďalej len "Yuganskneftegaz").
Yukos Capital vystupovala v zmluvách v pozícii veriteľa, Yuganskneftegaz v pozícii dlžníka, pričom všetky medzinárodné úverové zmluvy zakotvovali ako spôsob riešenia budúcich sporov arbitráž pred Medzinárodným obchodným arbitrážnym súdom v Moskve3) (ďalej len "ICAC").4) Obe spoločnosti patrili do skupiny Yukos, ktorá okrem iných obchodných spoločností zahrňovala i ruskú obchodnú spoločnosť Yukos Oil Company - stopercentného vlastníka akcií spoločnosti Yuganskneftegaz.5) 19. decembra 2004 bol trojštvrtinový balík akcií spoločnosti Yuganskneftegaz6) predaný novej ruskej spoločnosti Baikal Finance Group.
K predaju mimoriadne lacných akcií došlo po zdanení spoločnosti Yukos Oil Company (ďalej len "Yukos Oil") ruskou vládou. K opätovnému predaju akcii došlo ešte v ten istý mesiac, keď 23. decembra 2004 Rusko odkúpilo akcie od spoločnosti Baikal Finance Group prostredníctvom svojho štátneho naftárskeho a plynárenského podniku Rosneft. Neskôr, 1. októbra 2006, splynula z troch štvrtín odkúpená Yuganskneftegaz s ruskou štátnou spoločnosťou Rosneft, a navonok tak pre konkurentov, ako aj jej veriteľov zanikla. Nezanikli však jej dlhy v podobe dlžných súm, poskytnutých v úverových zmluvách spoločnosťou Yukos Capital.
Nie jednu, ale štyri medzinárodné arbitráže iniciovala spoločnosť Yukos Capital pred ICAC v Moskve v decembri 2005 - približne jeden rok po nadobudnutí väčšinového balíka akcií spoločnosti Yuganskneftegaz štátnym podnikom Rosneft. Arbitrážne konania boli rýchle a už 19. septembra 2006 vydali rozhodcovia ICAC štyri rozhodcovské rozsudky v prospech spoločnosti Yukos Capital. Rozhodcovia v nich prisúdili spoločnosti Yukos Capital finančnú sumu vo výške trinásť miliárd rubľov. O desať dní neskôr - taktiež veľmi rýchlo - nasledovalo elegantné splynutie Yuganskneftegazu s majoritným vlastníkom jej akcií - t.j. so spoločnosťou Rosneft.
Po vydaní rozhodcovských rozsudkov požiadala Rosneft o ich zrušenie na mestskom arbitrážnom (obchodnom) súde v Moskve, ktorý všetky štyri rozsudky zrušil 8. a 23. mája 2007. Prvostupňový obchodný súd zrušil rozhodcovské rozsudky z nasledujúcich dôvodov: nedodržanie zásady rovnosti sporových strán,7) porušenie rozhodných procesných pravidiel, ako aj nedostatok nestrannosti a nezávislosti rozhodcov ICAC.8) V súvislosti so zrušením uvedených rozhodcovských rozsudkov je potrebné si uvedomiť, že prvostupňový obchodný súd tu nekonal živelne a mimo rozsahu vlastnej právomoci.
Naopak, ako súd s primárnou právomocou9) v štáte s primárnou právomocou na zrušenie vydaných rozhodcovských rozsudkov (t.j. v štáte ich vydania) zrušil štyri medzinárodné rozsudky v prospech spoločnosti Yukos Capital, a to s účinnosťou
erga omnes
- nič viac, ani nič menej sa nestalo. Spoločnosť Yukos Capital sa o dva mesiace neúspešne odvolala na federálny obchodný súd a neskôr aj na Najvyšší obchodný súd Ruskej federácie, ktorý negatívne rozhodnutie mestského súdu definitívne potvrdil 10. decembra 2007.
