Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu. (actio pro socio) - Druhá časť.

Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu. (actio pro socio) - Druhá časť.
Článok vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0809-12.
Mgr.
Ľubica
Gregová Širicová
PhD.
Odborná asistentka na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ.: Žaloba spoločníka v mene spoločnosti voči štatutárnemu orgánu (
actio pro socio
) - Druhá časť. Právny obzor, 99, 2016, č. 6, s. 501 - 524.
Derivative action (
actio pro socio
) against director - Second part.
This paper of two parts is an analysis of the mechanism also known as
actio pro socio
(or derivative action). It is focused on the law suit brought by a share holder of a corporation on its behalf to claim damages caused to the company by its director. The various names for that legal instrument, its doctrinal bases (reflective loss) and historical and comparative back ground are examined in the first chapter. The second chapter is focused on the conditions to bring
actio pro socio
according to the Slovak Commercial Code. We identified several question marks in the statutory provisions (changes in the person of the share holder, changes in the person of the director, disposition withthe claim). The third chapter deal swith the effectivity of
actio pro socio
considering the low number of cases in the Slovak courts. Through out the analysis we take into account the Czech recodification of private law as a possible inspiration for there adjustment of the
actio pro socio
in the Slovak recodification of private law.
Key words:
law suit by a share holder in the name of a corporation,
actio pro socio
, derivative action, reflective loss
V prvom diele článku sme priblížili teoretické východiská žaloby ,ktorú podáva spoločník v mene spoločnosti s cieľom vymôcť náhradu škody, ktorú spoločnosti spôsobil jej štatutárny orgán. Ďalej sme pozornosť zamerali na jednotlivé súčasti mechanizmu
actio pro socio
a poukázali sme na to, kto môže
actio pro socio
iniciovať. V analýze mechanizmu
actio pro socio
budeme pokračovať v druhom diele tohto článku priblíženíms trany žalovaného. Následne prinesieme prehľad slovenskej judikatúry a budeme sa zamýšľať nad dôvodmi, prečo je
actio pro socio
v praxi málo využívaná. V rámci rozboru budeme brať do úvahy českú rekodifikáciu súkromného práva ako možnú inšpiráciu pre novú úpravu
actio pro socio
pri rekodifikácii slovenského súkromného práva.
2.2 Žalovaný pri
actio pro socio
Typicky je pasívne legitimovaným v konaní o
actio pro socio
štatutárny orgán spoločnosti (člen štatutárneho orgánu), hoci v Spojených štátoch amerických okruh žalovaných nijakým spôsobom obmedzený nie je.1) V kontinentálnej Európe sa
actio pro socio
spája s presadzovaním zodpovednosti štatutárneho orgánu, v niektorých štátoch sa pripúšťa aj žaloba voči členom dozornej rady, výkonným riaditeľom, audítorom spoločnosti.2) Podľa úpravy v slovenskom Obchodnom zákonníku3) môže byť nasmerovaná nielen voči štatutárnemu orgánu, ale aj voči ostatným spoločníkom (§ 122 ods. 3 ohľadne spoločnosti s ručením obmedzenýma § 182 ohľadne akciovej spoločnosti). Zatiaľ čo pri štatutárnom orgáne ide o akýkoľvek nárok, ktorý má voči nemu spoločnosť, pri spoločníkoch sú nároky špecifické (napr. na splatenie vkladu/emisného kurzu akcií, na vrátenie plnenia vyplateného spoločníkovi/akcionárom v rozpore so zákonom). V tomto článku sa zameriavame na nároky voči štatutárnemu orgánu.
