Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

ESĽP rozhodol v prípade Vaša Slovensko, s. r. o. proti SR v prospech štátu

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie, prijaté 22. februára 2022, ktorým zamietol sťažnosť spoločnosti Vaša Slovensko, s. r. o. proti Slovenskej republike pre zneužitie práva na podanie sťažnosti.

Sťažujúca sa spoločnosť namietala porušenie práva na spravodlivé konanie podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, práva na rešpektovanie obydlia podľa článku 8 Dohovoru a práva na účinný prostriedok nápravy podľa článku 13 Dohovoru. K porušeniu práv malo dôjsť vykonaním inšpekcie v priestoroch sťažujúcej sa spoločnosti Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, v rámci ktorej boli pri kontrole počítačov skopírované dáta, ako aj z dôvodu neúčinnosti následnej súdnej kontroly.

ESĽP vo svojom rozhodnutí uviedol, že sťažnosť bola vláde žalovaného štátu oznámená v júli 2020 a následne vláda vo svojom stanovisku k sťažnosti upozornila na to, že sťažujúca sa spoločnosť 3. januára 2018, približne sedem mesiacov po podaní sťažnosti na ESĽP, zanikla a jej právna nástupkyňa (spoločnosť Edenred Slovakia, s. r. o.) neoznámila želanie v konaní o sťažnosti pokračovať. Napriek tomu, že sťažujúca sa spoločnosť bola na začiatku konania výslovne upozornená na povinnosť informovať ESĽP o všetkých relevantných nových skutočnostiach, neurobila tak. ESĽP v tejto súvislosti považoval za významné, že sťažujúca sa spoločnosť bola zastúpená právnym zástupcom. Až v reakcii na stanovisko vlády právny zástupca priznal zrušenie sťažujúcej sa spoločnosti, ale neuviedol žiadne vysvetlenie pre nerešpektovanie požiadaviek pravidla 47 ods. 7 Rokovacieho poriadku ESĽP. Vzhľadom na skutočnosť, že neposkytnuté informácie sa týkali samotnej podstaty sťažnosti, ESĽP mal za to, že takéto konanie je v rozpore s účelom práva na individuálnu sťažnosť. Pripomenul, že právni zástupcovia musia pochopiť, že vzhľadom na úlohu ESĽP preskúmať tvrdenia o porušovaní ľudských práv, musia preukázať vysokú úroveň profesionálnej obozretnosti a zmysluplnej spolupráce s ESĽP tak, aby ho ušetrili od podávania nepodložených sťažností a v priebehu konania musia dôsledne zisťovať všetky podrobnosti prípadu, dodržiavať všetky príslušné rokovacie pravidlá a nabádať svojich klientov, aby urobili to isté. Na základe uvedeného ESĽP dospel k záveru, že sťažnosť sťažujúcej sa spoločnosti predstavuje zneužitie práva na individuálnu sťažnosť v zmysle článku 35 ods. 3 písm. a) in fine Dohovoru a sťažnosť zamietol.