Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vyšný, P.- Puchovský, J.- Šošková, I. Svetové dejiny štátu a práva.

Vyšný, P.- Puchovský, J.- Šošková, I. Svetové dejiny štátu a práva.
Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2013, 319 strán
JUDr.
Ján
Drgo
PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Katedra dejín práva
Slovenská právnohistorická, ale aj historická obec sa v roku 2013 stala svedkom vydania vysokoškolskej učebnice mapujúcej vývoj štátu a práva v kontexte svetových dejín. Ide o pomerne rozsiahlu (319 číslovaných strán) publikáciu právnych historikov z troch slovenských právnických fakúlt so stručným, no pomerne výstižným názvom
Svetové dejiny štátu a práva
. Autori učebnice Peter Vyšný (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave), Ján Puchovský (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a Ivana Šošková (Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) predstavujú mladý a perspektívny autorský kolektív, ktorých bádateľská práca v budúcnosti nepochybne obohatí slovenskú právnohistorickú i historickú spisbu o viaceré ďalšie zaujímavé tituly. Už v novej učebnici svetových dejín štátu a práva všetci traja spoluautori preukázali široký diapazón vedomostí, erudíciu a takpovediac zápal pre právnu históriu, aj keď sa nevyhli niektorým zaváhaniam. Ale nepredbiehajme.
Samotní autori už v úvode učebnice naznačili, že svetové dejiny štátu a práva sú v prostredí Slovenska, ale aj Českej republiky predovšetkým pedagogickou disciplínou vzhľadom na to, že vedecký výskum, respektíve bádateľská činnosť sa v tomto smere nerealizuje dlhodobo a ani systematicky. Preto má uvedené dielo predovšetkým ambíciu prispieť k výučbe svetových dejín práva na slovenských, ale azda aj niektorých mimoslovenských právnických fakultách. To, či je naplnenie uvedenej ambície reálne, ukáže v plnom rozsahu až aplikácia učebnice vo výučbovej praxi a v dlhodobom horizonte aj rozsah, dôležitosť a trvácnosť vedomostí, ktoré si študenti na jej základe osvoja. Učebnica sa v súčasnosti nachádza iba na počiatku svojho pedagogického využitia a vzhľadom na túto skutočnosť nie je dobre možné v celosti posúdiť jej kvalitu. Napriek tomu si však čitateľ môže urobiť o pedagogickom a odbornom potenciáli učebnice určitý obraz už analýzou formálneho a obsahového uchopenia matérie svetových dejín štátu a práva jednotlivými autormi. Nebudeme ďaleko od pravdy, pokiaľ sa prikloníme k názoru, že vydanie učebnice
Svetové dejiny štátu a práva
je bezpochyby prínosom nielen pre študentskú, ale aj pre právnohistorickú a historickú obec. Dôvodov tohto tvrdenia je hneď niekoľko.
Dôsledkom dlhodobého nekoncepčného rozvoja slovenského školstva je okrem iného stav, keď absolventi právnických fakúlt majú značný problém s uplatnením sa na trhu práce. V snahe nájsť východisko z tejto situácie sa zvykne zdôrazňovať, aby sa výučba na právnických fakultách zameriavala na nadobúdanie vedomostí priamo využiteľných na trhu práce. Akosi sa opomína skutočnosť, že na efektívne osvojenie si právnych vedomostí je potrebný solídny základ nadväzujúci zväčša na stredoškolské vedomosti a vytvárajúci akýsi prostriedok na preklenutie počiatočnej, iba zdanlivej abstraktnosti alebo študentským jazykom povedané, suchopárnosti práva ako takého. Túto úlohu vhodne plní aj propedeutická disciplína svetových dejín práva, ktorá abstraktnosť práva šikovne zasadzuje do naratívnosti histórie, navyše široko prestúpenej súvislosťami, analógiami a zaujímavými zovšeobecneniami. Pozornému čitateľovi je zrejmé, že autori sú si tejto propedeutickej úlohy svetových dejín štátu a práva plne vedomí. Slovami Petra Vyšného totiž uvádzajú, že pri výučbe svetových dejín štátu a práva nejde iba o nadobúdanie vedomostí o vývoji práva s využitím historickej metódy za účelom získania
"širšieho povedomia o svete"
(s.11), ale aj o to, že študenti právnických fakúlt sa študovaním poznatkov z odboru svetových dejín štátu a práva učia právne myslieť, porovnávať, robiť závery, využívať analógie a podobne.
"Študent si teda na historickej matérii osvojuje v zásade tie isté techn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).