Viaceré právne poriadky umožňujú presadzovanie zodpovednosti aj voči osobe, ktorá má rovnaký faktický vplyv na riadenie spoločnosti ako štatutárny orgán (tzv. faktický orgán,
faktischer Geschäftsführer, shadow director,
de facto
director
). V českom práve bolo judikatórne odvodené, že žalovaným v
actio pro socio
môže byť aj faktický orgán, ktorý bol Obchodním zákonníku upravený v § 66 ods. 6.4) Nejvyšší soud České republiky v uznesení sp. zn. 29 Cdo 3663/2008 uviedol: "
Vycházeje z toho, že jednatelé odpovídají společnosti za škodu, kterou jí způsobí svým jednáním (§ 194 odst. 5 obch. zák.), přičemž nárok společnosti na náhradu škody lze prosadit prostřednictvím žaloby o náhradu škody, již je jménem společnosti proti jednateli oprávněn podat každý společník (§ 131a odst. 1 obch. zák.), Nejvyšší soud neshledal důvod, aby byl vedle žaloby společnosti konstruován další samostatný nárok společníka na náhradu této újmy. Na tomto základě pak formuloval závěr, podle něhož společníci nemají proti jednateli nárok na náhradu újmy vzniklé na jejich podílech v důsledku škody na majetku společnosti, způsobené jednáním statutárního orgánu, neboť odstranění této újmy se mohou domoci tím, že jménem společnosti uplatní (její) nárok na náhradu škody. S přihlédnutím k ustanovení § 66 odst. 6 obch. zák. lze tyto závěry bezezbytku vztáhnout i na jiné osoby, které nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, ovlivňujíli podstatným způsobem chování společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají
.".
Podľa nového českého zákona o obchodních korporacích (ďalej aj len "ZOK")5) je možné spoločnícku alebo akcionársku žalobu podať aj voči "vplyvnej osobe", ak spôsobí spoločnosti ujmu.6) Uvedené pravidlo nadväzuje na všeobecné vymedzenie zodpovednosti podnikateľských zoskupení za škodu v § 71 a § 72 ZOK. Ak by vplyvná osoba nenahradila spoločnosti ujmu, ktorú jej na základe svojho vplyvu spôsobila, a ani sa žiadnym zo zákonných dôvodov nevyviní, môžu spoločníci podať spoločnícku alebo akcionársku žalobu.7) Koncepcia vplyvnej osoby (či faktického orgánu) nateraz v slovenskom právnom poriadku nebola vytvorená. Csach uvádza viaceré možnosti, ktorými by bolo možné súdnou cestou zodpovednosť faktického orgánu odvodiť.8) Následne by koncepcia faktických orgánov mala vplyv na okruh žalovaných osôb pri
actio pro socio
.
2.2.1. Podmienky zodpovednosti štatutárneho orgánu
Vzhľadom na zameranie tohto článku sa nebudeme venovať rozboru jednotlivých skutkových podstát zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu a sústredíme sa len na otázku jej presadzovania.9) V predchádzajúcich statiach sme sa však venovali aj výkladu nového českého ZOK, preto tu uvádzame niekoľko poznámok k zodpovednosti štatutárnych orgánov v spojitosti so "společnickou"a "akcionářskou" žalobou.
Havel uvádza, že spoločnícka žaloba v ZOK je primárne namierená voči konateľovi (členovi predstavenstva), ktorý spoločnosti spôsobil ujmu konaním v rozpore s jeho fiduciárnymi povinnosťami.10) Pri rozbore rozsahu fiduciárnych povinností ďalej odvodzuje, že ak zákon nestanovil dôvod, pre ktorý je možné sa dovolávať náhrady ujmy, myslí sa tým širší okruh fiduciárnych povinností ako len starostlivosť riadneho hospodára. Ako príklad situácie, keď spoločníckou žalobou bude presadzovaná škoda, ktorá nebola spôsobená porušením povinností riadneho hospodára, uvádza porušenie zákazu konkurenčné hokonania.11)
2.2.2. Zmeny v osobe štatutárneho orgánu
V nasledujúcich statiach sa zameriame na dôsledky zmien v osobe štatutárneho orgánu na konanie o
actio pro socio
.12) Do úvahy prichádzajú dve situácie. Po prvé, pozornosť sústredíme na situáciu, ak v čase, keď spoločník podáva
actio pro socio
,
už osoba, ktorá počas výkonu funkcie štatutárneho orgánu spôsobila spoločnosti škodu, viac nie je štatutárnym orgánom. Po druhé, môže nastať aj situácia, keď osoba prestane byť štatutárnym orgánom počas trvania konania o
actio pro socio
, v ktorom je žalovaná.