II. Rozhodnutie prvostupňového súdu v Amsterdame
Yukos Capital sa rozhodla požiadať o uznanie a výkon zrušených rozsudkov v Holandsku. Dôvodom tohto rozhodnutia zrejme nebola len lokalizácia majetku spoločnosti Rosneft v Holandsku, ale skôr dôvera v povestnú nezávislosť holandského súdnictva. Zo začiatku však Yukos Capital nemala šťastie ani pred holandskými súdmi. Napriek tomu, že sa jej ešte v decembri v r. 2006 podarilo dosiahnuť vydanie predbežného opatrenia, potrebného na zhabanie časti majetku Rosneftu v Holandsku, 28. februára 2008 prvostupňový súd v Amsterdame10) výkon ruských rozhodcovských rozsudkov bez meškania zamietol práve z dôvodu zrušenia rozsudkov v mieste ich vydania, t.j. v Rusku.
Prvostupňový súd odmietol výkon zrušených rozhodcovských rozsudkov v súlade s Newyorským dohovorom (čl. V ods. 1 písm. e), ako aj v súlade s čl. 1076 ods. 1 písm. A holandského OSP. Podľa čl. V ods. 1 písm. e Newyorského dohovoru môže príslušný súd v štáte výkonu cudzieho rozhodcovského rozsudku odmietnuť jeho uznanie a výkon, ak bol uvedený rozsudok zrušený príslušným kompetentným súdom v štáte vydania rozsudku. To znamená, že príslušný okresný súd v Amsterdame vôbec o "kompetentnosti" ruského obchodného súdu v Moskve nepochyboval, a považoval ho za miestne príslušný súd s dostatočnou právomocou (t.j. "dostatočne kompetentný") na zrušenie štyroch rozhodcovských rozsudkov vydaných v prospech spoločnosti Yukos Capital.
III. Rozhodnutie odvolacieho súdu v Amsterdame
Nespokojná spoločnosť Yukos Capital (ďalej len "žalobca") sa následne odvolala na amsterdamský odvolací súd, tentoraz úspešne. 28. apríla 2009 totiž odvolací súd v Amsterdame rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil a povolil výkon zrušených rozhodcovských rozsudkov na území Holandska. Ohľadne rozhodnutí súdov Ruskej federácie, vydaných v prípade
Yukos v Rosneft
na všetkých stupňoch ruského súdnictva, mal odvolací súd v Amsterdame za to, že vzhľadom na nedostatočnú nezávislosť a nestrannosť sudcov, ktorí uvedené súdne rozhodnutia vydali, nie je možné dosiahnuť ich uznanie a výkon v Holandsku.
Súd sa ohľadne ruských súdnych rozhodnutí vyjadril viac než jednoznačne a, nanešťastie, aj bez akejkoľvek diplomatickej ohľaduplnosti:
"...anulovanie rozhodcovských rozsudkov ruským súdom je potrebné ignorovať pri rozhodovaní o žiadosti spoločnosti Yukos Capital o výkon uvedených rozhodcovských rozsudkov."
11) Pozornosť súdu sa však sústredila najprv na vysvetlenie a odôvodnenie zrušenia rozhodnutia súdu prvého stupňa (Voorzieningenrechter) a neskôr na odôvodnenie rozhodnutia povoliť výkon cudzích rozhodcovských rozsudkov zrušených príslušnými súdmi v mieste ich vydania, t.j. v Ruskej federácii.
Odvolací súd mal zato, že Newyorský dohovor dáva príslušnému súdu v štáte výkonu cudzieho rozhodcovského rozsudku12) právo odmietnuť uznanie cudzieho súdneho rozhodnutia, ktorým súd v mieste vydania rozhodcovského rozsudku uvedený rozsudok zrušil, ak zrušovacie rozhodnutie súdu v mieste vydania cudzieho rozsudku13) nenapĺňa kritériá pre cudzie súdne rozhodnutie stanovené medzinárodným právom. Keďže podľa súdu boli ruské súdne rozhodnutia vydané na žiadosť ruskej exekutívy, nespĺňali kritériá stanovené medzinárodným právom pokiaľ ide o sudcovskú nestrannosť a nezávislosť.
