Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmiešaná zmluva ako prameň práva Európskej únie.

Zmiešaná zmluva ako prameň práva Európskej únie.
JUDr.
Peter
Lysina
PhD.
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.
LYSINA, P.: Zmiešaná zmluva ako prameň práva Európskej únie. Právny obzor, 101, 2018, č. 4, s. 372 - 392.
Mixed agreement as a source of the European Union law.
Mixed agreements, together with those concluded within the exclusive competence of the EU belong to major instruments of the EU external relations. Mixed agreements are typical for the EU treaty practice. Therefore, it is hardly possible to find them in another division of law. Respecting that, the article focuses on mixed agreements as a phenomenon of the EU Law. The aim of the article is to analyse EU Law regulation of mixed agreements. At the same time, the article focuses on theoretical aspects of mixed agreements in the second part. Based on that, in the first part the article provides analysis of the primary law rules and jurisprudence of the Court of Justice of the EU. Aim of this part is to examine quality of regulation of mixed agreements in the EU Law and point out on its "weak parts". The second part is rather theoretical. Here the article provides analysis of notion "mixed agreement" and, in particular on essential elements of this notion. To these essential elements of mixed agreements, the article includes "joint conclusion of mixed agreements", "divided competence" and "common consent". The analysis of the notion is followed by a classification of mixed agreements. This classification could be divided into two parts. First, provides information on existing views of theory, while the second one is focused on new criteria for division of mixed agreements.
Key words:
mixed contracts, EU law, shared competence of EU and its Member States
Úvod
Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy má EÚ právnu subjektivitu.1) Táto má dvojakú podobu - vnútornú, ako aj vonkajšiu. Vnútorná či vnútrounijná subjektivita je EÚ priznaná explicitne, a to čl. 47 Zmluvy o EÚ v znení
"Únia má právnu subjektivitu."
Takáto vnútorná subjektivita EÚ pôsobí vo vzťahu k členským štátom,inštitúciám či akýmkoľvek iným entitám vnútri EÚ. Jej prejavom je napr. aj právomocEÚ prijímať právne akty, ktorá je zakotvená v čl. 288 ZFEÚ. Na druhej strane, ustanovenie, ktoré by EÚ výslovne priznávalo vonkajšiu, resp. medzinárodnoprávnu subjektivitu v práve EÚ, absentuje.2) To však neznamená, že by EÚ medzinárodnoprávnu subjektivitu nemala. Už od čias poradného posudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci
Odškodnenie za zranenia utrpené v službách Organizácie Spojených národov
3) je všeobecne akceptované, že medzinárodnoprávna subjektivita medzinárodnej organizácie môže byť výslovne priznaná, no rovnako tak aj implicitne odvodená.4) Okrem toho, aj keď v primárnom práve absentuje ustanovenie podobné čl. 6 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, nachádza sa v ňom niekoľko ustanovení, ktoré EÚ výslovne priznávajú právomoci všeobecne považované za súčasť medzinárodnoprávnej subjektivity medzinárodnej organizácie.5) Na tomto mieste jemožné ako príklad uviesť právomoci priznané čl. 37 Zmluvy o EÚ,6) čl. 220 Zmluvy o fungovaní EÚ7), čl. 221 Zmluvy o fungovaní EÚ8). Preto sa o medzinárodnoprávnejsubjektivite EÚ dá skonštatovať, že je tvorená kombináciou explicitne priznaných právomocí a právomocí implicitne odvodených.
Významné miesto medzi právomocami EÚ, ktoré možno považovať za prejav medzinárodnoprávnej subjektivity, zaujíma právomoc EÚ uzavierať medzinárodné zmluvy. O reálnom uplatňovaní tejto právomoci svedčí celý rad medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ, resp. jej predchodcami - Európskymi spoločenstvami. Takéto medzinárodné zmluvy sú uzavierané EÚ samotnou, no nezriedka aj EÚ a členskými štátmi súčasne. V nadväznosti na to dochádza k rozlišovaniu medzi medzinárodnými zmluvami uzavieranými výlučne EÚ a zmiešanými zmluvami.