Dve načrtnuté situácie zmien v osobe žalovaného Lasák vyslovene nerozlišuje. Poznamenáva, že pokiaľ osoby, ktoré škodu spôsobili, už viac nie sú členmi štatutárneho orgánu, je na aktuálnom štatutárnom orgáne, aby sa príslušného práva na náhradu škody od nich domáhal. V opačnom prípade je možné usudzovať, že sami nevykonávajú svoje povinnosti so starostlivosťou riadneho hospodára a zodpovedajú spoločnosti za škodu, ktorú tým spôsobili.13) Z uvedeného usudzujeme, že spoločník by až v prípade ich nečinnosti mal k dispozícii
actio pro socio
(a nežaloval by bývalého člena štatutárneho orgánu, ale aktuálny štatutárny orgán za škodu, ktorú spôsobuje tým, že nepresadzuje zodpovednosť bývalého člena štatutárneho orgánu).
Dědič dvom vyššie uvedeným situáciám pripisuje rozdielne dôsledky. Podľa jeho mienky by právo spoločníka zastupovať spoločnosť malo byť zachované v situácii, keď zodpovedná osoba prestane byť členom predstavenstva alebo konateľom v priebehu sporu. Ak by pokračovanie konania voči bývalému štatutárnemu orgánu nebolo možné, súd by musel konanie zastaviť a nárok na náhradu škody by sa mohol premlčať.14) V prvom diele článku sme argumentovali, že hrozbu premlčania nároku nepovažujeme sa presvedčivý dôvod (berúc do úvahy § 405 OBZ),15) napriek tomu sa prikláňame k takému riešeniu, ktoré v prípade zániku funkcie štatutárneho orgánu dovolí pokračovať v konaní voči danej osobe. Dôvod by sme skôr videli v eliminovaní zbytočných nákladov na konanie (jednak by bolo potrebné vyriešiť otázku, či by náklady na zastavené konanie znášal spoločník alebo spoločnosť, jednak by vznikli nové náklady na iniciovanie nového konania spoločnosťou voči bývalému štatutárnemu orgánu). Čo sa týka druhej situácie, je Dědič toho názoru, že ak v dobe podania žaloby už daná osoba nie je konateľom alebo členom predstavenstva, tak spoločník právo zastupovať spoločnosť nemá. Pre priznanie takéhoto práva chýba, podľa jeho názoru, základný účel, pre ktorý je táto žaloba koncipovaná, a to stret záujmov medzi zodpovednou osobou a tým, kto by mal inak menom spoločnosti žalobu podať. Žalobu o náhradu škody voči bývalým členom predstavenstva a bývalým konateľom podáva menom spoločnosti nový konateľ alebo nový člen predstavenstva. Dôsledkom, ktorý sme uviedli už vyššie, je, že spoločník sa k
actio pro socio
dostane až po tom, čo nový štatutárny orgán nie je aktívny pri presadzovaní zodpovednosti bývalého štatutárneho orgánu, čo môže presadzovanie zodpovednosti oddialiť (napríklad vtedy, keď osoba prestane byť členom predstavenstva až potom, čo akcionár adresoval výzvu dozornej rade, čoho dôsledkom je, že sa mechanizmus
actio pro socio
musí po čase spustiť znovu, ak predstavenstvo zodpovednosť nepresadzuje).