Holandský súd svoje odvážne tvrdenia oprel o nepriame dôkazy, európskej verejnosti všeobecne známe: správy, vydané Radou Európy, správy mimovládnych organizácií, ako aj o súdne rozhodnutia v Anglicku,14) Litve,15) vo Švajčiarsku16) a v Holandsku. Všetky uvedené zdroje potvrdili úzku prepojenosť súdov Ruskej federácie s ruskou výkonnou mocou vo všetkých prípadoch, v ktorých sa do popredia dostávajú záujmy Ruskej federácie. Pokiaľ ide o vzťah spoločnosti Rosneft a jej domovského štátu, súd skonštatoval úzku vzájomnú prepojenosť nielen ekonomickú, ale aj politickú.17)
Podľa súdu
"Vlastníctvo väčšiny akcií Rosneftu ruským štátom je nepopierateľnou skutočnosťou, rovnako ako aj to, že väčšina manažmentu Rosneftu sú politickí nominanti na pozíciách rovnako v Rosnefte, ako aj v ruskej vláde."
18) V priebehu konania sa spoločnosti Rosneft (ďalej len "žalovaný") nepodarilo dôveryhodnosť vyššie uvedených dôkazov vyvrátiť vo svoj prospech a jej tvrdenia o tom, že žalobca nepredložil dôveryhodné dôkazy o nedostatku nestrannosti a nezávislosti v ruskom súdnictve, považoval holandský odvolací súd - možno unáhlene - za irelevantné.
Odvolací súd teda nezdieľal principiálny názor súdu prvého stupňa, ktorý žiadosť o uznanie a povolenie výkonu rozhodcovských rozsudkov, zrušených na všetkých stupňoch ruského súdnictva, zamietol, postupujúc v súlade s čl. V ods. 1 písm. e) Newyorského dohovoru. Podľa odvolacieho súdu i v prípade zrušenia medzinárodného rozhodcovského rozsudku v mieste jeho vydania ostáva vo výnimočných prípadoch určitý priestor na výkon zrušeného cudzieho rozhodcovského rozsudku príslušným súdom. Výnimočnými okolnosťami, odôvodňujúcimi povolenie výkonu zrušeného rozsudku, môže byť napr. porušenie práva na riadny proces, absencia odôvodnenia rozsudku, ako aj nedostatok nezávislosti a nestrannosti súdu, ktorý rozhodcovský rozsudok zrušil.19)
Oficiálne podľa prvostupňového súdu v Amsterdame žiadna z uvedených okolností nebola pred súdom žalovanému dokázaná - súd tak logicky nemal žiadne oprávnenie na povolenie výkonu zrušených rozhodcovských rozsudkov. Odvolací súd však pri preskúmaní okolností celého prípadu, podaní strán, ako aj rozhodnutí súdnych orgánov Ruskej federácie zaujal diametrálne odlišné stanovisko.20) Otázku uznania súdnych rozhodnutí, vydaných ruskými súdmi v prípade
Yukos v Rosneft
, súd posudzoval z hľadiska ich súladu so všeobecnými normami medzinárodného práva súkromného. Ak ruské súdne rozhodnutia nemohli byť uznané v Holandsku z dôvodu ich rozporu s medzinárodným právom, potom podľa súdu ani nebolo možné na ne prihliadnuť pri rozhodovaní o povolení výkonu cudzích rozhodcovských rozsudkov zrušených práve uvedenými súdnymi rozhodnutiami.
Súd následne posudzoval najzávažnejšiu námietku žalobcu - námietku nedostatku nestrannosti a nezávislosti ruských súdov, a to najmä v kauzách, v ktorých sa rozhoduje o politicky a ekonomicky chúlostivých strategických záležitostiach so silnou zainteresovanosťou štátu.21) Podľa vyjadrenia súdu
"Riadny proces jednoducho neexistuje, keď sa dokáže, že cudzie rozhodnutie nebolo vydané nestrannou a nezávislou autoritou."
.22) Všetky argumenty žalobcu poukazovali na nedostatok nestrannosti a nezávislosti v prípade
Yukos v Rosneft
na všetkých stupňoch súdnictva Ruskej federácie, pričom žalobca doslovne označil ruský súdny systém za nástroj štátu pri presadzovaní štátnych záujmov.
