Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Doplnenie identifikačných údajov do OR SR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisovumožní od 1.12.2021 bezplatne doplniť výlučne identifikačné údaje do obchodného registra pre jednotlivé právne formy.

Údaje, ktoré je potrebné doplniť k jednotlivým typom spoločností, sú zverejnené na stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Doplnenie-identifikacnych-udajov-pre-jednotlive-pravne-formy.aspx
 

Doplnenie  týchto údajov bude možné štandardným zmenovým konaním prostredníctvom elektronickej služby Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri použitím existujúcich formulárov, ktoré sú dostupné na stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx po potvrdení, že ide o výlučné doplnenie údajov. Ak sa takýmto návrhom na zápis do obchodného registra (zmenovým konaním) nedopĺňajú výlučne len identifikačné údaje o osobách, registrový súd návrh na zápis do obchodného registra odmietne. Námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra nie sú prípustné. 

Dokument „Postup pre Podanie návrhy na zápis zmeny zapísaných údajov OR – výlučná zmena identifikačných údajov“ je dostupný na stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Informacie-k-elektronickym-podaniam.aspx

Súčasne s  využitím údajov, ktoré má štát už k dispozícii, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s registrovými súdmi vykoná aj automatizované doplnenie identifikačných údajov, tam kde to jednoznačné stotožnenie osôb v určitom právnom postavení umožní, a to najneskôr do 31. mája 2022.

Zároveň si dovoľujeme informovať, že od 18.10.2021 má Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vypublikované na stránke: www.slovensko.sk nové elektronické služby obchodného registra. Pôvodné služby budú odpublikované dňa 30.11.2021. Viac informácií o nových elektronických službách nájdete na stránke:https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Informacie-k-elektronickym-podaniam.aspx.