Nový český ZOK otázku zmeny v osobe žalovaného explicitne rieši v § 157 ods. 4 ZOK: "
Jednatelem, členem dozorčí rady nebo vlivnou osobou se pro potřeby společnické žaloby rozumí také ten, kdo v takovéto pozici již není, ale byl v ní v době vzniku újmy, jejíž náhrada je po něm společností zastoupenou společníkem požadována
.". Podľa Havla je rozhodujúci okamžik, keď došlo k protiprávnemu konaniu, a tým k vzniku ujmy, hoci by sa jej výška a existencia zistila až po odchode povinnej osoby z rozhodujúceho postavenia.16) Vyššie sme dospeli k záverom, že nepripustenie konaní voči bývalému štatutárnemu orgánu spôsobuje negatívne následky na presadzovaní zodpovednosti. Nové české zákonné riešenie považujeme preto za nasledovania hodné pre budúcu slovenskú právnu úpravu.
3. Problémy s efektivitou
actio pro socio
Vo všeobecnosti sa konštatuje, že v kontinentálnej Európe je
actio pro socio
napriek jej zakotveniu v právnej úprave jednotlivých štátov len zriedkavo spoločníkmi iniciovaná.17) Najviac je
actio pro socio
(derivatívna žaloba) využívaná v USA, aj tam však je frekvencia jej použitia oproti iným typom žalôb menej častá (najmä v porovnaní s
class action
podávanej spoločníkmi v prípade škôd spôsobených priamo spoločníkom, nie spoločnosti). Derivatívne žaloby sú v USA podrobené kritike, ktorá upozorňuje, že sú sčasti vytláčané inými mechanizmami.18) Je zaujímavé, že napriek kritike amerických derivatívnych žalôb je v iných krajinách anglo - amerického právneho systému (napr. v Anglicku, Kanade a Austrálii) trendom posilnenie pozície derivatívnych žalôb. Jedným z dôvodov môže byť súperenie právnych poriadkov s cieľom prilákania investorov.19)
S vidinou úspešnejšieho fungovania práva obchodných spoločností vniesli derivatívne žaloby v istej podobe do svojich právnych poriadkov aj štáty kontinentálnej Európy. Transplantovanie mechanizmu derivatívnych žalôb do právnych poriadkov, ktoré ho predtým nepoznali, prináša riziko, že kvôli špecifikám vlastným právnemu poriadkudaného štátu mechanizmus nebude fungovať adekvátne a rovnako efektívne ako v pôvodnom právnom prostredí. Ako konštatuje Lasák, z nástroja sa môže ľahko stať "Dávidov nefunkčný prak".20)
Pred zákonodarcom stojí pri konštruovaní jednotlivých súčastí
actio pro socio
niekoľko určujúcich faktorov. Na jednej strane môžeme
actio pro socio
vnímať ako nástroj potrebný na presadenie zodpovednosti štatutárnych orgánov, preto je potrebné motivovať spoločníkov na jeho využívanie. Na druhej strane môže hroziť, že pri príliš benevolentnom nastavení bude spoločníkmi zneužívaný a stane sa nástrojom na skomplikovanie života spoločnosti. Pre zákonodarcu je preto veľkou výzvou, ako má vyvážiť záujmy: záujem na tom, aby
actio pro socio
bola využívaná, a tým sa riešilo zneužitie postavenia štatutárneho orgánu, verzus záujem na tom, aby využívaním
actio pro socio
svoje postavenie nezneužívali spoločníci vo svoj prospech, ktorý bude v rozpore so záujmom spoločnosti. Hľadanie tohto balansu bolo označené aj ako "Svätý grál" derivatívnych žalôb.21)
Gelter výstižne prirovnáva problémy so zakotvením
actio pro socio
v jednotlivých právnych poriadkoch s tzv. "Princípom Anna Karenina".22) Z uvedeného princípu vyplýva, že zriedkavé využívanie
actio pro socio
v štátoch kontinentálnej Európy nie je možné vysvetliť jednoducho určením jedného zásadného faktora. Za problémom stojí spektrum dôvodov, z ktorých sú niektoré pre štáty spoločné, iné špecifické len pre daný štát. Analýza právnej úpravy mechanizmu
actio pro socio
v slovenskom práve ukázala, že viacero jej súčastí vykazuje nejasnosti a medzery (poukázali sme najmä na otázku zmeny v osobe spoločníka a štatutárneho orgánu). Popri problémoch zakotvenia mechanizmu v OBZ, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich kapitolách, je potrebné poukázať na ďalšie súvisiace problémy, ktoré významne vplývajú na využiteľnosť
actio pro socio
: informačná asymetria a trovy konania. Týmto potenciálnym dôvodom neefektivity
actio pro socio
sa budeme venovať v nasledujúcich statiach.