Podľa žalobcu bolo zrušenie všetkých štyroch rozhodcovských rozsudkov ICAC dosiahnuté rôznymi aktivitami štátu, smerujúcimi jednak k rozkladu skupiny Yukos, jednak na získanie kontroly nad väčšinou aktív skupiny Yukos.
Viaceré predložené dôkazy na podporu argumentov žalobcu odvolací súd v Amsterdame dôkladne preskúmal. Medzi dôkazmi nechýbali napr. ani úryvky z publikácie novinárky A. Politkovskej a správy mimovládnych organizácií,23) upozorňujúce na podriadenosť súdnej moci v Ruskej federácií tamojšej výkonnej moci vo všetkých prípadoch, keď do popredia vystupuje značný ekonomický alebo politický záujem štátu.24) K najzávažnejším dôkazom, potvrdzujúcim odôvodnenosť námietky žalobcu, však nepatrili články domácich zosnulých novinárov, ani upozornenia iniciatívnych "mimovládok."
Odvolací súd v Amsterdame totiž svoj verdikt odôvodnil priamo vyjadreniami bývalej nemeckej ministerky spravodlivosti (členky Parlamentného zhromaždenia Rady Európy), vyjadreniami bývalého podpredsedu Ústavného súdu Ruskej federácie, a najmä rezolúciou Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 25. januára 2005.25) Všetky vyjadrenia s poľutovaním naznačovali nedostatočnú ochranu sudcov v Ruskej federácii a ich odbornú zraniteľnosť - práve v dôsledku značného vplyvu výkonnej moci na výkon moci súdnej. Odvolací súd nenechal bez povšimnutia ani bleskový predaj (resp. "výpredaj") väčšinového balíka akcií spoločnosti Yuganskneftegaz spoločnosti Bajkal Finance Group, ktorú veľmi rýchlo vzápätí získal žalovaný - t.j. ruský kolos Rosneft.
Pochybnosti o ochrane majetku zahraničných investorov podľa odvolacieho súdu v Amsterdame však spôsobovala nielen rýchla transformácia spoločnosti Yuganskneftegaz, ale aj predaj akcií hlboko pod trhovú cenu a postupné daňové zaťaženie spoločnosti Yukos Capital, ktoré jednak prevýšilo zdanenie ostatných konkurentov, ako aj jej celkové príjmy za jeden kalendárny rok. Odvolací súd sa ďalej vo svojom rozhodnutí zaoberal i námietkou žalovaného, v ktorej žalovaný namietol upretie práva na riadny proces, ako aj námietkou rozporu s holandským verejným poriadkom v dôsledku uznania zrušených cudzích rozhodcovských rozsudkov v Holandsku. Obe námietky súd zamietol.
Pokiaľ ide o namietaný rozpor s holandským verejným poriadkom, žalovaný v námietke napadol platnosť štyroch úverových zmlúv, ktoré uzavrel žalobca s už neexistujúcou spoločnosťou Yuganskneftegaz, a to v dôsledku umelo vykonštruovanej nelegálnej daňovej schémy skupiny Yukos. V rámci uvedenej schémy podľa žalovaného predával Yuganskneftegaz vyťaženú ropu za veľmi nízku cenu ďalším spoločnostiam skupiny Yukos so sídlom v daňových rajoch, a to s cieľom vyhnúť sa zdaneniu vysokých ziskov uvedených spoločností Ruskou federáciou - ropa, odkúpená od spoločnosti Yuganskneftegaz sa ďalej predávala totiž podstatne drahšie. Ako upozornil žalovaný, zisky členov skupiny Yukos také boli vysoké, zdanenie skoro žiadne, a z vysokých ziskov sa ľahko poskytli štyri úvery prostredníctvom žalobcu (Yukos Capital) spoločnosti Yuganskneftegaz.
Podľa žalovaného tak Yuganskneftegaz vlastne obišla naprázdno dvakrát. Z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).