Predmetom skúmania bude práve druhá kategória - zmiešané zmluvy. Vedeckým cieľom článku bude predovšetkým analýza existujúcej právnej úpravy zmiešaných zmlúv. V tejto súvislosti bude pozornosť upriamená na úpravu v primárnom práve, no rovnako tak aj na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora. V nadväznosti na uskutočnenú analýzu bude cieľom vymedziť pojem a pojmové znaky zmiešanej zmluvy a odlíšiť ju od iných, na prvý pohľad možno podobných medzinárodných zmlúv. Za týmto účelom budú využité predovšetkým metódy indukcie a dedukcie. Napokon, cieľom je zamerať pozornosť aj vnútorné rozdiely medzi jednotlivými prípadmi zmiešaných zmlúv a v súvislosti s tým poukázať na ich existujúcu kategorizáciu. Ambíciou je existujúcu kategorizáciu rozvinúť, nadviazať na ňu a priniesť vlastný pohľad na kategorizáciu zmiešaných zmlúv.
1. Právna úprava zmiešaných zmlúv
de lege lata
1.1 Úprava v primárnom práve EÚ
Aj keď zmiešané zmluvy možno vnímať ako fenomén práva EÚ, komplexná úprava problematiky v práve EÚ nie je obsiahnutá. Ako úplný paradox vyznieva predovšetkým to, že v Zmluve o EÚ ani v Zmluve o fungovaní EÚ sa nenachádza žiadne ustanovenie, ktoré by malo za cieľ úpravu zmiešaných zmlúv, resp. aspoň čiastkových otázok spätých s takýmito medzinárodnými zmluvami.
Odlišná situácia nastáva v prípade Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu totiž osobitné ustanovenie venované aj zmiešaným zmluvám obsahuje. Je ním čl. 102 zmluvy v znení:
"Dohody a zmluvy uzatvorené s tretím štátom, medzinárodnou organizáciou alebo štátnym príslušníkom tretieho štátu, ktorých stranami sú okrem Spoločenstva jeden alebo viaceré členské štáty, nenadobudnú platnosť skôr, kým všetky dotknuté členské štáty neoznámia Komisii, že tieto dohody alebo zmluvy sa stali vykonateľnými v súlade s ustanoveniami ich vnútroštátnych právnych poriadkov."
Aj v tomto prípade však
prima facie
ide o ustanovenie, ktoré neupravuje problematiku zmiešaných zmlúv komplexne. Pozornosť venuje len konsenzu. Okrem toho je potrebné zvýrazniť aj to, že dané ustanovenie nepoužíva pomenovanie "zmiešané zmluvy". Namiesto toho používa opisný tvar a spojenie
"dohody a zmluvy uzatvorené s tretím štátom, medzinárodnou organizáciou alebo štátnym príslušníkom tretieho štátu, ktorých stranami sú okrem Spoločenstva jeden alebo viaceré členské štáty"
. Napokon, rozsah tohto ustanovenia je akiste širší, keďže zahŕňa aj zmluvy uzatvárané medzi Spoločenstvom a štátnym príslušníkom tretieho štátu. Na druhej strane, nepochybne zahŕňa aj zmiešané zmluvy.
Čl. 102 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu však nie je jediným ustanovením primárneho práva, ktoré venuje pozornosť zmiešaným zmluvám. Zmienka o týchto zmluvách, resp. požiadavka na pristúpenie k nim je štandardnezakotvená v tzv. zmluvách o pristúpení k EÚ. Ako príklad je možné uviesť čl. 6 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Chorvátskej republiky a o úpravách Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, kde sa okrem iného uvádza aj to, že
"Chorvátsko sa za podmienok stanovených v tomto akte zaväzuje pristúpiť k dohodám uzavretým alebopodpísaným súčasnými členskými štátmi a EÚ s jedným alebo viacerými tretími krajinami alebo s medzinárodnou organizáciou."
9) Aj tu je možné skonštatovať to, čo pri Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, teda že citované ustanovenie explicitne nepoužíva pomenovanie zmiešané zmluvy. Avšak je zrejmé, že spojenie
"dohody uzavreté alebo podpísané členskými štátmi a EÚ"
bude zodpovedať zmiešanej zmluve.
Osobitným ustanovením Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu či "štandardným" ustanovením medzinárodných zmlúv o pristúpení k EÚ sa výpočet ustanovení primárneho práva venovaných zmiešaným zmluvám vyčerpáva. Preto možno právnu úpravu zmiešaných zmlúv v primárnom práve označiť ako minimálnu. Tento moment nepochybne nemožno vnímať pozitívne, lebo taká významná kategória medzinárodných zmlúv by si zaslúžila detailnejšiu právnu úpravu a významnejšie miesto v primárnom práve.
1.2 Zmiešané zmluvy v judikatúre Súdneho dvora
Na rozdiel od minimálneho záujmu, či skôr nezáujmu primárneho práva o problematiku zmiešaných zmlúv venuje Súdny dvor tejto kategórii medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ väčšiu pozornosť.
Ani tu však nemožno skonštatovať, že by Súdny dvor priniesol odpovede na všetky otázky späté so zmiešanými zmluvami. Pozornosť opakovane upriamuje len na vybrané aspekty zmiešaných zmlúv. Tento moment zvýrazňujú aj Craig a De Búrca, ktorí správne poukazujú na to, že Súdny dvor sa zameriava len na úlohy späté s kooperáciou inštitúcií a členských štátov. Naopak, absentuje v ňom ochota venovať pozornosť aj iným detailom zmiešaných zmlúv, ako je napr. vymedzenie rozsahu vonkajších právomocí EÚ. Podľa Craiga a De Búrcu to pramení aj z toho, že rozsah právomocí EÚ a členských štátov sa neustále dynamicky vyvíja.10)
Napriek uvedenému, žiadalo by sa povedať nedostatku, je judikatúra Súdneho dvora venovaná zmiešaným zmluvám početná. Aj preto bude vhodné skúmať len tie rozsudky a stanoviská Súdneho dvora, ktoré možno považovať za prelomové.
V tejto súvislosti nemožno opomenúť stanovisko Súdneho dvora 1/76 k Európskemu fondu pre pozastavenie vnútrozemskej vodnej dopravy. Ako poukazuje Eeckhout, dôvodom je predovšetkým to, že práve v tomto stanovisku sa Súdny dvor historicky prvýkrát zaoberal problematikou súčasnej participácie Spoločenstva a členských štátov na medzinárodnej zmluve.11) Súdny dvor tu skonštatoval okrem iného aj to, že "
participácia konkrétnych členských štátov spoločne so Spoločenstvom na uzavretí medzinárodnej zmluvy týkajúcej sa vnútrozemskej navigácie je odôvodnená, pokiaľ ide o navigáciu na Rýne, a to s ohľadom na existenciu konkrétnych medzinárodných zmlúv, ktoré predchádzali uzavretiu Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a sú spôsobilé vytvoriť prekážku naplneniu schémy dohody týkajúcej sa zriadenia Európskeho fondu pre pozastavenie vnútrozemskej vodnej dopravy. Súdny dvor taktiež dodal, že participácia týchto štátov však musí byť ponímaná ako participácia výlučne za účelom prijatia dodatkov k takýmto medzinárodným zmluvám, ktoré budú nevyhnutné na implementáciu dotknutej schémy. Takáto participácia preto nemôže byť vnímaná ako prekážka vonkajšej právomoci Spoločenstva
."12) Tu je potrebné zdôrazniť, že Súdny dvor v stanovisku 1/76 ešte nepoužíva pojem zmiešaná zmluva. Na druhej strane, explicitne pripúšťa možnosť spoločnej participácie členských štátov a Spoločenstva na medzinárodnej zmluve. Značný dosah má aj konštatovanie, že spoločná participácia nebude zasahovať do vonkajšej právomoci Spoločenstva.
Ďalším konaním, ktorému bude v súvislosti so zmiešanými zmluvami vhodné venovať pozornosť, je konanie, ktoré vyústilo do nálezu13) k návrhu Dohovoru Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu o fyzickej ochrane jadrových materiálov a jadrových zariadení. Pokiaľ ide o otázku delenej vonkajšej právomoci, Súdny dvor tu okrem iného uviedol aj to, že "
Dohovor obsahuje ustanovenia, ktoré patria z časti do právomoci Spoločenstva a z časti do právomoci členských štátov. Navyše dodal, že v takýchto oblastiach je nevyhnutné zaistiť úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a inštitúciami Spoločenstva, a to ako v procese negociácií, tak aj v procese uzavierania i plnenia záväzkov z dohody plynúcich. Tento záväzok spolupracovať plynie z požiadavky jednoty v medzinárodnom zastupovaní Spoločenstva
."14) Citovaným Súdny dvor zdôraznil požiadavku na spoluprácu inštitúcií a členských štátov, ktorú vníma ako nevyhnutný krok za účelom jednotnej reprezentácie Spoločenstva navonok. Táto bola neskôr potvrdená ďalšou judikatúrou Súdneho dvora, napr. stanoviskom 2/91 k Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 170,15) stanoviskom 1/94 k dohodám pripojeným k Dohode o WTO,16) či rozsudkom v konaní C-25/94, predmetom ktorého bola žaloba Komisie z 24. januára 1994 o zrušenie rozhodnutia Rady z 22. novembra 1993, ktorým bolo členským štátom povolené hlasovať na pôde Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo za prijatie Dohody o podpore dodržiavania medzinárodných opatrení na zachovanie a riadenie rybárskych plavidiel na otvorenom mori.17)
Napokon, v rámci skúmanej judikatúry Súdneho dvora nemožno vynechať ani stanovisko 1/94 k dohodám pripojeným k Dohode o WTO. Ako už bolo naznačené, v tomto stanovisku Súdny dvor na jednej strane potvrdil závery predošlej judikatúry, no súčasne ich aj ďalej rozvinul, keď skonštatoval, že
"... sťažkosti, ktorá nastanú v súvislosti so zavádzaním Dohody o WTO a jej príloh v oblasti koordinácie nutnej na zabezpečenie akčnej jednoty v prípade spoločnej účasti Spoločenstva a štátov, nie sú takej povahy, že by mohli zmeniť význam odpovede na otázku právomoci. Táto otázka je totiž predbežnou otázkou. Ako zdôraznila Rada, problém rozdelenia právomoci nemožno upraviť s ohľadom na prípadné ťažkosti, ktoré by mohli nastať pri vedení dohôd."
18) Týmto Súdny dvor vyslovil mimoriadne významný záver o tom, že akékoľvek aplikačné ťažkosti dané zmiešanou povahou medzinárodnej zmluvy nie sú dôvodom na to, aby sa ustúpilo od zmiešanej povahy a priklonilo k povahe výlučnej. Tento záver bol neskôr potvrdený ďalšou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora. Ako príklad je možné uviesť stanovisko 2/00 ku Kartagenskému protokolu,19) či stanovisko 1/08 k dohodám modifikujúcim špecifické záväzky podľa GATS.20)
Vo všetkých skúmaných prípadoch rozhodovacej činnosti Súdneho dvora je zrejmé, že Súdny dvor doposiaľ nepriniesol detailné vymedzenie hranice jednotlivých právomocí stretávajúcich sa v rámci zmiešaných zmlúv. Toto je síce možné vnímať ako negatívum, avšak s prihliadnutím na postupný vývoj v otázke právomocí EÚ je absencia zmienky o hraniciach právomocí pochopiteľná. Aj preto Súdny dvor vo svojich stanoviskách kládol dôraz skôr na to, ako najlepšie zorganizovať spoločnú participáciu EÚ a členských štátov v jednotlivých prípadoch zmiešaných zmlúv. Teda, dá sa povedať, že Súdny dvor pristúpil k nadčasovému prístupu, ktorý bude aktuálny pri akomkoľvek rozsahu právomoci EÚ a jej členských štátov.
2. Teoretické aspekty zmiešaných zmlúv
2.1 Pojem zmiešaná zmluva
2.1.1 Pomenovanie zmiešaná zmluva
Úvod teoretickej časti článku, ktorá má za cieľ analýzu pojmu zmiešanej zmluvy, je vhodné začať priblížením pomenovania "zmiešaná zmlu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).