Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve

Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve
Ing. Mgr.
Ondrej
Blažo
PhD.
Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
BLAŽO, O.: Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve. Právny obzor, 98, 2015, č.1, s.58 - 71.
Development of Settlement as an Instrument for Enhancement of Effectivness of Procedure under the Competition Law.
The article deals with the settlement institute in competition law. Settlement enhances effectivness of protection of economic competition by reducing length of proceedings and allows competition authority to use its resources better and also reduce the resources of the parties. Contribution analyses the EU regulation, some examples of national arrangements, particularly the Czech adjustment. Finally, provides insight into the application of this institute in the Slovak conditions and some possible options for the future.
Key word:
economic competition, competition law, cartels, settlement, administrative proceeding, alternative dispute resolution, European Commission, European law
Úvod
Urovnanie vo všeobecnosti predstavuje taký procesný inštitút, keď je na jednej strane vôľa účastníkov konania priznať svoju účasť na protiprávnom konaní a na druhej strany vôľa orgánu verejnej moci zohľadniť túto skutočnosť pri konečnom rozhodnutí vo veci. Cieľom takéhoto postupu je ušetriť prostriedky na strane účastníkov konania, ako aj na strane orgánu verejnej moci a zároveň sa tým môže posilniť preventívno-výchovný účinok, keďže účastník konania sa stotožní so závermi orgánu verejnej moci. Predkladaný príspevok sa venuje tomuto inštitútu v podmienkach súťažného práva, kde sa jeho zavedenie javí ako vhodný nástroj efektivizácie konania vo veciach hospodárskej súťaže vzhľadom na náročnosť dokazovania v takýchto prípadoch.
Urovnanie v konaniach pred Európskou komisiou
Európska komisia zaviedla inštitút konania o urovnaní v prípade kartelov1) Nariadením Komisie (ES) č. 622/2008 z 30. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 773/2004, pokiaľ ide o vedenie konania o urovnaní v prípadoch kartelov2) s účinnosťou od 1. júla 2008.
Podrobnosti postupu uviedla Európska komisia v Oznámení Komisie o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov (ďalej len "oznámenie o urovnaniach"). Oznámenie Európskej komisie síce nie je právne záväzné, avšak v záujme zachovania právnej istoty by sa ním mala Európska komisia riadiť, keďže predstavuje jej verejný záväzok správať sa určitým spôsobom v určitých prípadoch.
Európska komisia pri vydávaní uvedeného nariadenia vychádzala z nasledujúcich predpokladov:
-
strany konania môžu byť ochotné priznať svoju účasť na karteli, ktorý je v rozpore s čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj svoju zodpovednosť za takúto účasť v prípade, ak dokážu dôvodne predvídať zamýšľané zistenia Európskej komisie, pokiaľ ide o ich účasť na protiprávnom konaní a výšku možných pokút, a ak súhlasia s týmito zisteniami;
-
Európska komisia si ponecháva rozsiahlu diskrečnú právomoc stanoviť, v ktorých prípadoch možno považovať za vhodné preskúmať záujem strán zúčastniť sa na rozhovoroch o urovnaní, a takisto má právomoc rozhodnúť o tom, či sa do rozhovorov zapojí, ukončí ich alebo uzavrie urovnanie s konečnou platnosťou;
-
Európska komisia sa môže kedykoľvek v priebehu konania rozhodnúť ukončiť rozhovory o urovnaní, a to vo veci celého predmetného prípadu alebo v súvislosti s jednou alebo viacerými konkrétnymi stranami;
-
Sťažovatelia budú naďalej úzko zainteresovaní do konania o urovnaní a budú náležite písomne informovaní o povahe a predmete konania, čím sa im umožní vyjadriť ich stanoviská, a tak sa podieľať na vyšetrovaní Európskej komisie;
-
Po zavedení konania o urovnaní by Európska komisia mohla rýchlejšie a efektívnejšie riešiť prípady kartelov.3)
Konanie o urovnaní umožní Európskej komisii riešiť viac prípadov pri využití rovnakých zdrojov, čím sa posilní verejný záujem na tom, aby Európska komisia ukladala účinné a včasné tresty, a zároveň sa zvýši celkový odstrašujúci účinok.4)
Postup konania o urovnaní je stanovený najmä v čl. 10a Nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES.5) Samotným názvom inštitútu je dané jeho obmedzenie, a teda v prípade konaní pred Európskou komisiou možno urovnanie použiť len na kartely.6) Inštitút urovnania nemožno teda použiť na prípady vertikálnych dohôd a ani na prípady zneužitia dominantného postavenia.