Pri hodnotení efektivity
actio pro socio
je možné vychádzať z predpokladu, že obdobne ako v iných krajinách Európy, aj u nás je tento nástroj využívaný len zriedkavo. Rozhodli sme sa, že sa pokúsime tento predpoklad overiť prieskumom slovenskej judikatúry verejne dostupnými prostriedkami. V záverečnej časti si následne kladieme otázku, či je
actio pro socio
v slovenskom práve vôbec potrebná alebo či je zastupiteľná inými mechanizmami.
3.1. Informačná asymetria
Základnou podmienkou podania
actio pro socio
je, že spoločník má vedomosť o takom konaní štatutárneho orgánu, ktorým bola spoločnosti spôsobená škoda. Vyvstáva teda otázka, či spoločník má v zmysle zákona príležitosť dozvedieť sa relevantné informácie o spôsobe vedenia spoločnosti. Ak to tak nebude, ide o zásadnú okolnosť, ktorá môže spôsobiť, že
actio pro socio
je nástroj neefektívny a presadzovanie zodpovednosti štatutárnych orgánov trpí takým deficitom, ktorý spôsobí, že zodpovednosť nebude vyvodená. K žalobe štatutárny orgán nedôjde, pretože
1)
spoločník nebude mať dostatok informácií, aby porušenie povinnosti štatutárneho orgánu vôbec zistil, alebo
2)
napriek zisteniu porušenia povinnosti sa spoločník k žalobe neodhodlá, pretože sa bude obávať, že bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno v súdnom procese neunesie.23)
Ako poukážeme nižšie, v slovenskom právnom poriadku môže prvý menovaný jav hroziť pri akciových spoločnostiach. K jeho zmierneniu by však mala prispievať modifikácia dôkazného bremena, ktorou slovenský zákonodarca uľahčuje dôkaznú pozíciu tak pre spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj pre akcionára akciovej spoločnosti.
3.1.1 Prístup spoločníka k informáciám o vedení spoločnosti
V spoločnosti s ručením obmedzeným je právo spoločníkov na informácie zaručené v § 122 ods. 2 OBZ: "
Spoločníci majú právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti
.". V predchádzajúcom odseku toho istého paragrafu je stanovené, že spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách. Máme však za to, že spoločníci by mali mať možnosť obracať sa na konateľov a nahliadať do dokladov aj mimo valného zhromaždenia, aby bol výkon práva na informácie efektívny. Uvedená otázka je explicitne vyriešená v novom českom ZOK v § 155: "
Společník má právo na valné hromadě i mimo ni požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti, kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech a další práva na informace určená společenskou smlouvou; to platí obdobně pro společníkova zástupce, budeli zavázán alespoň ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.
".
Podľa Dědiča je otázkou, či je možné právo spoločníkov na informácie uplatňovať v konaní o
actio pro socio
.
alebo musí ísť o iné konanie. Domnieva sa, žeby muselo ísť o iné konanie vzhľadom na rozdielnych účastníkov konania (v tomto konaní by bol žalobcom spoločník, zatiaľ čo v konaní o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).