Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Ďalšia fáza „čistenia obchodného registra“

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi pripravuje ďalšiu fázu „čistenia obchodného registra“, ktorá spočíva vo výmaze určitých zapísaných osôb z obchodného registra.

V zmysle ustanovenia § 768s Obchodného zákonníka sa v rámci „čistenia obchodného registra“ vymažú z obchodného registra zapísané osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a likvidátor ustanovený v likvidácii neuložil do zbierky listín ani do 31. decembra 2020 zoznam majetku, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

Zoznam zapí
saných osôb, ktoré sa môžu vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo už 2. apríla 2021 v Obchodnom vestníku č. 68/2021.

Zároveň aj priamo na webovom sídle
www.orsr.sk  bolo pri jednotlivých spoločnostiach určených na výmaz zverejnené upozornenie, že zapísaná osoba bola v Obchodnom vestníku zverejnená v zozname osôb, ktoré môžu byt vymazané z obchodného registra.

Okrem toho aj na webovom sídle Ministerstva spra
vodlivosti Slovenskej republiky, v časti týkajúcej sa obchodného registra, je zverejnený Zoznam osôb, ktoré budú v spolupráci s registrovými súdmi vymazané.

Napriek uvedenému, v prípade, ak sa subjekty zverejnené vo vyššie uvedených zoznamo
ch domnievajú, že uvedená podmienka výmazu sa na nich nevzťahuje z dôvodu, že zoznam majetku do zbierky listín uložili, a nemajú byť z obchodného registra vymazané, môžu nás kontaktovať prostredníctvom mailu na vymazy.orsr@justice.sk.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolup
ráci s registrovými súdmi zároveň postupne pripravuje výmaz ďalšej skupiny zapísaných subjektov, a to podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb, organizačných zložiek podnikov slovenských právnických osôb, ktoré ani do 30. septembra 2021 nepotvrdili zapísané údaje v obchodnom registri, alebo nenavrhli zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Predpokladaný termín zverejnenia daného zoznamu subjektov v Obchodnom vestníku je v druhej polovici marca.

Čistenie obchodného registra (tzn. mať  zapísané „živé osoby“, ktoré je možné jednoznačne identifikovať), je dôl
ežité najmä vzhľadom na právnu istotu tretích osôb v správnosť údajov zapísaných v obchodnom registri. Tieto tretie osoby sa tak môžu na takto zapísané údaje v obchodnom registri spoľahnúť, a teda i na to, že obchodujú s relevantným partnermi, teda so spoločnosťami, ktoré sú na obchodovanie oprávnené.

Čistota obchodného registra je v neposlednom rade nevyhnutným predpokladom pre fungovanie elektronizácie verejnej správy a elektronických služieb vo všeobecnosti vzhľadom na skutočnosť, že údaje obchodného registra sú podkladom pre „základné – referenčné registre“, ktorých údaje sa považujú za pravdivé, pokiaľ sa nepreukáže opak. Na overovanie údajov v referenčných registroch sú naviazané jednotlivé  elektronické služby a iné databázy v správe orgánov verejnej moci.