Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Efektívnejšie súdnictvo pre deti a obete zločinov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Postarať sa o najzraniteľnejších je základnou službou, ktorú štát musí vedieť garantovať. Do tejto skupiny nepochybne patria deti, ale rovnako aj obete zločinu. Práve na túto cieľovú skupinu je zameraný projekt ministerstva spravodlivosti, vďaka ktorému už od marca začnú vznikať na súdoch špeciálne miestnosti pre výsluch detí a zraniteľných obetí. Projekt tiež zahŕňa vytvorenie jednotnej metodiky pre sudcov na zisťovanie názoru dieťaťa a výsluch obete, a rovnako aj edukačný program pre sudcov.

Zriaďovanie špeciálnych miestností na súdoch, vznik jednotnej metodiky ako aj edukačný program sú súčasťou projektu Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán, ktorý získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v hodnote 1 020 000,00 €.

Už v období od marca do mája 2022  majú na ôsmich súdoch (okresných súdoch v Galante, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Rimavskej Sobote, Zvolene, Bratislave II, Prešove a Krajského súdu v Prešove) vzniknúť špeciálne miestnosti, ktoré pomôžu pri vypočúvaní detí a obzvlášť zraniteľných obetí. Zároveň bola vytvorená a už aj distribuovaná metodická príručka pre sudcov s názvom „Zvyšovanie efektívnosti a kvality justičného systému v oblasti ochrany maloletých ako obetí trestných činov a v rámci rodinných právnych sporov“.
 
Cieľom zriadenia špeciálnych miestností a vytvorenia jednotnej metodiky je, aby sme deťom a zraniteľným obetiam vytvorili čo možno najvhodnejšie podmienky počas súdneho konania, ale tiež aby zisťovanie názoru dieťaťa nebolo pre neho traumatizujúce. Obzvlášť zraniteľnými obeťami, na ktoré sa v tomto projekt zameriava, sú deti, osoby so špecifickým zdravotným postihnutím, obete sexuálne motivovaných trestných činov, osoby staršie ako 75 rokov, či obete trestných činov týrania blízkej a zverenej osoby. Výsluch zraniteľných obetí má osobitnú úpravu v predpisoch trestného práva. 
 

V rámci realizácie uvedeného projektu ministerstvo tiež plánuje v máji 2022 spustiť edukačný program, v rámci ktorého sa bude o. i. realizovať aj vzdelávanie sudcov v oblasti individuálneho prístupu k maloletým pri zisťovaní ich názoru v civilných konaniach. Cieľom je vytvorenie edukačného programu, ktorý zlepší vedomosti o zaobchádzaní s maloletými deťmi, no zároveň aj vytvorenie súčinnosti medzi súdmi a prokuratúrou a zjednotenie postoja k maloletým deťom (ako aj obetiam) počas celého konania.