Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

​Európsky dohovor o ochrane základných práv a slobôd oslavuje 70. výročie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Dnes si pripomíname 70 rokov, odkedy bol otvorený na podpis jeden z najdôležitejších ľudsko-právnych dokumentov v dejinách – Európsky dohovor o ochrane základných práv a ľudských slobôd. Dohovor je výnimočný v tom, že nielen zaväzuje jednotlivé štáty ochraňovať ľudské práva a slobody, ale zároveň poskytuje jednotlivcom procesné nástroje na priame uplatnenie takto zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva.  

Myšlienka na jeho vznik sa zrodila ešte počas 2. svetovej vojny, s cieľom raz a navždy zabrániť vládam beztrestne dehumanizovať a zneužívať práva ľudí. V máji 1948 zorganizovala občianska spoločnosť Kongres Európy, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 750 delegátov z rôznych oblastí, aby zhmotnili ideu európskeho katalógu ľudských práv. 

 

Návrh Dohovoru vychádzal zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a na jeho príprave sa podieľali významní odborníci. Napokon 4. novembra 1950 prvých 13 štátov Rady Európy svojím podpisom prispelo k dovtedy bezprecedentnej ochrane ľudských práv.  

Československo sa stalo zmluvnou stranou v marci 1992 a následne od 1. januára 1993 prešlo členstvo na Slovenskú republiku. Okrem našich súdov dohliada na dodržiavanie práv a slobôd vyplývajúcich z Dohovoru Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý je pre mnohých poslednou šancou ako sa dovolať spravodlivosti. Medzi v ostatnej dobe rezonujúce rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva určite patrí napríklad aj dlho očakávaný rozsudok v jednej zo sťažností proti policajnému zásahu v Moldave nad Bodvou, ktorý súd vyhlásil v septembri.

Za roky pôsobenia sa jeho judikatúra stala inšpiráciou na vylepšenie nášho právneho poriadku a systémových zmien, napríklad pri prieťahoch v konaní, prijímaní Trestného poriadku a stanovenia maximálnej dĺžky väzby, opatreniach na zrýchlenie predsúdneho konania, prístupu k súdu, ochrane súkromného a rodinného života alebo pri ochrane majetkových práv. 

Napriek značnému pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v oblasti ochrany ľudských práv, ani po 70. rokoch Dohovor nestráca svoj význam. Práve naopak, obzvlášť dnes, keď je celý svet skúšaný pandémiou, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dohliadať na ochranu práv a slobôd. My dnes oslavujeme privilégium byť jeho súčasťou. 

V období rokov 1959 – 2019 ESĽP vyhlásil celkovo viac ako 22 500 rozsudkov. Najviac porušení Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré ESĽP zistil, sa týkalo článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé konanie) z dôvodu neprimeranej dĺžky konania. 

V prípadoch proti Slovenskej republike ESĽP vyhlásil v období rokov 1992 až 2019 spolu 374 rozsudkov (ku koncu roka 2019), pričom v 334 rozsudkoch konštatoval najmenej jedno porušenie Dohovoru. V roku 2020 až doposiaľ ESĽP vyhlásil ďalších 11 rozsudkov v prípadoch proti Slovenskej republike.

Konštatované porušenia práv v rozsudkoch proti Slovenskej republike zo strany ESĽP vyzerali ku koncu roka 2019 takto: 

- právo na život (článok 2 Dohovoru): 2

- neuskutočnenie účinného vyšetrovania smrti (článok 2 Dohovoru): 2

- zákaz mučenia (článok 3 Dohovoru): 1

- neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie (článok 3 Dohovoru): 4

- neuskutočnenie účinného vyšetrovania zlého zaobchádzania (článok 3 Dohovoru): 3

- právo na slobodu a bezpečnosť (článok 5 Dohovoru): 55

- právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6 Dohovoru): 42

- dĺžka konania (článok 6 Dohovoru): 208

- právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8 Dohovoru): 22

- sloboda prejavu (článok 10 Dohovoru): 10

- právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13 Dohovoru): 38

- zákaz diskriminácie (článok 13 Dohovoru): 3

- ochrana majetku (článok 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru): 20

 zdroj: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf