Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zmluvná pokuta v procese rekodifikácie súkromného práva.

Zmluvná pokuta v procese rekodifikácie súkromného práva.
(návrh novely Občianskeho zákonníka) Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu aPvv-15-0456 Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku.
Prof. JUDr.
Oľga
Ovečková
DrSc.
Ústav štátu a práva Sav, Bratislava.
Ovečková, O.: zmluvná pokuta v procese rekodifikácie súkromného práva (návrh novely Občianskeho zákonníka). Právny obzor, 102, 2019, č. 2, s. 168 - 179.
Contractual penalty in the process of recodification of private law (draft amendment to the Civil Code)
. The article addresses pending and open issues of the proposed legal regulation of contractual penalty as part of the attempt to unify the obligation law in the draft amendment to the Civil Code. Proposed changes are assessed in terms of their purpose, but also in terms of their continuity and comparison with legal regulation in the new Czech Civil Code. The article also highlights some changes in the terminology, but in particular it addresses substantive changes in legal regulation of a contractual penalty. The article focuses on: legal nature of contractual penalty and definition of secured obligation; formal or informal character of contractual penalty; liability nature of contractual penalty; relation between contractual penalty and compensation for damage, moderation right of the court; differentiation of contractual penalty from default interest. Changes in the proposed regulation can be evaluated as fundamental. They manifest themselves in the following areas: a) by
explicit
legal regulation the draft extends the scope of legal obligations that may be secured by a contractual penalty beyond the scope of contractual obligations. b) It explicitly allows for a penalty in kind. c) The liability principle of application of a contractual penalty changes as compared to the
de lege lata
status. In relations among citizens it is tightened, while in relations among entrepreneurs it is loosened. On several occasions the article highlights some issues that need to be discussed or even modified in the draft amendment.
Key words:
Contractual penalty, written form, liberation reasons, damage, limitation of damage
Návrh novely Občianskeho zákonníka (ďalej len návrh)1) v rámci zjednotenia právnej úpravy záväzkového práva v súčasnosti rozdelenej medzi dva kódexy prináša aj zjednotenie právnej úpravy zmluvnej pokuty. Navrhuje sa jednotná právna úprava zmluvnej pokuty bez ohľadu na subjekt záväzkového vzťahu. zmluvná pokuta bude mať v súkromnom práve jednotnú úpravu tak z hľadiska legislatívneho vyjadrenia, ako aj z hľadiska subjektov záväzkového vzťahu. v tejto súvislosti sú navrhované aj niektoré vecné a terminologické zmeny.
Vzhľadom na to, že zmluvná
konvenčná
pokuta je nielen tradičným, ale aj významným, stabilným a v praxi veľmi frekventovaným inštitútom súkromného práva, je potrebné zaoberať sa aj dosahom navrhovanej novelizácie na tento významný inštitút. Navrhovanými zmenami sa zaoberáme predovšetkým z hľadiska ich účelnosti a kontinuity. využívame tiež porovnanie uvedených zmien so zmenami právnej úpravy zmluvnej pokuty, ktoré priniesol nový český Občiansky zákonník, a to vzhľadom na to, že česká rekodifikácia vychádzala a slovenská rekodifikácia vychádza zo spoločnej právnej úpravy. zároveň poukážeme aj na niektoré neriešené otázky, o ktorých by sa ešte malo diskutovať.
1. Právna podstata zmluvnej pokuty a vymedzenie zabezpečovanej povinnosti
Právna podstata zmluvnej pokuty sa návrhom nemení. Stále je to dohoda strán o zaplatení určitej sumy pre prípad, že bude porušená právna povinnosť. Systematicky je právna úprava zmluvnej pokuty začlenená medzi prostriedky zabezpečenia záväzku. Novela preberá § 544 ods. 1 Oz s niektorými úpravami. Pre názornosť uvedieme navrhované znenie ustanovenia z vyznačením zmien, pričom súčasné znenie je v texte podčiarknuté:
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
 
     § 646 ods. 1 návrhu
 
 (1)Ak si strany dojednajú pre prípad nesplnenia povinnosti (porušenia zmluvnej povinnosti) zmluvnú 
    pokutu, je strana (účastník), ktorá túto povinnosť nesplní (poruší), zaviazaná pokutu zaplatiť,
    aj keď oprávnenej strane (oprávnenému účastníkovi) nesplnením povinnosti nevznikne škoda.
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Pozrime sa, či uvedené zmeny znamenajú aj určitý vecný posun pri ponímaní zmluvnej pokuty.
Pokiaľ ide o zmenu termínu "účastník" na termín "strana", je to podľa dôvodovej správy len "zjednotenie" pojmov. Napriek tomuto ubezpečeniu dôvodovej správy nemalo by to evokovať prekážku dohody o zmluvnej pokute v prospech tretej osoby.
Ďalšia zmena je významnejšia a znamená posun pri vymedzení zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností. Svojou podstatou ide o zákonné rozšírenie okruhu povinností, o ktorých zákon predpokladá, že môžu byť zabezpečené zmluvnou pokutou. Návrh realizuje toto rozšírenie dvomi spôsobmi:
-
predovšetkým návrh už nehovorí o nesplnení
zmluvných
povinností, ale o nesplnení povinností (§ 647 ods. 1);
-
návrh viaže zmluvnú pokutu na
nesplnenie povinnosti
a prostredníctvom zákonného vymedzenia pojmu "nesplnenie" rozširuje tento pojem nad rámec zmluvných povinností dojednaných zmluvnými stranami.
Dôvodová správa k tomu (§ 647) stručne uvádza jednu vetu:
Zjednocuje sa terminológia s úpravou nesplnenia (nesplnenie namiesto porušenia)
.
Výmena termínu "porušenie povinnosti" za "nesplnenie povinnosti" má v návrhu hlbšie korene a súvisí s novokoncipovaným nesplnením a prostriedkami nápravy (§ 798 a nasl.). Potrebou, či vhodnosťou výmeny pojmu "porušenie" za pojem "nesplnenie" sa na tomto mieste budeme zaoberať len vo väzbe za zmluvnú pokutu. bližšie nesplnenie vymedzuje a upravuje návrh v časti
Nesplnenie a prostriedky nápravy
. Tu nájdeme (§ 798) aj nasledujúce
zákonné vymedzenie pojmu nesplnenie
:
(1)
Nesplnenie je vadné plnenie, omeškanie s plnením a ak sa vôbec neplní.
(2)
Za nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany.
Návrh teda uprednostnil pojem "nesplnenie" pred pojmom "porušenie". Dôvodová správa k § 798 uvádza:
Nesplnenie je definované v návrhu široko, za nesplnenie sa považuje aj porušenie povinnosti brať ohľad na práva oprávnené záujmy (plniť povinnosť starostlivo, v dobrej viere, nespôsobiť škodu pri uplatňovaní práv a plnení povinností, dodržiavať obchodné tajomstvo, atď.). Porušenie týchto tzv. vedľajších povinností sa tiež považuje za nesplnenie a ako také môže za existencie predpokladov ďalej ustanovených aktivovať uplatnenie prostriedkov nápravy. Predpokladom uplatnenia definície nesplnenia je vznik záväzku, čiže možno uvažovať o plnení neplnení sekundárnej povinnosti, len ak sa viaže na záväzok.
Vzniká otázka, ako ovplyvní v návrhu uvedené široké ponímanie pojmu "nesplnenie" inštitút zmluvnej pokuty. ako sa bude posudzovať nesplnenie spočívajúce v
porušení povinnosti brať ohľad na práva a oprávnené záujmy druhej strany,
čo v zmysle dôvodovej správy zahŕňa aj plniť povinnosť starostlivo plniť povinnosť v dobrej viere. ako to bude v prípade, keď tieto, i keď zákonné, povinnosti nebudú implicitne obsahom zmluvy. v tejto súvislosti môžu vznikať viaceré výkladové a aplikačné otázky, síce diskutované, ale doktrinálne ani súdnou praxou neustálené.
Uvedenú
zmenu v rozsahu zabezpečovaných povinností
možno vyvodiť z textu navrhovanej úpravy, a hoci ide o zmenu významnú, dôvodová správa o tom mlčí. ako zmenu oproti stavu
de lege lat
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).