Iniciatíva na začatie rozhovorov o urovnaní musí pochádzať od strán konania, Európska komisia len stanoví lehotu, počas ktorej strany môžu dať takýto návrh.7) Nariadenie uvádza, že Európska komisia nie je povinná zohľadniť návrhy po uplynutí stanovenej lehoty, čo však neznamená, že tak nemôže urobiť, pretože aj Európska komisia má záujem na procesnej efektívnosti. Na druhej strane Európska komisia zrejme nebude mať záujem na takom urovnaní, keď má k dispozícii dostatočné dôkazy a už vykonala množstvo dôkazov a vykonala rozsiahle šetrenie.
Napriek tomu, že v čase rokovaní o urovnaní Komisia ešte nezaslala stranám vyhlásenie o námietkach, stranám,8) ktoré sa zúčastňujú na rokovaniach o urovnaní, môže Európska komisia poskytnúť tieto informácie:
a)
námietky, ktoré má v úmysle proti nim vzniesť,
b)
dôkazy použité na vznesenie námietok,
c)
verzie všetkých dostupných dokumentov, ktoré nemajú dôverný charakter a ktoré sú v tom čase uložené v spise, a to do takej miery, do akej je žiadosť strany odôvodnená s cieľom umožniť jej, aby potvrdila svoje stanovisko vzhľadom na časové obdobie alebo akékoľvek iné aspekty týkajúce sa kartelu,
d)
výšku možných pokút.
V prípade, že sa v rozhovoroch o urovnaní pokročí, Európska komisia môže stanoviť lehotu, počas ktorej sa strany môžu zaviazať, že sa podrobia konaniu na urovnanie, čo znamená, že predložia návrhy na urovnanie, v ktorých budú uvedené výsledky rozhovorov o urovnaní a v ktorých strany priznajú svoju účasť na porušení čl. 101 ZFEÚ, ako aj svoju zodpovednosť za porušenie, pričom tieto návrhy doručené po lehote nemusí Európska komisia akceptovať, čo však neznamená prekluzívnosť týchto lehôt.
Nariadenie síce nestanovuje obsah takéhoto návrhu, avšak oznámenie odporúča uviesť v návrhu na urovnanie nasledujúce skutočnosti:
a)
jasné a jednoznačné priznanie zodpovednosti strán za porušenie, ktoré sa súhrnne opisuje vzhľadom na jeho predmet, prípadný spôsob porušenia, hlavné skutočnosti, ich právnu kvalifikáciu vrátane úlohy strany a časové obdobie, počas ktorého sa dopustili porušenia, v súlade s výsledkami rozhovorov o urovnaní;
b)
orientačnú maximálnu výšku pokuty, ktorú podľa predpokladov strán uloží Európska komisia a ktorú by strany v rámci konania o urovnaní mali akceptovať;
c)
potvrdenie strán o tom, že ich Európska komisia dostatočne informovala o námietkach, ktoré proti nim zamýšľa vzniesť, a že mali postačujúci priestor na to, aby oznámili Európskej komisii svoje stanoviská;
d)
potvrdenie strán o tom, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nezamýšľajú požadovať prístup k spisu alebo opätovné ústne vypočutie, pokiaľ Európska komisia zohľadní ich návrhy na urovnanie vo vyhlásení o námietkach a v rozhodnutí;
e)
súhlas strán s tým, že vyhlásenie o námietkach a konečné rozhodnutie podľa článkov 7 a 23 nariadenia (ES) č.1/2003 im budú doručené v dohodnutom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva.
Priznania a potvrdenia strán poskytnuté v súvislosti s urovnaním predstavujú vyjadrenie ich záväzku spolupracovať na urýchlenom vybavení prípadu v konaní o urovnaní a podľa názoru Európskej komisie uvedeného v oznámení sú neodvolateľné. Tieto priznania a potvrdenia sú však podmienené tým, že Európska komisia schváli žiadosti strán o urovnanie vrátane predpokladanej maximálnej výšky pokuty.
Ak vyhlásenie o námietkach oznámené stranám zodpovedá obsahu ich návrhov na urovnanie, písomné odpovede dotknutých strán na vyhlásenie o námietkach v lehote stanovenej Európskou komisiou potvrdia, že vyhlásenie o námietkach, ktoré im bolo adresov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).